EMEP Genel Ba?kan? T?zel ?reticileri ziyaret etti
F?nd?k sorunu b?y?yor

?lke g?ndemini 30 Temmuz 2006?da yap?lan b?y?k F?nd?k Mitingi ile sarsan Ordu?da, sorunlar ??z?lm?? de?il. ?nceki g?nlerde Fiskobirlik deposunda ??kan yang?nla birlikte hareketli g?nler ya?ayan kentte, ?retici zor durumda.


?lke g?ndemini 30 Temmuz 2006?da yap?lan b?y?k F?nd?k Mitingi ile sarsan Ordu?da, sorunlar ??z?lm?? de?il. ?nceki g?nlerde Fiskobirlik deposunda ??kan yang?nla birlikte hareketli g?nler ya?ayan kentte, ?retici zor durumda.
Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan? Levent T?zel?in Ordu?da ger?ekle?tirdi?i ?e?itli dernek, meslek odalar? ve belediye ziyaretlerinde, dar gelirli Ordulular?n ellerindeki f?nd?klar? ucuza t?ccara satt??? ve satmayanlar?n ise ocak-?ubat aylar?nda f?nd?k fiyat?n?n y?kselmesini bekledikleri ortaya ??kt?.
T?zel?in ziyaretlerine T?m ?retici K?yl?ler Sendikas? (T?m-K?y-Sen) ?rg?tlenme Uzman? Sat?lm?? Ba?kavak ve EMEP Ordu ?l ?rg?t? y?neticileri de e?lik etti.
Tek ekonomik kaynak say?lan f?nd?kta ya?anan sorunlar, sadece k?yl?y? de?il b?t?n kenti etkiliyor; Ordulular ?ocuklar?n okumas?ndan, esnaf?n gelirine hatta d???n yap?lmas?na kadar her ?eyin f?nd??a ba?l? oldu?unu s?yl?yorlar.
EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel, y?z bin f?nd?k ?reticisinin bulu?tu?u ve ?lkeyi sarsan 30 Temmuz?daki mitingin ard?ndan kente ya?anan son geli?meler ilgili bilgi almak i?in memleketi Ordu?ya geldi. T?zel, Ordu Gazeteciler Cemiyeti, Muhtarlar Derne?i, Ordu Ziraat Odas? ve Belediye Ba?kan? Seyit Torun?u ziyaret ederek kentte ya?ananlarla ilgili sorunlar? payla?t? ve EMEP?in ??z?m ?nerilerini anlatt?. T?zel, ak?am saatlerinde ise Ordu yerel televizyonu Kanal 52?de haberlere konuk olarak ?lke g?ndemi ve se?imler ?zerine de sorular? yan?tlad?.
Belediye su paras?n? isteyemiyor
T?zel?in Ordu Belediye Ba?kan? Seyit Torun?la g?r??mesi kentin, h?k?metin f?nd?k politikalar? y?z?nden ne hale geldi?inin g?stergesi gibiydi. DSP?den belediye ba?kan? se?ilen Torun, iktidar?n Ordu?yu se?im tercihleri nedeniyle cezaland?rd???n? ifade etti. Torun, f?nd?ktaki s?k?nt?lar nedeniyle halktan tahsil etmeleri gereken paralar? alamad?klar?n? belirterek, iktidar?n ise kendilerini para toplamad?klar? i?in yasal takip ba?latarak s?k??t?rmak istedi?ini s?yledi. M?fetti?lerin birinin gidip di?erinin geldi?ini aktaran Torun, AKP?nin ?partizanca? tutumunu ele?tirdi.
Yeni y?l beklentisi
Muhtarlar Derne?i?ni de ziyaret eden T?zel, Dernek Ba?kan? Hakan Akdeniz ve muhtarlarla g?r??t?. Akdeniz f?nd?ktaki sorunlar? aktard?. H?k?metin verdi?i f?nd?k fiyat? ile ilgili s?k?nt?lar oldu?unu belirten Akdeniz, ekonominin sadece f?nd??a ba?l? olmas?n?n bu fiyat sorunundan t?m halk?n nasibini almas?na yol a?t???na dikkat ?ekti. Akdeniz, ?Toprak Mahs?lleri Ofisi 110 bin, Fiskobirlik 45 bin ton f?nd?k ald? ancak piyasada f?nd???n fiyat? 2 milyon 700-800 bin aras?nda oynuyor. Bug?n insanlar?n bize ilk sorduklar? soru ?f?nd?k ne olacak?? Bu gidi?ata g?re endi?elerimiz var. Ocak ve ?ubat aylar?nda bir y?kselme bekliyoruz ancak dar gelirli ?reticimizin ?ok ucuza f?nd???n? elden ??kard???n? ??reniyoruz. Di?er ?reticilerin ya da esnaf?n da ?ubata kadar dayan?p dayanamayaca?? belli de?il. Ordulular? ?ok zor bir k?? bekliyor. ???i memleketi de?iliz, ba?ka ekonomik dayana??m?z yok. Bizim burada okul da, ticaret de, hatta d???nler bile f?nd??a ba?l?d?r? dedi. H?k?metin Fiskobirlik?e y?klenmesini de ele?tiren Akdeniz, ?Y?netim baz?nda sorunlar ya?anabilir ancak Fiskobirlik 240 bin ortakl? ?retici kurumudur? diye konu?tu.
Mitingdeki gibi birliktelik ?art
EMEP Genel Ba?kan? Levent t?zel ise, tar?m ?lkesi T?rkiye?nin IMF ve AB politikalar?yla bu konumdan ??kart?ld???n? hat?rlatt?. H?k?metin bahsetti?i ekonomik b?y?meden Ordu ve di?er illerin emek?ilerinin pay?n? alamad???n? vurgulayan T?zel, pay? b?y?yenin b?y?k sermaye oldu?u kaydetti.
F?nd?k mitingine ?nem verdiklerini dile getiren T?zel, ?reticilerin b?y?k bir ?rg?tl? g?? olarak siyasi iktidar?n kar??s?na ??kmas?n?n son derece ?nemli oldu?unu ifade etti. T?zel, ?H?k?met ?n?m?zdeki g?nlerde se?im yat?r?m? olarak birtak?m uygulamalar yapabilir. Ancak ufukta 2007 y?l? i?in sadece elektri?e yap?lan gibi zamlar g?r?nmektedir? dedi. T?zel, 2007 y?l?nda ?zelle?tirmeler, yabanc? sermayenin pay?n?n b?y?mesi , sava? projelerine ayr?lm?? bir b?t?e kar??s?nda halk?? bir b?t?enin m?cadelesinin verilmesinin gerekti?ine i?aret ederek, bunun ancak t?pk? f?nd?k mitinginde oldu?u gibi ?T?rkiye halklar?n?n, emek?ilerinin birlikte m?cadelesi? ile m?mk?n oldu?unun alt?n? ?izdi. ?Birlik i?inde olmak, k??k?rtmalara gelmemek zorunday?z. B?t?n emek ve demokrasi g??leriyle bir araya gelinmeli. ?lkede emek?ilerin, de?er ?retenlerin politikas?n? yapmal?y?z. Ancak bunu T?rk?, K?rd? d??manla?t?rarak de?il karde?le?meyi yaratarak sa?lama ?abas? i?indeyiz. Ordu?da da daha canl? bir ?al??man?n i?ine giriyoruz. Bu s?reci bize ele?tirisi olanlarlar? da, ?nerisi olanlar? dinleyerek ve bir araya gelerek geli?tirece?iz? dedi.
A?a??dan geli?en halk inisiyatifi
T?zel, Ziraat Odas? ziyaretinde ise, halk?n ?rg?tl? bulundu?u kurumlarla bilgi payla?man?n ve birlikte halk? ayd?nlatma faaliyeti vermenin gerekti?ine dikkat ?ekti. Bug?ne kadar h?k?metlerin politik olarak uluslararas? ku?atmadan kopamad?klar?na de?inen T?zel,Karadeniz insan?n?n se?imlerde bunun de?erlendirmesinde bulunarak, ?a?a??dan bir halk inisiyatifinin geli?tirilmesine ihtiya? var? dedi. (Ordu/EVRENSEL)
?Yerel bas?na ilgi yok?
?nceki g?n kente gelen T?zel, ilk olarak Ordu Gazeteciler Cemiyeti?ni ziyaret etti. Cemiyet Ba?kan? Erdal Karaer ve yerel gazeteciler ile sohbet eden T?zel, kentteki sorunlarla ilgili bilgi ald? ve gazetecilerin sorular?n? yan?tlad?. Cemiyet Ba?kan? Erdal Karaer siyaset?ilerin yerel bas?na ve televizyonlara gerekli ?nemi vermedikleri ele?tirisini yapt?. Gazeteciler, T?zel ile tabela ?niversitesi olarak kurulan Ordu ?niversitesi, Karadeniz ?evre D?zeni Plan?, f?nd?k ?reticisinin durumu ile ilgili sorunlar? payla?t?. Bir soru ?zerine ise T?zel, G?neydo?u?daki sel felaketine u?rayan illere yapt??? ziyaretteki izlenimlerini aktard?. K?rt halk?n?n, kendi dilinde e?itim yapmak, kendi k?lt?r?n? ya?amak istemesinin yad?rganmamas? gerekti?ini vurgulayan T?zel, K?rt sorununun demokratik ve bar????l ??z?m? g?ndeme gelmedik?e ABD ve AB?nin m?dahalelerine ve k??k?rtmalar?na maruz kal?nd???na de?indi. T?zel, bu y?zden ate?kes ?a?r?s?na ?nem verdiklerinin alt?n? ?izdi.
Uyumun sosyal y?k?m? g?z ard? ediliyor
Ordu Ziraat Odas? Ba?kan? Onur ?ahin ise T?zel?e, tar?m ile ilgili ??z?m noktas?nda ziraat odas? olarak herkese kap?lar?n?n a??k oldu?unu s?yledi. F?nd?k mitingi ile ilgili Ba?bakan??n ?siyaset yap?yorlar? ele?tirisine de?inen ?ahin, ya?ananlar?n zaten siyasetin kendisi oldu?unu belirtti. Anlat?lan T?rkiye ile ya?anan T?rkiye?nin birbirinden ?ok farkl? oldu?una i?aret eden ?ahin, ?h?k?met y?zde 400 zenginle?ti?imizi s?yl?yor o zaman biz ba?ka bir ?lkede mi ya??yoruz diye d???n?yor insan. Bug?ne kadar ?ok farkl? siyasetlerin h?k?met oldu?un g?rd?k ancak ?kendi taban?n?n? taleplerine bu kadar z?t bir h?k?met hi? g?rmedik. Evrak baz?nda arka arkaya uyum yasalar? ??k?yor? diye konu?tu. AB uyum yasalar?ndaki tar?m politikalar?na T?rkiye?nin uymas?n?n m?mk?n olmad???n? ifade eden ?ahin, ?AB?nin tek bir ine?e yapt??? deste?i bug?n biz bir aile ?irketine bile yapm?yoruz. Tar?m n?fusunun y?zde 30?lardan y?zde 10?lara inmesinden bahsediliyor. Biz uyum yasalar?na parasal a??dan bak?yoruz ancak sosyal a??dan bakm?yoruz. Bu y?zde 20 n?fus nereye gidecek onu hesaplam?yoruz. Bu politikalara uyarsan?z tar?m n?fusunu k?ylerde tutman?z m?mk?n de?il? diye konu?tu.
F?nd?k mitinginin ise ?nemli olmas?na ra?men sadece g?n? kurtard???na ancak AKP politikalar?na kar?? bir k?r?lma noktas? da olabildi?ine de?inen ?ahin, Ordulular?n AKP?ye bak???n?n da ciddi oranda de?i?ti?ini s?yledi.
Elif G?rg?
www.evrensel.net