Erdo?an?a g?zda??

Cumhuriyet Halk Patisi Genel Ba?kan? Deniz Baykal, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? Cumhurba?kanl??? se?imi konusunda uyararak ?Buna de?mez? dedi.Baykal, CHP Parti Meclisi toplant?s? ?ncesinde bas?n mensuplar?na a??klamada bulundu.


Cumhuriyet Halk Patisi Genel Ba?kan? Deniz Baykal, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? Cumhurba?kanl??? se?imi konusunda uyararak ?Buna de?mez? dedi.
Baykal, CHP Parti Meclisi toplant?s? ?ncesinde bas?n mensuplar?na a??klamada bulundu. Ba?ta Ba?bakan Erdo?an olmak ?zere AKP y?neticilerini cumhurba?kanl??? se?imi konusunda ?yeni bir durum de?erlendirmesi? yapmaya ?a??ran Baykal, ?Buna de?mez. T?rkiye, ?ok b?y?k bir yanl??l?k ve gerilime s?r?klenmek isteniyor. Bunu kabul etmemiz m?mk?n de?ildir? dedi.
?Bir oldu bitti ile Cumhurba?kanl???n? elde etme ?srar? T?rkiye?ye huzur getirmez? diyen Baykal, ?Bir gerilim ya??yoruz ve bu artacak. Say?n Ba?bakan yeni bir durum de?erlendirmesi i?ine girmelidir. Memlekete hizmet edecek ?ok ?e?itli yerler vard?r. Cumhurba?kan? uzla?ma ile se?ilmelidir. Cumhurba?kan? hepimizin cumhurba?kan? olacakt?r? diye konu?tu.
Erken se?im ?nerdi
Erdo?an?a bir ???k?? yolu? da ?neren Baykal, ?T?rkiye?yi se?ime g?t?rs?n. Gerginle?tirmesin. Kendisine g?veniyorsa se?ime gitsin. Yeni Meclis cumhurba?kan?n? se?sin. O zaman bunu kabul etmek zorunday?z. Bu konuyu ciddiye als?n. Ba?bakan?? se?ime ?a??r?yorum. T?rkiye?yi krizden kurtarmak i?in ya karar?ndan vazge?sin ya da yeni bir se?im yap?ls?n ve karar?nda ?srarl?ysa yeni parlamentoya cumhurba?kan?n? se?me sorumlulu?u verilsin. ?ktidar? uyarmaya ?al???yoruz. Se?imden ?nce bunu konu?mayal?m deniliyor. Olur mu? M?mk?n m? Cumhurba?kanl??? se?iminde kapka?? De?il tabii. Cumhurba?kanl??? se?iminde ki?isel bir inat ve ?srar i?inde olmaktan vazge?sin. Bu konuyu uzla?ma ile ??zmeye y?nelsin? dedi.
???rada sinsi anlay???
CHP lideri Baykal ayr?ca, ?nceki g?n sona eren 17?nci Milli E?itim ??ras??nda e?itimin geri plana at?ld???n? s?yledi. Baykal, ???ra, bir siyasi y?nlendirme f?rsat? olarak de?erlendirilmi?tir? dedi. Katsay? tart??malar?n?n g?lgesinde ?al??malar?n? tamamlayan ??ra?ya tepkiler s?r?yor. E?itimin dinselle?tirilmek istendi?ini s?yleyen Baykal, ?Sinsi sinsi ger?ekle?tirilmek istenen bu anlay??ta bakan su??st? yakalanm??t?r. Milli E?itim Bakan? burada kald?k?a, T?rkiye?ye huzur yok? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net