YORCAM?da direni? ba?lad?

Kristal-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve bir haftad?r fabrikan?n ?n?nde bekleyen YORCAM i??ilerine sendikalardan destek geldi. ?i?li Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan fabrika ?n?ne gelen T?rk-???e ba?l? Hava-??, Harb-??, Tes-??, Deri-??, Sel?loz-??, Genel Maden-?? ile D?SK G?da-?? y?neticileri i??ilere destek verdi.


Kristal-?? Sendikas??na ?ye olduklar? i?in i?ten at?lan ve bir haftad?r fabrikan?n ?n?nde bekleyen YORCAM i??ilerine sendikalardan destek geldi.
?i?li Organize Sanayi B?lgesi?nde bulunan fabrika ?n?ne gelen T?rk-???e ba?l? Hava-??, Harb-??, Tes-??, Deri-??, Sel?loz-??, Genel Maden-?? ile D?SK G?da-?? y?neticileri i??ilere destek verdi. Fabrikada ?al??an sendika ?yesi 27 i??i de ?Ya?as?n ?rg?tl? m?cadelemiz?, ?Direne direne kazanaca??z? ve Davam?z ekmek davas?d?r?, ????ilerin birli?i sermayeyi yenecek? ve ?Ya?as?n YORCAM direni?imiz? sloganlar?yla d??ar? ??karak i?ten at?lan arkada?lar?na destek verdi. Eylemde i??iler ad?na konu?an Kristal-?? Genel Ba?kan Vekili Engin Y?lmaz, i??ilerin bir haftad?r kap? ?n?nde bekledi?ini, b?t?n ?abalar?na ra?men patronun sa?duyu g?stermedi?ini belirtti. YORCAM patronunun ayn? zamanda Ege B?lgesi Sanayi Odas? (EBSO) y?netim kurulu ?yesi Ender Yorganc?o?lu oldu?unu belirten Y?lmaz, ?Bu fabrika yoluna devam edecekse, b?y?yecekse bizimle birlikte b?y?yecek. Batacaksa birlikte bataca??z. Biz anla?maya haz?r?z? dedi. Memur kadrosu ile birlikte toplam 90 ki?inin ?al??t??? fabrikada sendika ?yesi 63 i??inin 30?unun i?ten at?ld???n? s?yleyen Y?lmaz, i??ilerin tam bir birliktelik i?inde oldu?unu ve kazanacaklar?n? ifade etti. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net