K?rt?e m?zik dinleyen i??iler i?ten at?ld?

Y?llard?r bo? tutulan Eski B?y?k Efes Oteli?ni alarak, tadilat?na ba?layan Swissotel ?irketi, 88 ta?eron in?aat i??isini i?ten att?. Ta?eron i??ilerin i?siz kalmas? s?reci, i??ilerin anlat?mlar?na g?re ?u ?ekilde geli?ti: ?nceki g?n, televizyonda K?rt?e m?zik dinleyen Nizamettin Salman isimli i??iye m?dahale ederek televizyonu kapatmak isteyen bir mutfak g?revlisinin, g?venli?i ?a??rmas? ?zerine Salman i?yerinden uzakla?t?r?ld?.


Y?llard?r bo? tutulan Eski B?y?k Efes Oteli?ni alarak, tadilat?na ba?layan Swissotel ?irketi, 88 ta?eron in?aat i??isini i?ten att?.
Ta?eron i??ilerin i?siz kalmas? s?reci, i??ilerin anlat?mlar?na g?re ?u ?ekilde geli?ti: ?nceki g?n, televizyonda K?rt?e m?zik dinleyen Nizamettin Salman isimli i??iye m?dahale ederek televizyonu kapatmak isteyen bir mutfak g?revlisinin, g?venli?i ?a??rmas? ?zerine Salman i?yerinden uzakla?t?r?ld?. ??ten ??kar?ld???ndan habersiz i?ba?? yapmak ?zere ?antiyeye gelen Salman?a i?ten ??kar?ld??? s?ylendi. Beraber ?al??t??? arkada?lar?n?n Salman?a destek vermesi ?zerine 87 ki?i daha i?ten ??kar?ld?.
Otel bah?esinde bekleyen i??ileri ta?eron ?irkete g?ndermeye ?al??an Swissotel Proje M?d?r? Feyzi Hep?enkal, Nizamettin Salman isimli i??inin bir bayan ?al??an? taciz etti?i i?in i?ten at?ld???n? iddia etti. Bu iddiay? yalanlayan i??iler ise K?rt olduklar? i?in ayr?m yap?ld???n? ve bu sebeple i?ten at?ld?klar?n? s?yledi. ??ten at?lan i??ilerin sigorta primlerinin ?denmedi?i ortaya ??kt?.
?Senet imzalad?m?
Be? ayd?r otel in?aat?nda ?al??t???n? s?yleyen Ferhat Altun isimli i??i, ge?ti?imiz ay 1. kattan d??erek yaralanm??. Sigorta giri?inin yap?larak 15 g?n prim yat?r?ld???n? hastanede ??rendi?ini s?yleyen Altun, yat?r?lan prim, sa?l?k hizmeti almas?na yetmedi?i i?in ?? ayr? hastanede senet imzalamak zorunda kalm??. Altun, hastanelere 500 YTL?nin ?zerinde borcu oldu?unu belirtti. ?n?aatta ustaba?? olarak ?al??an Metin Alt?n ise sigorta konusunu her a?t?klar?nda ?Sigortalar?n?z? yat?r?yoruz. Bir yanl??l?k olmu?tur? yan?t?n? ald?klar?n? belirtti. ??ten at?lmalar?n?n nedenini K?rt olmalar?na ba?layan Alt?n, ?Bizi gece yar?lar?na kadar ?al??t?r?yorlard?. Karanl?kta can?m?z pahas?na ?al??t?k? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net