Aky?l i??isi destek bekliyor

Sad?k Karaku?: Sendikalardan politik, maddi ve manevi destekler bekliyoruz. Bu grevde beklemedi?imiz kadar kat?l?m g?rd?k.


Sad?k Karaku?: Sendikalardan politik, maddi ve manevi destekler bekliyoruz. Bu grevde beklemedi?imiz kadar kat?l?m g?rd?k. ?yi ba?lad?k. ??erideki i??ilerin de kat?lmas? moralimizi y?kseltti. Grev istedi?imiz ?ekilde gidiyor. Ayn? zamanda karars?z olan i??iler ile g?r???yoruz. Kat?l?m da her ge?en g?n art?yor. Diyarbak?r?daki di?er fabrikalar?n birlik ve beraberli?i sa?lamalar?n? istiyoruz ve bize deste?e gelmeleri ?ok ?nemli olacakt?r. Genel merkezimizden beklentimiz, i?ten ??kar?lan i??ilere maddi destek sa?lanmas?d?r. Di?er yandan da b?rokratik ve hukuki s?reci aksatmadan s?rd?rmeleridir. T?m i??iler ad?na bizi yaln?z b?rakmayan Evrensel gazetesi ve EMEP?e te?ekk?r ederiz.
Davut ?apar: Arkada?lar?m?z?n hepsi kararl? bir duru? sergilediler. Sendika ve sivil toplum ?rg?tlerinden destek bekliyoruz. Tes-?? Ba?kan? Ali ?nc? gerekli olan mesaj? Aky?l patronuna verdi. ???inin yan?nda olacaklar?n?, maddi ve manevi destek vereceklerini dile getirdi. Bize destek verenlerin bizi ziyaret etmelerini, desteklerini a??klamalar?n? istiyoruz. Aky?l grevi ?zel sekt?rdeki ilk grevdir bu da di?er sendikalara da ?rg?tlenme yolu a??yor. Bu a??dan b?t?n sendikalar bu greve destek vermeli. Diyarbak?rl? i??ilerin bizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Ayr?ca EMEP?e bize destek verdikleri ve yard?mc? olduklar? i?in te?ekk?r ediyoruz
Yazg?l Demir: ??ten at?lan, at?lmayan b?t?n i??ilerin birli?ini sa?lamam?z gerekiyor. Bu nedenle sendikadan istifa etmi? az say?daki i??iyi de bu greve kat?lmaya ?a??r?yoruz. Bu eylemin fabrika ?n?nde yap?lmas? sesimizi duyurmam?z a??s?ndan ?nemli. ?u anki n?betle?me sistemiyle ba?ar?ya ula?amay?z. S?rekli fabrika ?n?nde toplu olarak m?cadele edersek daha etkili oluruz. TEKS?F Genel Merkezi?nin daha aktif olmas?n? istiyoruz. Diyarbak?r?daki i??ilerden ?zellikle TEKEL i??ilerinden maddi ve manevi destek bekliyoruz. Sadece Diyarbak?r?dan de?il t?m T?rkiye?deki i??ilerden destek bekliyoruz.
www.evrensel.net