Tar?mda emperyalist direktiflere hay?r

?ukurova ?niversitesi?nin d?zenledi?i Ulusal Tar?m Kurultay? Sonu? Bildirgesi a??kland?. ?ok say?da akademisyenin kat?ld??? kurultayda, ulusal tar?m politikas? her y?n?yle ele al?n?rken, ?e?itli ??z?m ?nerileri sunuldu.


?ukurova ?niversitesi?nin d?zenledi?i Ulusal Tar?m Kurultay? Sonu? Bildirgesi a??kland?. ?ok say?da akademisyenin kat?ld??? kurultayda, ulusal tar?m politikas? her y?n?yle ele al?n?rken, ?e?itli ??z?m ?nerileri sunuldu.
?e?itli panel ve 6 ?al??tay?n d?zenlendi?i kurultayda, ?ok say?da akademisyen tar?m?n sorunlar?n? masaya yat?rd?. T?m etkinlikler ?zerinden olu?turulan sonu? bildirgesi ?ukurova ?niversitesi Ziraat Fak?ltesi ??retim G?revlisi ve Kurultay D?zenleme Komitesi ?yesi Prof. Dr. ?brahim Orta? taraf?ndan kamuoyuna duyuruldu.
Tar?m politikalar?nda ABD/AB y?netimindeki IMF, DB direktifleri dikkate al?nmamal?
AB uyum paketi kapsam?nda dayatmalara kar?? ??k?lmal?
Kendi kendine yeterlili?i esas alan plan ve program haz?rlanmal?
K?yl? n?fusun fazlal??? veya azl???ndan ?nce istihdam ve verimlilik sorunlar?n?n ??z?m? i?in ?aba harcanmal?
K?yl?l???n tasfiyesi yerine veremlili?i art?r?c? tedbirler al?nmal?
Kooperatifler desteklenmeli
Kooperatifler ?retim s?recinde oldu?u kadar, ?r?n i?lemede devreye girmeli
Tar?msal e?itim y?ksek ??renim d?zeyinde yeniden planlanmal?
K?rsal b?lgelerde, b?lgeye uygun tar?m dersleri se?meli veya ana ders olarak ilk??retim ikinci s?n?ftan itibaren lise ve meslek lisesi programlar?na yans?t?lmal?
Tar?mda ?zelle?tirmeler ?zellikle geli?mi? b?lge ve y?relerde y?k?c? sonu?lar yaratt?, bu nedenle kamula?t?rma yap?lmas? gereklidir.
TEKEL benzeri kurulu?larla Ziraat Bankas? gibi kurumlar?n ?zelle?tirilmesinden vazge?ilmeli
Kurultay, sonu? bildirgesinin okumas?n?n ard?ndan, kat?l?mc?lara plaket verilmesi ile sona erdi.
www.evrensel.net