?En etken
anayasa MGSB?

Mazlum Der, darbe Anayasas? olan 12 Eyl?l Anayasas??n? ?hak ve ?zg?rl?kler? a??s?ndan tart??maya a?t?.


Mazlum Der, darbe Anayasas? olan 12 Eyl?l Anayasas??n? ?hak ve ?zg?rl?kler? a??s?ndan tart??maya a?t?. ?ok say?da ayd?n ve eski parlamenterin, insan haklar? savunucular?n?n kat?ld??? toplant?da yap?lan konu?malarda, T?rkiye?de bug?ne kadar anayasalar?n hep silah zoruyla yap?ld???, anayasay? silah zoruyla de?i?tirmenin ise su? oldu?u ifade edildi. Anayasal vatanda?l?k, cumhurba?kanl??? se?imleri, uygulanabilir anayasa, toplumsal uzla?ma ile bir anayasa haz?rlanmas? gibi tart??malar?n yap?ld??? toplant?da, T?rkiye?de mevcut anayasadan daha geni?, etken olan?n ?derin anayasa? olarak tan?mlanan Milli G?venlik Siyaset Belgesi oldu?u ifade edildi.
Otel Aldino?da yap?lan toplant?n?n a??l?? konu?mas?n? yapan Mazlum Der Genel Ba?kan? Ayhan Bilgen, T?rkiye?de i? bar???n sa?lanmas?ndan, din ?zg?rl???ne, sivil siyasetin g??lendirilmesinden, k?lt?rel haklar?n kullan?m?na kadar sorunlar?n b?y?k ?o?unlu?unun anayasal zemine dayand???n? s?yledi. Cumhurba?kanl??? tart??malar?n?n Cumhurba?kanl????n?n anayasadaki tan?mlanm?? konumunun bir hukuk devletine, parlamenter sisteme uygun olup olmad??? ?zerinden de?il, ki?i ya da k?yafetler ?zerinden y?r?t?lmesinin T?rkiye?nin ?n?n? a?mayaca??n? kaydeden Bilgen, oraya kim oturursa otursun, 82 Anayasas??ndan kaynakl? ola?an?st? konumunun, se?im s?recine girilmeden mutlaka tart???lmas? gerekti?inin alt?n? ?izdi.
Bu g?ne kadarki anayasalar?n silah zoruyla de?i?ti?ini, bunun da tan?mlanm?? su? kategorisine girdi?ini kaydeden Bilgen, siyasal s?re?ler kullan?larak, toplumsal kat?l?m sa?lanarak, siviller taraf?ndan yeni bir anayasa yap?lmamas?n?n veya bu anayasan?n de?i?tirilmemi? olmas?n?n T?rkiye?nin en b?y?k ay?b? oldu?unu dile getirdi.
Toplumsal uzla?ma
Hacettepe ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Mustafa Erdo?an da, ?Toplumsal Uzla?ma Zemini Olarak Yeni bir Anayasa? konulu sunumunda, uzla?man?n, farkl?l?klar?n bir arada ya?amas? i?in gerekli olan toplumsal mutabakat oldu?unu belirterek, bu tart??ma s?recine d??lanmadan, e?it ko?ullarda kat?labilmenin, fikirleri s?yleyebilmenin ?nemli oldu?unu dile getirdi.
Dicle ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Vahap Co?kun ise tek tiple?tirme ve milliyet?ilik konular?na de?inerek T?rkiye?de ?T?rkl???n ve S?nni ?slam?n? dayat?ld???n? s?yledi. Anayasal kimlik s?yleminin siyaset?i olarak ilk ?zal ve Demirel taraf?ndan kullan?ld???n?, bu d?nemin, cumhuriyetin uygun g?rd??? kimli?i ele?tirilerin y?ksek sesle dile getirildi?i d?nem oldu?unu ifade eden Co?kun, dayat?lan kimli?e itirazlar?n bast?r?ld???n? ve toplumsal a??dan ma?dur edildiklerini s?yledi.
?82 Anayasas? zihniyeti sa?lamla??yor?
Ankara ?niversitesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Mithat Sancar da a??k-gizli, s?per-derin anayasa tan?mlamalar?na at?fta bulunarak, s?per anayasada gerekti?inde anayasal normlar?n ihlaline me?ruiyet kazand?rd???n? ifade etti. G?r?nmeyen ama en etkili anayasan?n ise derin anayasa oldu?unu belirterek, Milli G?venlik Siyaset Belgesi?ni ?rnek veren Sancar, ?Hi?bir anayasa bu kadar etken olamam??t?r? dedi. DEP?li milletvekillerinin yaka pa?a g?t?r?lmesi ile 28 ?ubat s?re?lerinin de bu ?derin? anayasan?n ortaya ??kard??? geli?meler oldu?unu kaydeden Sancar, T?rkiye?de fiili, bi?imsel anayasa ayr?m?n?n ortadan kald?r?lmas? gerekti?ini s?yledi. Sancar, 82 Anayasas??nda da ?nemli de?i?iklikler oldu?unu, ancak uygulanmad???n? s?yledi.
Cumhurba?kanl??? se?imi tart??malar?na de?inen Sancar, Cumhurba?kanl??? se?imi s?yleminin basit bir ba??rt?s? sorunu de?il, daha ciddi oldu?unu ifade ederek, Cumhurba?kanl??? makam?n?n, 12 Eyl?l Anayasas??n?n arkas?ndaki g?c?n egemen oldu?u paradigmadan uzakla??ld???nda devreye giren bir subap g?revi g?rd???n? s?yledi. ??stedikleri ?ekilde hareket edecek biri gelmezse 82 Anayasas? sistemi ciddi sars?lacak? diyen Sancar, ?Ciddi anayasal krizler bizi bekliyor? uyar?s? yapt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net