?ld?r?ld?kten 2 y?l sonra beraat etti

?stanbul ?niversitesi (??) Hukuk Fak?ltesi ??rencisi ?nder Babat hakk?nda, 2002 y?l?nda kat?ld??? bir bas?n a??klamas?ndan ?t?r? a??lan dava, ?ld?r?ld?kten 2 y?l sonra sonu?land?.


?stanbul ?niversitesi (??) Hukuk Fak?ltesi ??rencisi ?nder Babat hakk?nda, 2002 y?l?nda kat?ld??? bir bas?n a??klamas?ndan ?t?r? a??lan dava, ?ld?r?ld?kten 2 y?l sonra sonu?land?. Tebli?i ald???nda ?ok oldu?unu belirten Babat??n ablas? Marifet Akg?n, tepkisini ??lm?? bir insan? yarg?lamaya devam etmi?ler. Mezarda bile pe?ini b?rakm?yorlar? s?zleri ile ifade etti.
?stanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi taraf?ndan 18 Nisan 2002 tarihinde ?Y?K Yasa Tasar?s??n?n geri ?ekilmesi? ve ?Anadilde e?itim? talebiyle d?zenlenen bas?n a??klamas?na kat?lanlar aras?nda bulundu?u i?in hakk?nda 2911 say?l? G?steri ve Toplant? Y?r?y??leri Kanunu?na muhalefetten dava a??lan Babat??n, ailesine g?nderilen tebli?de s?z konusu bas?n a??klamas?nda herhangi bir su? unsuruna rastlanmad??? belirtildi. Tebli?de, ?Silahs?z ve sald?r?s?z, kanunlar?n su? saymad??? demokratik ve anayasal ?er?eve i?inde istemlerini bas?n yolu ile duyurmak amac?yla toplanmalar?nda, yasalara ayk?r? bir y?n bulunmamaktad?r.? denildi.
Mahkeme karar? tebli?ini ald?klar?nda ?ok olduklar?n? belirten Babat??n ablas? Marifet Akg?n, karde?inin ?ld?r?lmesinin ?zerinden 2 y?l ge?mesine ra?men isminin dava tutanaklar?ndan d???r?lmemesine bir anlam veremedi?ini s?yledi. T?rkiye?de bir?ok ki?inin i?ledi?i su?lar g?n y?z?nde olmas?na ra?men hakim kar??s?na ??kar?lmad???n?, belirten Akg?n, ?T?rkiye?de bu t?r olaylara ?ok s?k rastl?yoruz. Su? i?leyenler yarg?lanmazlar ama; ?len bir insan? ise y?llarca yarg?lamaya devam ederler. Kurtulman i?in ?lmen yetmiyor. Mezarda bile pe?ini b?rakm?yorlar? dedi. (?stanbul/D?HA)
www.evrensel.net