SADEDE GELEL?M

 • Amerika Birle?ik Devletlerinde meclis se?imlerinde Cumhurba?kan? Bush?un partisinin yenilmesinde ve muhalif Demokrat Partinin ba?ar?s?nda, halk?n Bush?un Irak politikas?ndan ho?nutsuzlu?unun en ?nemli etken oldu?u g?r??? yayg?nd?r.


  Amerika Birle?ik Devletlerinde meclis se?imlerinde Cumhurba?kan? Bush?un partisinin yenilmesinde ve muhalif Demokrat Partinin ba?ar?s?nda, halk?n Bush?un Irak politikas?ndan ho?nutsuzlu?unun en ?nemli etken oldu?u g?r??? yayg?nd?r. Bush se?imden sonra savunma bakan?n? de?i?tirmek zorunda kald?. ?imdi Almanya mahkemelerinde Bush?un eski savunma bakan? Rumsfeld aleyhinde hem Irak?ta Ebu Garaib zindan?nda hem de ABD?nin K?ba adas?ndaki Guantanamo ?ss?nde cezaevinde tutsaklara yap?lan i?kencelerden ?t?r? dava a?ma haz?rl?klar? var.
  Bush h?k?metinin ABD Irak?taki sorununu ??zmek i?in rapor ?zerine rapor haz?rlatt??? bildiriliyor. ABD?nin Irak?taki sorunu, b?lgede n?fuzunu yitirmeksizin Irak?taki ordusunu aktif i?galci konumundan ?ekmektir. Bu, orduyu Irak?tan tamamen ?ekmek anlam?na gelmemektedir. Orduyu ??lde kurmakta oldu?u muazzam ?slerde ve b?lgedeki ba?ka ?slerde konu?land?racakt?r. Bush?un amac? ABD ordusunu Ba?dat?taki i?birlik?i y?neticileri koruma ve meskun yerlerde asayi?i koruma g?revlerinden ?ekmektir. Ne var ki Ba?dat?taki i?birlik?i rejimin de?il ?lkede, Ba?dat?ta bile Amerikan asker? deste?i olmaks?z?n asayi? sa?layacak g?c? yoktur.
  ABD?nin Irak?a demokrasi ve ?zg?rl?k sa?lama vaatlerine bakarak bu durumu ABD i?in bir hezimet olarak g?rmek m?mk?nd?r. Ancak bu i?ten Irak halk?n?n galip ??kt???n? s?ylemek de zordur. Irak?ta 1970?lerde Vietnam halk?n?n ABD sil?hl? kuvvetlerini peri?an vaziyette ?ekilme?e zorlad??? gibi bir manzara ne yaz?k ki yoktur. G?r?n?rdeki mezhep ?at??malar?nda, bas?na yans?yan hadiselerden her birinin alt?nda bir Amerikan veya ?srail parma?? olsa dahi, emperyalistlerin tahrik eylemlerine bu kadar ?ok tetik?i bulmas? d???nd?r?c?d?r. ??birlik?ilerin mahkemesinde Saddam H?seyin idam h?km? giydi?inde de Irakl?lar?n yar?s? bayram edip, di?er yar?s? ?fkeye kap?ld?.
  Irakl?lar?n tek bir cephede birle?ememesi, i?gale kar?? olanlar?n dahi bazen uzla?ma e?ilimi g?stermesi, bu b?l?nm??l?k Saddam rejiminin miras?d?r. Saddam rejimi Irak halk?nda bir toplumsal bilincin geli?mesini ?nleyen milliyet?i ve mezhepsel ay?r?mc?l?k ve zul?m yapt?. ?imdi Saddam??n idam h?km?n?n okundu?u duru?mada Irakl?lar? birbirlerini ba???lamaya ve birle?meye ?a??rmas? ac? ger?e?i kendisinin de fark etti?ini g?stermektedir. Vietnam?da da halk Katolik H?ristiyan ve Budist diye iki ayr? dindendir; ama Vietnam Kom?nist Partisinin ?din fark? bilmez, dil fark? bilmez? ilkeli sosyalist siyaseti kar??s?nda Vietnam Ulusal Kurtulu? Sava??nda Amerikal?lar Vietnaml?lar? birbirine d???rme imk?n? bulamad?.
  Bundan dersler ??karmak gerekir. Milliyet?ilik, din ve mezhep ay?r?mc?l??? emperyalizmin ekme?ine ya? s?rer; emek, bar?? ve demokrasi g??lerinin birle?mesini k?stekler. Milliyet?iler (yani kendi milliyetini ve k?lt?r?n? ba?kalar?nkinden ?st?n g?renler ve etnik olarak homojen toplumda ya?amak isteyenler) ve din veya mezhep ay?r?mc?l??? yapanlar tutarl? anti-emperyalist olamaz. Her t?rl? s?m?r?y?, bask?y? ve e?itsizli?i reddeden, ve b?t?n insanl??? kucaklayan bir d?nya g?r??? benimseyenler ancak emperyalizme kar?? uzun soluklu m?cadeleyi y?r?tebilir.
  Cem Somel
  www.evrensel.net