TOK? ?antiyesinde jandarma kur?unu

Ba?bakanl?k Toplu Konut ?daresi?nin (TOK?) Uzundere?de yapmakta oldu?u toplu konut in?aat?nda ?al??an i??iler alacaklar? i?in ?nceki g?n i? b?rakt?.


Ba?bakanl?k Toplu Konut ?daresi?nin (TOK?) Uzundere?de yapmakta oldu?u toplu konut in?aat?nda ?al??an i??iler alacaklar? i?in ?nceki g?n i? b?rakt?. ???ilerin i? b?rakarak ?antiye ?n?nde toplanmas? ?zerine b?lgeye gelen jandarma, havaya ate? a?arak i??ileri da??tmak istedi. 2.5 ayd?r ?denmeyen alacaklar?n? isteyen i??iler jandarman?n ate? a?mas?na tepki g?sterdi.
TOK??nin yapt?rd??? in?aatta, ?o?unlu?unu Do?u ve G?neydo?u illerinden gelen K?rt i??ilerin olu?turdu?u 1000 dolay?nda i??i, Ek?io?lu firmas?na ba?l? bir ta?eron ?irkette ?al???yor.
?nceki g?n meydana gelen olay?n ard?ndan g?r??t???m?z i??iler, eyl?l ay? ba??ndan bu yana paralar?n? alamad?klar?n? dile getirerek, ate? a??ld??? s?rada binan?n cephesinde ?al??an i??iler bulundu?unu camlar?n k?r?ld???n? dile getirdiler.
?lmek mi gerekiyor?
Bunu askerlere s?yledikleri zaman, askerlerin, ??l?, yaral? var m??? diye sordu?unu ifade eden i??iler, ??lla ?lmemiz mi gerekiyor. ?l?nce hakk?m?z? vereceklerse ?lelim? diye konu?tular. S?rekli olarak ?antiyede bulunan ?ad?rlarda kald?klar?n?, yemeklerin iyi ??kmad???n?, tuvalet ve banyolar?n k?t? durumda oldu?unu anlatan i??iler, ?Ekmek paras? i?in ?al???yoruz. Bug?n vereceklerini s?ylediler. Param?z? almak i?in topland?k. Asker her g?n burada. Jandarma rasgele ate? a??yor. Bir ki?i ?lse hesab?n? kim verecek?? diye sordular.
???iler, ?Biz ?at??maya gelmedik, ekmek param?z i?in geldik. Bayram yakla??yor, memleketimize gidece?iz? diye konu?tular. Ak?am saatlerinde firma yetkilileri i??ilere alacaklar?n? ?dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net