Bakanl?k, tecridin duyulmas?n? istemiyor!

T?rkiye?deki cezaevlerinde tecridin son bulmas? ve ?l?mlerin durdurulmas? amac?yla ge?en ay Ankara?ya gelerek Adalet Bakanl??? ile g?r??melerde bulunmak isteyip, elleri bo? d?nen sanat??lar?n ard?ndan bu defa da ?stanbul ve Ankara Tabip Odalar? ?nc?l???nde bir heyet Ankara?da topland?.


T?rkiye?deki cezaevlerinde tecridin son bulmas? ve ?l?mlerin durdurulmas? amac?yla ge?en ay Ankara?ya gelerek Adalet Bakanl??? ile g?r??melerde bulunmak isteyip, elleri bo? d?nen sanat??lar?n ard?ndan bu defa da ?stanbul ve Ankara Tabip Odalar? ?nc?l???nde bir heyet Ankara?da topland?. ?ok say?da kitle ?rg?t? y?neticisinin de destek verdi?i tabipler, bakanl?ktan ?bas?na yans?yabilir? gerek?esiyle olumsuz yan?t ald?.
Ankara ve ?stanbul?daki tabipler, Adalet Bakanl????ndan bir yetkili ile d?n 14.00?te randevu talep etmek i?in ge?ti?imiz hafta boyunca u?ra?m??lard?. Adalet Bakan? ve M?ste?ar??n?n Ankara d???nda olmas? nedeniyle Ceza ve Tevkifevleri Genel M?d?r? Kenan ?pek ile ileti?ime ge?en tabiplerin, ?pek?in, g?r??meyi ?bas?na yans?yabilece?i, kullan?labilece?i, kamuoyu olu?turabilece?i? gerek?eleriyle reddetti?i ??renildi.
Bunun ?zerine Y?ksel Caddesi?nde bir araya gelen tabip odas? y?neticilerine, eski milletvekili Mehmet Bekaro?lu, ?HD eski genel ba?kan? H?sn? ?nd?l, TTB Genel Sekreteri Altan Ayaz ve Ankara ?78?liler Derne?i Ba?kan? Ru?en S?mb?lo?lu?nun da aralar?nda bulundu?u kalabal?k bir grup destek verdi. ?Tecridi kald?r?n? pankart? arkas?nda toplanan topluluk ad?na konu?an Ankara Tabip Odas? ?nsan Haklar? Komisyonu Ba?kan? ?a?r? Temu?in, uygulanan tecrit ve treatment modelinin yol a?t??? trajik sonu?lar?n her ge?en g?n ?o?ald???na dikkat ?ekti.
Tecrite kar?? yap?lan eylemlerde 122 insan?n ya?am?n? yitirdi?ine, halen Avukat Behi? A??, Sevgi Saymaz ve G?lcan G?r?ro?lu?nun ?l?m orucuna devam etti?ine dikkat ?eken Temu?in, bu insanlar?n ya?am?n?n t?bben ?ok ciddi tehlike alt?nda oldu?unu belirtti. Temu?in, ?l?m listesine yeni isimler eklenmeden, a?l?k ?l?mle bitmeden ?nce acilen ad?m at?lmas?n? talep ederek, ?Konu, demokrasinin gere?i olarak ilgili meslek kurulu?lar?n?n, tutuklu ve h?k?ml? dernekleri ve ilgili di?er kurulu?lar?n kat?l?m? ile tart??maya a??lmal?d?r. Ge? olmadan, tecrit ve treatment modelinin temel insani haklar ?zerine getirdi?i k?s?tlamalar?n kald?r?lmas? y?n?nde Adalet Bakanl??? taraf?ndan, somut uygulamalar ba?lat?lmal?d?r? diye konu?tu. Kat?l?mc?lar, a??klaman?n ard?ndan tabip odas?nda, bundan sonra yapacaklar?n? tart??mak ?zere toplant? yapt?lar. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net