Sezonun a??lmas?n? bekliyorlar

Karpuz mevsiminin bitmesiyle birlikte, halde ?al??an i??iler de i?siz kald?lar. Y?l?n 5-6 ay?n? ?al??an, geriye kalan zaman? da i?siz ge?iren i??iler, ?imdiden may?s ay?nda sezonun a??lmas?n? bekliyor.


Karpuz mevsiminin bitmesiyle birlikte, halde ?al??an i??iler de i?siz kald?lar. Y?l?n 5-6 ay?n? ?al??an, geriye kalan zaman? da i?siz ge?iren i??iler, ?imdiden may?s ay?nda sezonun a??lmas?n? bekliyor.
Halde ?al??an 12-13 ya??ndaki ?ocuklar, ba?ka i? bulamad?klar? i?in kar?n toklu?una bu meslekte ?al???yor. Ge?ici olarak ba?lan?lan i?, zamanla kal?c? hale geldi?inden baz?lar? gen?li?inin en g?zel g?nlerini, baz?lar? ?ocuklu?unun g?zelliklerini halde yitiriyor.
Karpuz i??ileri her g?n tarlalardan kamyonlarla gelen karpuzlar? hale indirir ve halde sat?lan karpuzlar? kamyonlara y?klerken, ellerinden de tonlarca y?k ge?iyor. T?m bu a??r ko?ullara ra?men emeklerinin kar??l???n? alamad?klar?n? s?yleyen i??iler, 5 ayda kazand?klar?yla 12 ay ge?inmeye ?al???yorlar.
Gen?lere i? olana?? sa?lans?n
Meslek lisesi motor b?l?m?nden mezun 19 ya??nda Mahmut Camc?o?lu, bu y?l ilk kez karpuz halinde ?al??maya ba?lam??. Arkada?lar? ve akrabalar?n?n halde ?al??t?klar?n?, bu nedenle okul bitince onlarla beraber gitti?ini ifade eden Camc?o?lu, ??lk g?n b?y?k bir kamyonla tarladan getirilen karpuzu indirdik arkada?larla, eve geldi?imde kollar?m? kald?ramad?m ve ertesi g?n i?e gidemedim? diye anlat?yor ilk i? g?n?n?. Halde i? oldu?u g?n, g?nl?k 20-25 YTL yevmiye ald?klar?n? aktaran Camc?o?lu, ?al??anlar?n ?o?unun kendisi gibi gen? oldu?unu aktar?yor. Camc?o?lu, halde ?al??anlar?n sigortas? sosyal haklar?n?n olmad???n? yemeklerini dahi kendi ceplerinden ?dediklerini ifade ediyor.
11-12 ya??ndan beri karpuz halinde ?al??t???n? s?yleyen Can Atalan ise, y?l?n 4-5 ay? ?al??t?klar?n? ve b?t?n bir y?l halden kazand?klar? ile ge?inmeye ?al??t?klar?n?, ama yetmedi?ini s?yl?yor.
Sosyal g?vence yok
Askerden sonra verilen ?cretin cazibesine kap?l?p halde ?al??maya devam eden Bahri Ak?n, 30 y?l? a?k?n bir zamand?r karpuz halinde ?al??t???n? ifade ediyor. Gen?lik y?llar?nda bir?ok sekt?rde ?al??t???n? anlatan Ak?n, ?O zamanlar paras? iyiydi. Bir i??inin fabrikadan ?? ayda ald??? paray? biz bir ayda al?yorduk, cazip geldi, biz de ?al??t?k? ?eklinde konu?uyor. Hi?bir sosyal g?vencesinin olmad???n? aktaran Ak?n, emekli olamayaca??na ?z?l?yor. ?lkokul biter bitmez karpuz halinde ?al??maya ba?layan Felemez Aydo?du da 10 y?ldan beri halde ?al???yor. Sosyal g?venceden yoksun i?lerde ?al??t?klar?n? aktaran Aydo?du, ?Evliyim ve iki ?ocu?um var. ?ocuklar hasta oldu?unda, param?z varsa doktora g?t?r?yorum, yoksa evde kendi kendine iyile?iyor? diyor. (Adana/EVRENSEL)
G?ls?m Mansur
www.evrensel.net