Bir ?stanbul ger?e?i

Do?. Dr. Kemal Sayar, Bak?rk?y Ruh Sa?l??? ve Sinir Hastal?klar? Hastanesi 13. Psikiyatri Klini?i ?efi.


Do?. Dr. Kemal Sayar, Bak?rk?y Ruh Sa?l??? ve Sinir Hastal?klar? Hastanesi 13. Psikiyatri Klini?i ?efi. Bug?ne kadar gerek hastanede gerekse muayenehanede dinledi?i hastalar?n ya?amlar? kar??s?nda bir "umut seferberli?i" ilan etmek gerekti?ini d???nd?.
Do?. Dr. Sayar, "M?lks?zlerin hikayeleri, kurbanl???n en koyu k?vaml? kan?ndan yaz?l?yordu. Yaln?z psikiyatri kliniklerinde, karakollarda, yeti?tirme yurtlar?nda, cezaevlerinde i?itilen bir sesle" diyor ve ekliyor: "Bu ?lkede televizyon dizilerinden, ?ark? kliplerinden, gelge? ??hretlerden ?tede ba?ka bir hayat vard?r.?
Ruhun en g??l? ihtiya?lar?ndan birisinin bir topluluk ihtiyac? oldu?unu kaydeden Do?. Dr. Sayar bu gen?lerden ??rendiklerini ??yle anlat?yor: "?stanbul'un yoksul mahallelerinde b?sb?t?n huzursuz bir yeni nesil yeti?iyor. Hap kullanan, kendisini kesen, okula gitmek istemeyen, k?sa yoldan hayata at?lmak isteyen ve hayatla ilgili i?inde bol kazan? ve iktidar?n oldu?u kocaman d??ler kuran gen?ler. Kenar?ndan biti?meye ?al??t??? topluma kar?? h?n? duygular?yla dolu, babalar?n?n yoksullu?undan duyduklar? ?fkeyi, bir ate? gibi i?lerinde gezdiren ?ocuklar. 'Beni kimse sevmeyecek' korkusuyla her yere sald?ran; her insandan, her topluluktan bir sevgi k?r?nt?s? dev?irmeye ?al??an, yoksullu?un y?rtt??? ailelerin ele avuca s??maz o?lan ve k?zlar?."
Bor?lar?n? ?desinler
Do?. Dr. Sayar, "Kanaat ?nderi say?lan ki?ilerin, medya ??hretlerinin, cemiyet sayfas? gediklilerinin, kendilerini g?r?n?r k?lan isimsiz kalabal??a ?demeleri gereken bir bor? oldu?unu d???n?yorum. Gen?lerin oldu?u her yere gitmeli, onlar? haplar?n koynundan almak i?in ?aba harcamal?, ellerindeki jiletleri ?ekip almal?, onlara umut dolu mesajlar ula?t?rmal?lar. Devlet denen o b?y?k organizma, 'gen?leri hayattan so?utmak' c?r?m?ne kar?? tetikte olmal?." (Trabzon/AA)
www.evrensel.net