K?RVEME MEKTUPLAR

 • Kirvem,Malum oldu?u ?zere son y?llarda ?zellikle elin keferelerinin dayatmas?yla T?rk Ceza Kanunu'nun kimi maddelerini revizyona tutup rektifiye ederek, b?ylece vaziyeti idare etmeye ?al???rken, asl?nda k?rp?p g?ya g?ncelle?tirdi?imiz bu maddelerin yerine ?ok daha beterini getirirken ne ?sa'ya yaranabildik ne de Musa'ya!


  Kirvem,
  Malum oldu?u ?zere son y?llarda ?zellikle elin keferelerinin dayatmas?yla T?rk Ceza Kanunu'nun kimi maddelerini revizyona tutup rektifiye ederek, b?ylece vaziyeti idare etmeye ?al???rken, asl?nda k?rp?p g?ya g?ncelle?tirdi?imiz bu maddelerin yerine ?ok daha beterini getirirken ne ?sa'ya yaranabildik ne de Musa'ya!
  ??te mal meydanda!
  Al sana TCK'n?n 301 n?merolu maddesi, tepe tepe kullan!
  Dostlar al??veri?te g?rs?n hesab?yla elimiz titreyerek makaslay?p de?i?tirdi?imiz ?nceki maddelerin yerine allay?p, pullay?p, pudralay?p, rimelleyip piyasaya s?rd???m?z bu maddenin ?z?n?, ?zetini bir kez daha an?msay?p haf?zam?z? yoklarsak denen ?u:
  "T?rkl???, Cumhuriyeti veya T?rkiye B?y?k Millet Meclisi?ni, T?rkiye Cumhuriyeti H?k?meti?ni, devletin yarg? organlar?n?, askeri veya emniyet te?kilat?n? alenen a?a??layan ki?iler alt? aydan ?? y?la kadar hapis cezas? ile cezaland?r?l?r; T?rkl??? a?a??laman?n yabanc? bir ?lkede bir T?rk vatanda?? taraf?ndan i?lenmesi halinde verilecek ceza ??te bir oran?nda art?r?l?r."
  Bu maddenin d?rd?nce f?kras? da buyuruyor ki:
  "Ele?tiri amac?yla yap?lan d???nce a??klamalar? su? olu?turmaz"
  Kirvem, do?rusunu s?ylemek gerekirse "muas?r medeniyeti" yakalama hevesiyle son y?llarda memleketimizde d?rt duvar ?evirip i?ine sekiz sandalye, be? masa, bu masalar?n etraf?na da yalap?ap oturtulan iki profes?r, ?? yard?mc? do?ent, asistan, sekreter sayesinde her biri ba?l? ba??na s?zde birer Hukuk Fak?ltesi damgas?yla m?h?rlenen bu gecekondu mek?nlar?nda Arap?a, Fars?a, Osmanl?ca a??rl?kl? kitaplar? papa?an misali ezberleyip b?ylece kazand?klar? "hukuk?u" diplomalar?n?n ard?ndan, ne hikmetse b?y?k bir ?o?unlu?u da daha ilk f?rsatta B?y?k Millet Meclisi'ne kapa?? atmay? beceren "milletin vekilleri", 301 No'lu bu me?hur maddenin y?r?rl??e girmesi i?in el kald?r?p, "okey!" deyip onaylanmas?na ye?il ???k yakarken, di?er taraftan ?zellikle d?rd?nc? f?kradaki "Ele?tiri amac?yla yap?lan d???nce a??klamalar? su? olu?turmaz" metnini acaba hangi akla hizmet ederek eklediklerini ben ?z?m bu andavall? kafamla bir t?rl? ??zemedim ama, anlayan bir babayi?it varsa beri gelsin ka!
  ?stelik daha ilk andan itibaren "premat?re" do?an bu yasan?n ya?ay?p ya?amayaca??, ya?arsa ilerde ne t?r ?arp?kl?klara yol a?aca??n? anlayabilmek i?in her biri birer tu?la kal?nl???nda olan hukuk kitaplar?n? okuyup bu u?urda m?neccim kesilmeye de gerek kalmadan, hem yurti?inde hem de yurtd???ndan y?kselen tepkilerin yan? s?ra, keza ilk uygulamayla d???nceyi ifade h?rriyetine pranga vurman?n bu yasayla beraber ne denli keyfi boyutlara ula?t??? anla??l?nca; bu kez de bu ne id??? belli olmayan son derece mu?lak, her t?rl? yoruma gebe, amiyane tabiriyle don lasti?i misali elastiki, dolay?s?yla istedi?iniz y?ne do?ru ?ekip ?eki?tirebilece?iniz bu maddenin mimarlar? t?m direnmelerine ra?men ?u s?ralar geri ad?m atmak i?in zemin yoklarken, beri yandan yi?itli?e bilmem ne s?rmemek, ya da kuyru?u nas?l dik tutacaklar?n?n hesaplar?yla me?guller?
  Kirvem, b?y?k pat?rt?lar sonucunda ??kar?lan bu yasa bu saatten sonra hangi k?l?flara uydurulur ya da ayni ?ekilde y?r?rl?kte kal?p ba??m?z? a?r?tmaya devam m? eder bilemiyorum, ne ki yine benim d?rt d?rtl?k enayi kafamca yap?lmas? gereken tek ?ey varsa o da, bu yasan?n ilk ?? maddesinin k?l?na dahi dokunmadan aynen muhafaza edilmesi gerekir!
  B?ylece T?rkl???, Cumhuriyeti ve yan? s?ra ad? ge?en di?er kurumlar? alenen "a?a??lama"n?n ne menem bir ?ey oldu?unu hem dosta d??mana g?stermi? oluruz, hem de bu "a?a??lama" tan?mlamas?ndan yola ??kan savc?lar?m?z?n, hakimlerimizin bunu canlar?n?n istedi?i gibi yorumlay?p, istedikleri gibi de?erlendirmelerine ard?na kadar kap? aralay?p bu vesileyle yarg? sistemimizin, hukukumuzun ne denli "ba??ms?z" oldu?unu da bir kere daha kan?tlam?? oluruz!?
  Daha sonra da, d?rd?nc? f?kradaki "Ele?tiri amac?yla yap?lan d???nce a??klamalar? su? olu?turmaz" laf?n? k?k?nden s?nnet etmemiz ?art. ??nk? anla??lan o ki, bu f?kra laf ola beri gele kabilinden son anda ?iri?le monte edildi?i i?in, sanki bit pazar?ndan sat?n al?nm??, bayram arifesinde "?ks?z sevindiren" yamal? giysi gibi ortal?kta peri?anca s?r?noor!..
  M?g?rdi? Margosyan
  www.evrensel.net