?Aky?l i??ilerinin grevi, b?lgede ?rg?tlenmenin ?n?n? a?acak?

?nceki g?n ba?layan Aky?l grevine b?lgedeki sendikalar da destek veriyor.Aky?l Tekstil grevinin ilk g?n?nde i??ileri yaln?z b?rakmayan sendikac?lardan Yol ??-1 No?lu ?ube Ba?kan? Halil ?ztopalan, Diyarbak?r?da ve T?rkiye?de ?zel sekt?rde ?rg?tlenmenin ?n?n?n a??lmas? ve te?vik edilmesi a??s?ndan Aky?l grevinin hayati ?nemde oldu?unu s?yledi.


?nceki g?n ba?layan Aky?l grevine b?lgedeki sendikalar da destek veriyor.
Aky?l Tekstil grevinin ilk g?n?nde i??ileri yaln?z b?rakmayan sendikac?lardan Yol ??-1 No?lu ?ube Ba?kan? Halil ?ztopalan, Diyarbak?r?da ve T?rkiye?de ?zel sekt?rde ?rg?tlenmenin ?n?n?n a??lmas? ve te?vik edilmesi a??s?ndan Aky?l grevinin hayati ?nemde oldu?unu s?yledi. Aky?l Tekstil?de uzun s?re devam eden bir m?cadelenin ard?ndan sendikan?n yetkiyi almas?n?n bile b?y?k bir ba?ar? oldu?unun alt?n? ?izen ?ztopalan ???verenin t?rl? oyunlar?na ve engellemelerine ra?men sendikal m?cadele ba?ar?ya ula?t? ve sendika yetkiyi ald?. Hukuki m?cadelenin kazan?lmas?na ra?men i?veren sendikay? tan?mamakta ?srar ediyor. Bu nedenle bu grevin ba?ar?ya ula?mas? laz?m? dedi.
?T?rk-?? grev fonu olu?turmal??
T?rk-???te de uzun s?redir kamu sendikac?l???n?n bitmek ?zere oldu?unun tart???ld???n? s?yleyen ?ztopalan, ??zel sekt?rde ?rg?tlenmenin ?nemi art?yor. Aky?l i??ilerinin b?t?n engelleri a?arak, sendikay? fabrikaya sokmalar? b?y?k ba?ar?. Ama bundan sonras?n?n da ba?ar?lmas? gerekiyor. ??nk? Aky?l hem Diyarbak?r hem de T?rkiye i?in ?rnek te?kil edecek bir ?rg?tlenme m?cadelesi. ?zel sekt?rdeki di?er fabrikalara ?rnek olacak bir m?cadele. Hatta ?zel sekt?rde ?rg?tlenmenin ?n?n? a?acak bir m?cadele. Bu nedenle i?vereni diyalog masas?na oturtmak, sendikay? kabul etmesini sa?lamak i?in bu grevin ba?ar?ya ula?mas? gerekiyor. T?rk-?? ?ncelikle diyalog yolunu se?erek bu sorunu ??zmelidir. Sadece bu i?i TEKS?F?e b?rakmamal?. TEKS?F i??iler i?in acilen bir grev fonu olu?turmal?. T?rk-???e ba?l? sendikalar da maddi destekte bulunmal?. Biz bu konuda kendi genel merkezimizi duyarl? hale getirece?iz. Maddi destek verilmesi i?in karar al?nmas?n? sa?lamaya ?al??aca??z? dedi.
??yeri temelinde dayan??ma ziyaretleri
?ztopalan ??yle devam etti: ?E?er Aky?l Tekstil ba?ar?ya ula?amazsa bu ?zel sekt?rdeki di?er i?yerleri i?in olumsuz bir ?rnek olacakt?r. Aky?l bu grevden ba?ar?yla ??karsa bu sadece TEKS?F?i de?il ?zel sekt?rde ?rg?tlenmeyi g?ndemine alan di?er sendikalar? da te?vik edecek moral verecektir. Biz maddi deste?in yan? s?ra Yol-?? y?neticileri olarak da i??ilere moral ziyareti yapaca??z. ??yeri temsilcilerimiz, tek tek i?yerlerimizdeki ?yelerimiz i?yeri temelinde farkl? zamanlarda grevdeki i??ilere moral ziyaretleri d?zenleyecek. Bunlar k???k ama s?n?f dayan??mas?n? g??lendiren ?abalar olacakt?r.?
?Grev tarihsel ?nemdedir?
Tes-?? 1 No?lu ?ube Ba?kan? Ali ?nc? de b?lgede bir?ok i?yerinde sendikalar ?n?nde ciddi engeller, tehditler ve bask?lar oldu?unu belirterek ?Bunlar?n en ba??nda da Aky?l Tekstil gelmektedir. B?lgede ?zel sekt?rde ?rg?tlenme ?ok zor. Bu nedenle Aky?l?daki bu grev ve ?rg?tlenme m?cadelesi b?lge i??i hareketi bak?m?ndan tarihsel ?neme sahiptir? dedi. ?nc? Aky?l grevinin Diyarbak?r ve b?lgedeki sendikalar? da birlikte hareket etmeye, ortak tav?r ve duru? sergilemelerine yard?mc? olan bir rol de oynad???n? belirterek, ?Aky?l grevi vesilesiyle da??n?k olan, birlikte hareket etmeyen sendika ?ubelerimiz de ortak bir irade ve tav?r g?stermeye ba?lam??t?r? dedi. Aky?l i??ilerini maddi ve manevi olarak her a??dan destekleme s?z? verdiklerini belirten ?nc? ?Biz grev boyunca her g?n i??ilerle birlikte olaca??z. Onlar?n g?nl?k ihtiya?lar? ve grevi s?resince olu?acak ihtiya?lar?n? kar??lamak ?zere seferber olaca??z? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Mehmet Aslano?lu-Ergin Tekin
www.evrensel.net