MERCEK

 • B?lent Ecevit?in ?biyolojik ?l?m??, Ecevit?in ?T?rk siyasal ve sosyal ya?am?ndaki yeri? ?zerine lehte ve aleyhte dizi yaz?lar, anekdotlar, an? tazelemeleri ve tart??malarla ?solun birli?i? ?zerine sa?dan ve ?sol?dan ??neri? ve de?erlendirmelerin yo?unluk kazanmas?na da yol a?t?.


  B?lent Ecevit?in ?biyolojik ?l?m??, Ecevit?in ?T?rk siyasal ve sosyal ya?am?ndaki yeri? ?zerine lehte ve aleyhte dizi yaz?lar, anekdotlar, an? tazelemeleri ve tart??malarla ?solun birli?i? ?zerine sa?dan ve ?sol?dan ??neri? ve de?erlendirmelerin yo?unluk kazanmas?na da yol a?t?. ?e?itli partilerin s?zc?leriyle d?zenin bug?n? ve gelece?ini ba?l?ca sorun edinen liberal, dinci gerici, yabanc? misyoneri ya da ?demokrat? yazarlar kapsam?n? geni?leterek bu tart??may? s?rd?r?yorlar. Bu kesimlerin yapt?klar? ?Ecevit de?erlendirmeleri?nde ba?l?ca iki ?ey ?ne ??kar?l?yor: ??birlik?i tekelci burjuvazi ve emperyalistlerin -?zellikle de Amerikan emperyalizminin- ??karlar?na ba?l?l?kta ?srarl? olanlar, onun, uluslararas? sermaye ve i?birlik?ilerinin yarar?na ger?ekle?en ekonomik-sosyal ve politik ?reformlar?daki rol?n?, ??st?n devlet adam??, ?bar?? ve uzla??n?n ?rnek temsilcisi? ve ?ger?ekleri g?rme yetene?i? y?nlerine i?aret ederek ?ne ??kard?lar. Bunu yaparlarken ama, Ecevit?in ABD y?netimi ve Amerikan emperyalist politikalar?yla ayk?r? d??en kimi ??k??lar?n?; Amerikanc? cuntalara tutumuyla yol a?t??? sorunlar?, Irak??n i?galine y?nelik birinci ve ikinci Amerikan (ve koalisyon) sald?r?lar?na baz? itirazlar ?ne s?rmesini ve i?erde halk?n taleplerine seslenen a??klamalar?n?, ?onun hatalar?? bahsinde s?ralamaktan da ka??nmad?lar. Amerikan y?netimi, Ecevit?in, ?halk??l?k?, ?Kemalizm savunuculu?u?, ?ulusal ??karlara ba?l?l?k?, ?demokrasi?, ?hak?a d?zen? ?zerine s?ylemlerini -bu s?ylemler kitlelerin d?zen yarar?na beklentilere ?ekilmesini hedeflemesine kar??n- d?zen ve Amerikan aleyhtar? muhalefeti k??k?rt?c? saym?? ve g?nah?n?n hesab?n? sormay? son ana kadar s?rd?rm??t?. U?aklar tayfas? ve tekelci a?ababalar? da bu do?rultuda davranacaklard?. Mevcut sistem ve devletin ?m?mk?n en istikrarl? bi?imde ve onun ba?l?ca gere?i olarak halk deste?inin sa?lanmas??yla s?rd?r?lmesi i?in gerekli politikay? ?retmeye ve s?rd?rmeye ?mr?n? adam?? bir politikac?dan hesap soruyorlard?. ?Son d?nemlerinde? yapt?klar?yla bu kesimlerin ?g?n?llerini ho? etmesi?ne ra?men, Ecevit, ?cumhuriyeti ve devleti kurmu? parti?nin genel sekreterli?i ve genel ba?kanl???n? yapm??t?; ?Kemalizm?i sahiplendi?ini s?yleyen ?demokratik sol?cuydu; gereklerini yerine getirip getirmemekten ba??ms?z olarak ?feodaliteye son verme?den ve ?toprak reformu?ndan s?z etmi?ti; daha da ileri gitmi? ?toprak i?leyenin, su kullanan?n? demi?ti vb. O ger?i, ?K?br?s fatihi? olarak an?lacak kadar ?T?rk ulusal davas?na sadakatini kan?tlam???t?, ha?ha? yasa??n?n delinmesine y?nelik politika izlemi?ti ama, ?halk??l?k yapmaya soyunmu?? kontrgerillan?n icraatlar?ndan s?z etmi?, cuntac?lara yeterince destek olmam??, ?k?reselle?menin gerekleri?ni g?rmesine ra?men Irak??n i?gali politikas?na ? T?rkiye?nin ??karlar?? ad?na ku?kuyla yakla?m??t? ve bunlar da ?yenilir yutulur de?il?di! Bu kesimlerin ?hesap sorma?y? ??l?n?n ard?ndan k?t? konu?ulmaz? s?resinin a??lmas?yla daha ileri g?t?rmeleri beklenmeyecek bir ?ey de?il.
  Ecevit?in ?l?m? ?zerinden s?rd?r?len tart??man?n ikinci yan?n? ?T?rkiye?nin ??karlar? gere?i daha g??l? bir sol?un olu?turulmas??na duyulan gereksinimin yeniden vurgulanmas? ve ?bu do?rultuda at?ld??? ileri s?r?len ad?mlar?n anlamland?r?lmas?? olu?turuyor. D?zenin ve burjuva politik sistemin sa? aya??n?n hep var ve hep g??l? olmas?n? en ?nemli kazan? sayan sermaye politikac?lar?yla sermayenin emrindeki yazarlar, ?g??l? bir sol?un olu?turulmas??n?n ?Ecevit?in de ?zlemi ve vasiyeti oldu?u?nu belirterek, CHP, SHP, DSP ba?ta olmak ?zere ?sol, sosyal demokrat, demokratik sol vs. kesimlerin birle?mesi?ni istiyorlar. Kendini ?Kemalizm?in savunucular?? ve ?sosyal demokrat? olarak tan?mlayan bir?ok yazar ve ayd?n, Ecevit?in cenaze t?renindeki kalabal?klar?n tutumunu kan?t g?stererek, ?tabandaki bulu?ma tavanda da sa?lans?n? istiyorlar. Murat Karayal??n??n ?bu ama?la yollara d??t???? s?yleniyor. D?zen solu i?inde de her zaman hizip?i olmu? Baykal, ?Tavan bulu?uyor, biz de gerekeni yapaca??z? diye deme?ler veriyor. Demirel gibi ony?llar?n sa?c? ve Amerikanc?s?, T. Akyol gibi liberal muhafazakar yazarlar ?g??l? sol parti ihtiyac??n? dile getirmekten ka??nm?yorlar.
  Bu tart??malar?n bir kez daha a??kl?k kazand?rd??? ?ama? ortakl????, sa? ve ?sol? d?zen partileri ve politikas?n?n i??i s?n?f? ve emek?i kitleler i?inde yol a?t??? umutsuzluk ve g?vensizli?in halk?n ve ?lkenin ger?ek ??karlar?n? esas alan devrimci bir ?rg?tlenmeye evrilmesini ?nlemek i?in, ?Karao?lan? k?lt? de kullan?larak daha atak bir ?sol alternatif?cilik yap?laca??n? g?steriyor. Bir d?nemler cuntac? Evren?in ve ?en uyan?k Amerikanc?? ?zal??n ifade etti?i ve ABD?deki ?ikili partiler sistemi?ni esas alan ?ikibu?uk partili sistem? olu?turabilseler ve i?i ?yle g?t?rebilseler, zil tak?p oynayacaklar.
  Ama onlar?n hesaplar? ancak i??i s?n?f? ve emek?ilerin ileri kesimleriyle, i??ilerin devrimci partisi ve emek?i ?rg?tleri kendi ilerici-devrimci; ba??ms?zl?k?? ve sosyal kurtulu??u ama?lar? y?n?ndeki politikalar?n? daha kararl?ca ve ba?ar?l? bi?imde uygulama yetene?i g?stermediklerinde bir ?l??de tutacakt?r. ?Kemalizmin, ?sosyal demokrasi? ve ?demokratik sol?culu?un ve ?cumhuriyetin ilkeleri? diye tabir edilen ?ilkeler?in ?k?resel de?i?im? ad?na uluslararas? sermayenin ??karlar?na uyarland??? bir d?nemde, d?zen solculu?unun halk kitlelerini uzun s?re yedeklemesi ve aldatmas? art?k daha da zorla?m??t?r.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net