Sa?l?k i?in kavga b?y?yecek

Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri?nin (SES), Van ve Edirne?den ba?latt??? ?Her ?eyin Ba?? Sa?l?k. Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? y?r?y???, Ankara?da yap?lan eylemle sona erdi. Eylemde m?cadelenin daha da y?kseltilmesi ?a?r?s? yap?ld?.


Sa?l?k ve Sosyal Hizmet Emek?ileri?nin (SES), Van ve Edirne?den ba?latt??? ?Her ?eyin Ba?? Sa?l?k. Sa?l?kta Y?k?m? Durdural?m? y?r?y???, Ankara?da yap?lan eylemle sona erdi. Eylemde m?cadelenin daha da y?kseltilmesi ?a?r?s? yap?ld?.
?ki ayr? koldan gelen y?r?y????ler, Hacettepe ?niversitesi bah?esinde bir araya gelerek Sa?l?k Bakanl????na y?r?y??e ge?tiler. Emek?iler s?k s?k ?Sa?l?kta ticaret ?l?m demektir?, ?AKP sa?l??a zararl?d?r?, ?Sa?l?k hakt?r, ilac?ma dokunma? sloganlar?n? att?lar. Y?r?y?? kortejinin Abdi ?pek?i Park??na gelmesinin ard?ndan, SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n konu?ma yapt?. Ayd?n, bir avu? para babas?n?n cebini doldurmak i?in sa?l?k hakk?n?n gasp?n? i?eren IMF patentli AKP politikalar?na kar?? bir y?r?d?klerini s?yledi. 2007 B?t?esi?nde sa?l???n t?m?yle yok say?ld???n?, sa?l?kta y?z binlere varan kadro eksikli?inin giderilmedi?ini, sa?l?kta bilin?li bir i?sizlik politikas?n?n g?d?ld???n? kaydeden Ayd?n, hastanelerde uygulanan paket fiyatla milyonlar?n gelece?inin ellerinden al?nd???n? ifade etti.
?Kavga b?y?yecek?
Sel felaketinin ard?ndan Batman?a, kamusal hizmetlerin piyasaya terk edildi?i i?in hizmet g?t?r?lmedi?ini kaydeden Ayd?n, zehir solutulan Dilovas??nda da ayn? politikalar?n sonucu insanlar?n akci?erlerinde bu zehrin izlerini ta??d?klar?n? belirtti. Do?u ile bat?y? burada birle?tirdiklerini ve gelece?e sahip ??kacaklar?n? kaydeden Ayd?n, m?cadelenin bitmeyece?ini, 14 Aral?k?ta ?retimden gelen g??lerini kullanarak s?rd?receklerini ifade etti. Ayd?n, kavgan?n bug?n ba?lamad???n?, bug?nden sonra b?y?yece?ini duyurdu.
TTB Genel Ba?kan? Gen?ay G?rsoy da bug?ne kadar sa?l?k emek?ileri ile hekimlerin sa?l?ktaki problemleri dile getirdi?ini belirterek, ?Sa?l?k emek?ileri ile sa?l?k hizmetinden yararlananlar alanlarda bulu?tu?u zaman, bu sorun ??z?lecektir? dedi.
KESK Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul da sa?l?k alan?ndaki y?k?m?n sadece sa?l?k emek?ilerini de?il, 70 milyonu ilgilendirdi?ini belirterek, y?k?m politikalar?na kar?? m?cadelenin s?rd???n? s?yledi. AKP eliyle y?r?t?len IMF politikalar?na kar??, halktan yana bir T?rkiye i?in m?cadele ?a?r?s? yapan Tombul, ?Gelece?imize, onurumuza sahip ??kt???m?z s?rece bu ?lke daha ya?an?l?r, daha demokratik olacakt?r? diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
Adana?da me?aleli y?r?y?? Van kolundan y?r?yen SES?liler, ?nceki g?n Adana?dayd?. Kitle ?rg?t? ve siyasi parti temsilcileri taraf?ndan kar??lanan sa?l?k??lar, Adana Merkez Camii ?n?nden, ?n?n? Park??na me?alelerle y?r?d?ler. Burada bir a??klama yapan SES Genel Ba?kan? K?ksal Ayd?n, [RTF bookmark start: ust][RTF bookmark start: BM2][RTF bookmark end: ust]?cretsiz, e?it ve nitelikli sa?l?k hizmeti talebiyle y?r?d?klerini dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net