SU tv canl? yay?na ba?l?yor

SU tv 20 Kas?m 2006 tarihinden itibaren ?stanbul st?tyolar?ndan canl? haber ve program yay?n?na ba?l?yor. Yakla??k bir y?l ?nce Fransa merkezli olarak kurulan SU tv, Almanya ve Fransa ?zerinden yay?n yap?yordu.


SU tv 20 Kas?m 2006 tarihinden itibaren ?stanbul st?tyolar?ndan canl? haber ve program yay?n?na ba?l?yor. Yakla??k bir y?l ?nce Fransa merkezli olarak kurulan SU tv, Almanya ve Fransa ?zerinden yay?n yap?yordu.
Televizyon taraf?ndan programlara ili?kin yap?lan a??klamada ?SU Haber ?ncelikli olarak bar??tan, demokrasiden ve ?zg?rl?kten yana bir bak?? a??s? ta??yacakt?r. SU tv haberlerinde ?Yaln?zca d?nyan?n d?nd???n? de?il, d?nyan?n i?inde nelerin d?nd???n? de? ekranlar?n?za getirmektedir. SU tv haberleri tarafl?d?r: SU tv bar??tan, demokrasiden, laiklikten,e?itlik ve ?zg?rl?kten yana taraft?r. B?t?n inan?lara ve d???ncelere sayg? g?sterilmesinden ve bunlar?n serbest?e hayat bulmas?ndan yana taraft?r. SU tv k?sa s?re i?inde di?er canl? haber b?ltenleriyle de emekten, bar??tan, ?zg?rl?kten ve demokrasinden yana haberlerini halka ula?t?racakt?r. ? denildi.
A??klamada, SU tv?nin bir yandan hayat?n her alan?nda hak e?itli?i, demokrasi ve ?zg?rl?k m?cadelesinde ?ok ?nemli bir platform olmaya devam edip, T?rkiye?nin ve Avrupa?n?n ayd?nl?k y?zlerinin kanal? olmay? s?rd?r?rken di?er yandan da yay?nc?l?k anlam?nda daha profesyonel bir ?izgide ?srar edece?i vurguland?. Genel Yay?n Y?netmenli?ini Selami ?nce?nin ?stlendi?i SU tv?nin Haber M?d?rl????n? Fatma Meral Mavio?lu, Haber Koordinat?rl????n? Cafer Solgun, Programlar Koordinat?rl????n? Nurten Gero?lu, Program Sorumlulu?unu ise Banu Karaku? yapacak. SU tv?de gazeteci yazar Oral ?al??lar, Yazar Erdo?an Ayd?n, gazeteci Musa A?ac?k gibi isimler de politik tart??ma programlar? yapacaklar. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net