Cezaevinde ?l?me mahkumiyet

Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), tedavisi yap?lmad??? i?in cezaevinde ya?am?n? yitiren Engin Huylu?nun ?l?m?nden dolay? T?rkiye?yi mahkum etti. Mahkeme, T?rkiye?yi, ?ya?am hakk?n? ihlal etti?i? i?in 15 bin Avro tazminat ?demekle cezaland?rd?.


Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi (A?HM), tedavisi yap?lmad??? i?in cezaevinde ya?am?n? yitiren Engin Huylu?nun ?l?m?nden dolay? T?rkiye?yi mahkum etti. Mahkeme, T?rkiye?yi, ?ya?am hakk?n? ihlal etti?i? i?in 15 bin Avro tazminat ?demekle cezaland?rd?.
Engin Huylu?yu, zat?rree oldu?u halde ?migren? te?hisi konularak ?l?me g?t?ren hazin ?yk?s?, 1996?da Ankara?da tutuklanmas?yla ba?lad?. 1978 do?umlu Huylu, emniyette g?rd??? a??r i?kencelerin ard?ndan, ??rg?t ?yeli?i?nden tutuklanarak Ulucanlar Cezaevi?ne konuldu. Yarg?lama sonucu 18 y?l hapis cezas? alan Huylu, Ulucanlar Cezaevi?nden ?ank?r? E Tipi Cezaevi?ne g?nderildi.
?ank?r? Cezaevi?nde ?iddetli ba? a?r?s? ?ikayeti ile defalarca gitti?i revirde a??r kesici verilerek geri g?nderilen, ?ank?r? Devlet Hastanesi?nde de ?migren? te?hisi konulan Huylu?nun, a?r?lar? kesilmedi. Muayene ve tedavi iste?i a?r? kesicilerle geri ?evrilen Huylu?nun sa?l??? giderek k?t?le?ti. Son birka? ay?n? yata?a ba?l? olarak ge?iren Huylu, 26 Ocak 1999 ak?am? fenala?t???nda, arkada?lar?n?n ?srar? ?zerine hastaneye g?t?r?ld?. Ancak, ellerindeki kelep?enin ??kar?lmamas? nedeniyle muayene olamadan geri getirildi. Huylu?nun Ankara Numune Hastanesi?ne sevk iste?i de geri ?evrildi.
Huylu, 4 ?ubat 1999?da g?r?? s?ras?nda yeniden fenala?arak revire kald?r?ld?. Huylu?nun sa?l?k durumu ayn? gece k?t?le?ti. Tutuklu arkada?lar?n?n da bask?s? ile Ankara?ya sevk karar? verilen Huylu, saatler s?ren oyalaman?n ard?ndan, ?g?venlik? gerek?e g?sterilerek, ambulans yerine ring arac?yla Ankara?ya g?nderildi. 6 ?ubat 1999 sabah? Numune Hastanesi?ne getirilen Huylu, Acil Servis?e kald?r?ld?ktan sonra ya?am?n? kaybetti.
Adli t?p raporunda Huylu?nun ?l?m?ne neden olan rahats?zl???n ?migren? de?il, ?zat?rreeye ba?l? solunum ve dola??m yetmezli?i? oldu?u tespit edildi. ?ank?r? Ba?savc?l????n?n soru?turmas? sonucu, Huylu?ya olay gecesi serum vererek cezaevine g?nderen devlet hastanesi doktorlar? C?neyt Uzunlar ve Soner I??k hakk?nda g?revsizlik karar? verildi.
?ank?r? Asliye Ceza Mahkemesi?nde, cezaevi m?d?r? Ali R?za Y?ld?r?m, 2?nci m?d?rler Nevzat Koraman, H?rrem Yaz?han, ?brahim Fak?, Aziz G?rer, D?zg?n ?akmak; cezaevi doktoru Selim Engez ve hastabak?c? H?seyin Ka? hakk?nda, ?g?revi ihmal?den yap?lan yarg?lama ise af yasas? nedeniyle mahkumiyet karar? verilmeden ertelendi.
T?rkiye?ye yarg? s?recinin tamamlanmas? ?zerine Engin Huylu?nun babas? Binali Huylu, o?lunun ya?am hakk?n?n ihlal edildi?i gerek?esiyle A?HM?e ba?vurmu?tu. Davan?n avukat? Ender B?y?k?ulha, davay? oy ?oklu?u ile karara ba?layan A?HM?in, T?rkiye?nin ?Avrupa ?nsan Haklar? S?zle?mesi?nin ya?am hakk??n? d?zenleyen 2?nci maddesini ihlal etti?ine h?kmetti?ini bildirdi. Mahkeme ayr?ca, ?ikayet?ilere 15 bin Avro tazminat ?demesine de karar verdi. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net