Y?MPA???n paras? Kanal 7?ye b?yle akt?

Y?MPA???n ba?ta Almanya olmak ?zere Avrupa ?lkelerinde ya?ayan T?rkiye k?kenli i??ilerden toplad??? paran?n yakla??k 9 milyon mark?n?n AKP?ye yak?nl???yla bilinen Kanal 7?ye aktard??? bas?nda yer alm??, ancak kesin olarak belgelenmemi?ti.


Y?MPA???n ba?ta Almanya olmak ?zere Avrupa ?lkelerinde ya?ayan T?rkiye k?kenli i??ilerden toplad??? paran?n yakla??k 9 milyon mark?n?n AKP?ye yak?nl???yla bilinen Kanal 7?ye aktard??? bas?nda yer alm??, ancak kesin olarak belgelenmemi?ti.
Gazetemize ula?an bilgi ve belgelere g?re, Y?MPA?, halktan en ?ok para toplad??? 1999-2000 y?llar?nda, Kanal 7?nin Avrupa?daki ?ubesi olan Media 7?ye tam 8 milyon 600 bin mark aktard?. Ayr?ca 2001 y?l?nda 500 bin mark daha aktard?.
Belgeler i?in t?klay?n?z...
Frankfurt?ta 20 Kas?m 1995 tarihinde kurulan Kanal 7?nin Avrupa?daki ?ubesi Media 7 GmbH?nin ilk kurulu? sermayesi 5 milyon 112 bin 918 mark. 25 ?ubat 2000?de ise sermaye art?r?m?na gidilerek toplam sermayesi 10 milyon marka ??kar?l?yor. Bu sermayenin 9 milyon 950 bini Y?MPA? Verwaltungs GmbH?ya, 25 bin mark? halen Kanal 7?nin Y?netim Kurulu Ba?kan? ?smail Karahan?a, 25 bin mark? da ayn? kanal?n Avrupa sorumlusu Mehmet G?rhan?a ait. G?rhan, 4 Nisan 2000?de g?revden al?narak yerine Dursun Uyar??n damad? ve Y?MPA? Verwaltungb GmbH?n?n ba?kan? Faik G?rler atan?yor.
Y?MPA? Verwaltungs GmbH?n?n, Media 7?ye b?t?n paralar? elden verdi?ine dikkat ?eken ba?ka ?nemli bir nokta. Bu durum, halktan toplanan paralar?n Media 7?ye aktar?ld??? y?n?ndeki iddialar? daha da g??lendiriyor.
Di?er yaz??malar
Evrensel?e ula?an belgelerde, Y?MPA? ile Media 7 aras?ndaki para al??veri?i protokollerle sabitleniyor. 29 ?ubat 2000 tarihinde Y?MPA? Verwaltungs GmbH, Media 7 GmbH?ya 1 milyon 200 bin mark veriyor. 1 Mart 2000 tarihli protokolde ise Y?MPA? Verwaltung GmbH?n?n, Media 7 GmbH?ya 600 bin mark verildi?i g?r?l?yor. 19.04.2000 tarihli yaz??mada da yine Y?MPA? Verwaltung GmbH, Media 7?ye 1 milyon 800 bin mark veriyor. 05.06.2000 tarihinde ise 1 milyon 800 bin mark ?deniyor. Bu belgelerin toplam?ndaki para 5 milyon 600 bin mark. B?t?n belgeleri Y?MPA? Verwaltungs GmbH ad?na H?seyin G?rler, Media 7 GmbH ad?na ise Mehmet G?rhan imzal?yor.
Bor? g?sterdiler
Y?MPA? Verwaltungs GmbH bir taraftan ortak alma ad?na bu kadar paray? Media 7?ye verirken, di?er taraftan ise bu paran?n bor? oldu?unu g?steriyor.
Y?MPA? Verwaltungs GmbH taraf?ndan tutulan 19.04.2000 tarihli kasa raporunda Media 7?ye 1 milyon 800 bin, 01.03.2000 tarihli kasa raporunda 600 bin bor? verdi?ini g?steriyor.Y?MPA??in paras?n? akt??? Media 7 GmbH daha sonra ayn? ?evreler taraf?ndan iflas ettirildi, yerine Euro 7 GmbH kuruldu.
Erdo?an??n Kanal 7?li dan??manlar?
AKP H?k?meti?ni a??k bir ?ekilde destekleyen, erken genel se?imlerde Erdo?an??n se?ilmesinde rol oynayan Kanal 7?nin Y?MPA???n halktan toplad??? paralarla finanse edildi?i belgeler ortaya koyuyor. Erdo?an, Kanal 7?nin vermi? oldu?u bu deste?in kar??l???n? da g?rd?. Kanal 7?nin kurulucular?ndan Nabi Avc? ve Ankara temsilcisi Akif Beki ?u anda Erdo?an??n iki ?nemli dan??man?.
Di?er yat?r?mlar
Y?MPA? Verwaltungs GmbH?nin Avrupa?da toplad??? paralar? Kanal 7 d???nda, Y?MPA? Holding (361 bin 828 mark), Ayta? (12 milyon 900 bin mark), Y?MPA? Al??-Veri? Ma?azalar? (34 milyon 580 bin), Demir Metal (28 milyon 413), Indeta GmbH (1 milyon), Proma (4 milyon 20) aktard?. Ayr?ca T?rkmenistan?daki Impasch KST?ye 77 milyon 952, Avustralya?daki Y?MPA? Co LDT?ye 29 milyon 807 bin 822 Mark aktar?lm??t?. Bu paran?n ?nemli bir b?l?m?n?n Nak?ibendi?lere gitti?i bas?na yans?m??t?. (K?ln/EVRENSEL)
Kanal 7: Paralar uyduya gitti
Y?MPA??tan 1999-2000 y?llar? ve sonras?nda Kanal 7?nin Avrupa ?ubesi olan Media 7 Gmbh?ye aktar?lan paralar?n, uydu giderleri ve yay?n haklar?n?n kar??l??? oldu?u a??kland?. Elimize ula?an belgelerle ilgili telefonla arad???m?z Kanal 7 Y?netimi, Kanal 7 Kurumsal ?leti?im imzas?yla gazetemize ?u a??klamay? fakslad?.
?Medya 7 faal oldu?u d?nemde, Kanal 7?nin Avrupa yay?n?n? Kanal 7 INT logosuyla ger?ekle?tirmi?tir. Medya 7?nin Kanal 7?ye ?dedi?i paran?n tamam? uydu giderleri ve yay?n haklar? kar??l???d?r.?Bu arada, belgelerde ismi ge?en Mehmet G?rhan halen Avrupa Sorumlusu olarak g?revini s?rd?r?yor. (?stanbul/EVRENSEL)
Y?cel ?zdemir
www.evrensel.net