Edirne?de yol tart??mas?

Edirne?deki tarihi k?pr?lerin ara? trafi?ine kapat?lmas?n?n ard?ndan yap?lmas? d???n?len alternatif k?pr?ler, Karayollar? Genel M?d?rl??? ile Edirne Belediyesi?ni kar?? kar??ya getirdi.


Edirne?deki tarihi k?pr?lerin ara? trafi?ine kapat?lmas?n?n ard?ndan yap?lmas? d???n?len alternatif k?pr?ler, Karayollar? Genel M?d?rl??? ile Edirne Belediyesi?ni kar?? kar??ya getirdi.
Tarihi k?pr?lerin belediye s?n?rlar? i?inde oldu?u i?in alternatif k?pr?leri Edirne Belediyesi?nin yapmas? gerekti?ini a??klayan Karayollar? Genel M?d?rl???, ?Tarihi k?pr?ler belediyenin m?cavir alan? i?inde kal?yor. Belediye s?n?rlar? d???nda kalsayd? alternatif k?pr?leri Karayollar? olarak biz yapacakt?k? a??klamas?nda bulundu.
Belediye Ba?kan? Hamdi Sedef?i ise, ?Alternatif k?pr? yapmak belediyenin i?iyse Karayollar? Genel M?d?rl??? neden belediyeye ait tarihi k?pr?lerin tadilat?n? yapt?r?yor. Demek ki alternatif k?pr? yapmak belediyenin i?i de?ilmi?? dedi.
Vali Nusret Miro?lu ise, alternatif k?pr?lerin olmamas?n?n onar?mlara engel olmayaca??n? belirterek, ?As?l sorun k?pr?lerin restorasyon ve onar?mlar?n?n tamamlanmas?ndan sonra ara? trafi?ine kapat?lacak olmas?. Alternatif k?pr? konusunda Karayollar? s?z konusu k?pr?lerin belediye s?n?rlar? i?inde kald??? i?in Edirne Belediyesi?nin yapmas? gerekti?ini s?yl?yor. K?pr?lerin ?zerinden a??r tonajl? ara?lar?n ge?i?ine kesinlikle izin verilmeyecek? diye konu?tu. (Edirne/C?HAN)
www.evrensel.net