E?itim Sen?in yeni binas? a??ld?

E?itim Sen Genel Merkezi?nin Cinnah Caddesi?nde yeni yapt?rd??? binas? ve sosyal tesisleri, ?nceki ak?am d?zenlenen t?renle hizmete girdi.


E?itim Sen Genel Merkezi?nin Cinnah Caddesi?nde yeni yapt?rd??? binas? ve sosyal tesisleri, ?nceki ak?am d?zenlenen t?renle hizmete girdi.
T?rene, E?itim Sen y?netici ve ?yelerinin yan? s?ra, KESK Genel Ba?kan? ?smail Hakk? Tombul, KESK?e ba?l? sendikalar?n y?neticileri, TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc? ve y?neticileri, CHP Milletvekili Mustafa Gazalc?, ?DP Genel Ba?kan? Hayri Kozano?lu, EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya?n?n da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ki?i kat?ld?.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, a??l??a kat?lan sendika, kitle ?rg?t?, siyasi parti y?neticilerinin kendilerinin aile tablosu oldu?unu belirtti. Konferans salonu, 90 yatakl? misafirhane, yemekhane, e?itim salonu, toplant? salonu, y?netim salonu bulunan yeni binalar?n?n e?itim emek?ileri, kamu emek?ileri ve di?er dost ?rg?tlere a??k oldu?unu dile getiren Din?er, ??zellikle 12 Eyl?l darbesinin ard?ndan T?B-DER kapat?lm?? ve t?m malvarl???na el konmu?tu. Uzun bir s?re b?yle mekanlar edinememi?tik. Darbeler ?lkesi olan T?rkiye?de ?yeniden el koyarlar? kayg?s?yla yeni binalar alamam??t?k. Maddi olarak da ?ok olanakl? de?ildi? diye konu?tu.
Din?er, son 6 y?ll?k d?nemde, ekonomik birikimleri ve kaynaklar? de?erlendirdiklerini ve b?yle bir tesisi ortaya ??kard?klar?n? ifade ederek, ?Bu y?netimde b?yle bir mekan? sunman?n onurunu, gururunu ya??yoruz. Daha g?zellerini yapmay? dileriz, zaten daha g?zellerine lay?k?z?diye konu?tu. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net