Tar?mda ?zelle?tirme de?il kamula?t?rma

?ukurova ?niversitesi?nce d?zenlenen Ulusal Tar?m Kurultay??n?n 2. G?n?nde; tar?m?n yap?sal sorunlar? ve ??z?m ?nerileri akademisyen, ziraat?? ve ?retici birli?i temsilcileri taraf?ndan masaya yat?r?ld?.


?ukurova ?niversitesi?nce d?zenlenen Ulusal Tar?m Kurultay??n?n 2. G?n?nde; tar?m?n yap?sal sorunlar? ve ??z?m ?nerileri akademisyen, ziraat?? ve ?retici birli?i temsilcileri taraf?ndan masaya yat?r?ld?.
?Tar?mda Yap?sal Sorunlar? ba?l???n? ta??yan ?al??tayda toprak reformunun yap?lmas?, ?retimde kooperatif ?rg?tlenmelerine gidilmesi ve ?zelle?tirmelerin durdurularak kamula?t?rma yap?lmas? gerekti?i vurguland?.
Tar?mda k???k ?retecinin desteklenmesi gerekti?ine dikkat ?eken bir?ok akademisyen, ??zelle?tirmeye kesinlikle kar?? ??k?lmal? ve ?zelle?tirilmek istenilen kurumlardan derhal vazge?ilmeli? dedi. ?zelle?tirmelerle ilgili s?z alan Ege ?niversitesi?nden Prof. Dr. Tayfun ?zkaya, ?zelle?tirmeleri 1980?lerde G7 ?lkelerinin d??en k?r marjlar?n? art?rmak i?in buldu?u bir ??z?m oldu?unu dile getirdi. T?rkiye?de ve d?nyada yap?lan ?zelle?tirmelerin hi? birinde ba?ar? elde edilmedi?ine dikkat ?eken ?zkaya, ?zelle?tirmelerin durdurulmas? hatta kamula?t?rma yap?lmas? gerekti?ini dile getirdi.
?zelle?tirme program?ndaki b?t?n i?letmelerin programdan ??kart?lmas? gereklili?ine i?aret eden Do?. Dr. Ferruh I??n, tar?ma girdi sa?layan, tohum, g?bre, ziraat makineleri ve altyap? deste?i sunan alanlarda, tar?msal K?T?lerin olu?turulmas?n? ?nerdi.
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i ad?na kat?lan Mehmet Tan ise, ?zelle?tirmelerin b?t?n b?lgelerde de?il de baz? b?lgelerde yap?lmas? gerekti?ini savundu.
Kooperatiflerin ?nemi!
?ift?ilerin do?rudan denetledi?i demokratik ?rg?tlenmelerin gereklili?ine dikkat ?ekilen oturumlarda, kooperatifle?menin ?nemine i?aret edildi. Demokratik y?netime sahip kooperatifler arac?l???yla, tar?msal ?r?nlerin do?rudan t?keticilere ula?t?r?lmas? gerekti?i, aradan arac?lar?n ve tekellerin ?ekilmesi gerekti?i vurguland?.
Do?al Kaynaklar ve ?evresel Sorunlar ?zerine yap?lan tart??malarda; ??z?lmesi gereken sorunlar ??yle s?raland?: Toprak erozyonu, ama? d??? tar?m arazisi kullan?m?, suyun ekonomik kullan?m?, tar?mda yanl?? kimyasallar?n kullan?m?n?n ?n?ne ge?ilmesi, yanl?? tar?msal uygulamalar, arazi sorunu ve yanl?? tar?m, ?lke topra??n?n nitelik ve yetene?inin belirlenmemi? olmas?.(Adana/EVRENSEL)
Muz ?reticileri sorunlar?n? anlatt?
Mersin?in Anamur il?esinden gelerek kurultaya toplu kat?lan muz ?reticileri de sorunlar?n? anlatma f?rsat? buldular.
Anamur Muz ?reticileri Birli?i Ba?kan? Ayhan G?zel, muzun mikrokilima ?zellikteki Anamur, Bozyaz?, Alanya, Gazipa?a ve ?evresinde, Toros da?lar?n?n korudu?u b?lgelerde yeti?ti?ini an?msatarak, ?unlar? s?yledi:
??reticimiz, muz ?retimiyle ekonomimize her y?l 200 milyon YTL katk?da bulunuyor. ?lkemizin muz ihtiyac? ise yakla??k 300 bin ton civar?nda. Bu ?retim yetmedi?i i?in 180 bin tonluk b?l?m? ithal ediliyor ve y?lda 100 milyon YTL civar?nda d?viz ?deniyor.?
Kurultay?n sorunlar?n ??z?m? konusunda at?lm?? en ?nemli ad?m olmas? dile?inde bulunan G?zel, Anamur?a Muz Ara?t?rma Enstit?s?, Bozyaz?, Alanya ve Gazipa?a ?l?e Tar?m m?d?rl?klerinde de muz b?rolar? a??lmas? ?nerisinde bulundu. Ayr?ca ?unlar? kaydetti: ?Sorunlar ??z?mlenirse, t?ketimimiz de ?retimimiz de artar.
Halen ki?i ba??na y?ll?k 4 kilo t?ketim yap?lan ?lkemizde, bu miktar?n 40-50 kiloya ??kmas? m?mk?n.?
www.evrensel.net