EVRENSEL?den

 • Ba?bakan Erdo?an, Y?MPA? ile ilgili iddialara kar??l?k olarak, 1 Kas?m g?n? ?u a??klamay? yapm??t?: ?AKP?nin kurulu?undan bu yana bu kurulu?lardan al?nan bir kuru? g?steremezsiniz. Varsa elinizde belge getirin.?


  Ba?bakan Erdo?an, Y?MPA? ile ilgili iddialara kar??l?k olarak, 1 Kas?m g?n? ?u a??klamay? yapm??t?: ?AKP?nin kurulu?undan bu yana bu kurulu?lardan al?nan bir kuru? g?steremezsiniz. Varsa elinizde belge getirin.?
  Gazetemizin ?nceki g?n man?etten yay?mlad??? haber, Y?MPA??tan Kanal 7?ye para ak???n? belgeliyordu. Kanal 7?nin AKP?nin iktidara ta??nma s?recinde g?rd??? i?levi bilenler a??s?ndan bu ili?ki anlaml?d?r. Paran?n AKP?nin kasas?na ak?p akmad??? kadar, onun siyasal y?kseli?inde i? g?r?p g?rmedi?i de ?nemlidir. Siyasetin etik ilkeleri bak?m?ndan bunun ?zerinden atlan?lamaz. Kald? ki, h?k?metin Y?MPA? ile ilgili Almanya?da al?nan hukuksal kararlar?n uygulanmas?nda ayak s?r?mesini de a??klayan bir durumdur bu.
  Paralar?n?n nerelere akt???n? merak eden Y?MPA? ma?durlar?, yani Avrupa?daki T?rkiyeli emek?iler ?alt?n yumurtlayan tavuk? olarak g?r?lm?yorsa h?k?met bu ili?kiye kar?? sessiz kalamaz. Ortada olan?n bir ?usuls?zl?k? ya da ?yolsuzluk? olmas? gerekmiyor. E?er Y?MPA???n yat?r?m giderleri aras?nda Kanal 7 var ise, bu yat?r?mdan nas?l bir ?kazan?? g?d?lm??t?r? Ticari mi, yoksa siyasi mi?
  Bug?ne kadar T?rkiyeli emek?iler kadar, yurtd???ndaki emek?ilerin haklar?n? da s?rekli savunan Evrensel, bu ili?kilerin izini bundan sonra da s?rmeye devam edecek. Bu a??dan ?n?m?zdeki g?nlerde de yeni haberler ve yeni geli?meler olaca??n? buradan okurlar?m?za duyurmak istiyoruz.

  *** ***
  Bug?n, gazetemiz yazarlar?n?n aras?na Do?. Dr. Kemal ?nal da kat?ld?. ?nal, bug?nden itibaren her pazartesi ?Politeknik E?itim? k??esiyle sizlerle birlikte olacak. Kemal ?nal??n yaz?lar?n?n, bu alandaki ili?kilerin, tarihsel bir perspektif i?inde ve toplumsal yarar bak?m?ndan anla??l?p tart???lmas?na ???k tutaca??n? d???n?yoruz.
  Gazetemizle ilgili di?er bir yenilik ise, yeni web sitemiz. Geriye d?n?k bak?ld???nda T?rkiye?de, web sitesi olan ilk gazetenin Evrensel oldu?u an?msanacakt?r. Ancak aradan ge?en 12 y?ll?k s?re, ?nceki sitemizi ister istemez, hem g?rsel a??dan, hem de i?levsel bak?mdan eskitmi?ti. Bug?n d?rd?nc? g?n?ne giren yeni internet sitemizin izleyenler taraf?ndan be?eniyle kar??land???n? belirtelim. Hen?z ?t?k?lamam?? olanlara da hat?rlatal?m. Hayata, do?ru bir pencereden bakabilmek i?in, k???k bir i?lemle, internete girdi?inizde kar???n?za ??kan ilk pencerenin Evrensel olmas?n? sa?layabilirsiniz.
  Gazetemizle ilgili yenilikleri bundan sonra da bu k??eden sizlerle payla?maya devam edece?iz.
  ?yi haftalar.
  www.evrensel.net