MEDYADA GE?EN HAFTA

T?rkiye medyas?nda yabanc? sermayenin pay?, giderek art?yor. ?stelik yasaya g?re y?zde 25 ile s?n?rland?r?lm?? olmalar?na kar??n. ?nce ABD?li Rupert Murdoch?un News Corporation?u TGRT?yi sat?n ald?.


Sermaye yap?s? de?i?iyor
T?rkiye medyas?nda yabanc? sermayenin pay?, giderek art?yor. ?stelik yasaya g?re y?zde 25 ile s?n?rland?r?lm?? olmalar?na kar??n. ?nce ABD?li Rupert Murdoch?un News Corporation?u TGRT?yi sat?n ald?. ??rendik ki, Digiturk ?zerinden yay?n yapan Fox Sports ile National Geographic de ayn? gruba aitmi?. Bunlara ge?en hafta yay?na ba?layan kad?n kanal? Fox Life da eklenince, birden bizdeki Fox kanallar?n?n say?s? 4?e ??km?? oldu. Kanadal? Canwest, ?imdilik yaln?zca radyo sahibi ama Star?a da talip olmu?tu, ?imdi de Show TV ile g?r??me yapt?klar? s?yleniyor. Son olarak Do?an grubu, televizyon hisselerinin y?zde 25?ini, yani satabileceklerinin en fazlas?n? Almanya?n?n en b?y?k medya grubu Axel Springer?e satt?. Hisseler 375 milyon Euro?ya sat?ld?. Demek oluyor ki, Do?an medyan?n tamam?na 1 bu?uk milyar Euro de?er bi?iliyor.
Yabanc? sermayenin medyaya girmesi g?ndeme geldi?inden bu yana, ?Kalite getirecekler? gibi tuhaf bir e?ilim var. Yabanc? sermayenin hangi alana kalite getirdi?i bilinmiyor ama ?zellikle medya alan?nda bunu yapmalar?n? beklemek, iyice safl?k. ??nk? adamlar kalite i?in de?il, k?r etmek i?in geliyor. Kendi ?lkelerinde nas?l k?r ederlerse ona g?re yay?n yap?yorlar, bizde de ?yle yapacaklar. En komik yan? da, Bush?un yak?n dostu, sava? ????rtkan? Fox?tan kalite beklemek. Yok daha neler!
G?rtuna r?portaj?ndaki ?Yaz k?z?m? skandal?
Asl?nda, k??eyazarlar?n?n Ni?anta?? iti?mesi de tart??maya elveri?li bir olay. Son y?llarda gazetelerinin en ?ok ?ne ??kan, televizyonlarda programlar yapan ?y?kselen? yazarlar?n kafelerde kavgaya tutu?mas?, medyan?n ileri gelen isimlerinin geldi?i noktay? g?stermesi bak?m?ndan ?nemli. Ama bug?nk? konumuz farkl?.
Ge?en hafta ba??nda, Sabah?ta ?stanbul eski B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Ali M?fit G?rtuna ile bir r?portaj yay?nland?. R?portajdaki imza, Bal?i?ek Pamir?e ait. Bu han?mefendi Sabah??n ayn? zamanda yaz? i?leri m?d?rlerinden biri. ?stelik, son aylarda patron kat?nda ve y?netimde ya?anan de?i?ikliklere ra?men pozisyonunu koruyan az say?da insandan biri.
R?portajda ortaya at?lan iddialar, epey ses getirdi: Ali M?fit G?rtuna?n?n kurdu?u Turkuaz hareketinde yer alan isimler, yani G?rtuna?n?n kurmaylar? a??klanm??t?. Aralar?nda Mustafa Sar?g?l??n de aralar?nda bulundu?u bir?ok isim say?ld?. ?imdi isimlerin hepsini burada anmaya gerek yok, ??nk? r?portaj yay?nland??? g?n, listede ge?en ki?ilerin tamam? taraf?ndan yalanland?. Hatta Sar?g?l, bu i? i?in bir bas?n toplant?s? bile yapt?.
Buraya kadarki k?s?mda habercilikle ilgili bir sorun yok gibi g?r?n?yor. Fakat ayr?nt?ya girdik?e, kaz?n aya??n?n ?yle olmad??? ortaya ??kt?.
R?portaja dikkat edildi?inde, bu isimler G?rtuna taraf?ndan de?il, r?portaj? yapan Pamir taraf?ndan ortaya at?lm??t?. O g?nk? Sabah gazetesinin yalanc?s?y?z. Orada muhabir ?B?yle b?yle isimler duyduk? diyor, G?rtuna ise yaln?zca ?do?rudur? diye yan?tl?yordu. Hatta, gizliden gizliye bir ?Nas?l da istihbarat alm??s?n?z, hayret? imas? bile veriliyordu!
B?ylece, G?rtuna?ya r?portaj? yalanlama hakk? do?du. Di?er isimler gibi ?Yok ?yle ?ey? diyen siyaset?i, topu Pamir?e att?.
Pamir?in k??esinde yapt??? itiraflar ise, yenir yutulur cinsten de?il. Diyor ki: ?O isimleri r?portajda yay?nland??? gibi G?rtuna?ya ben sormad?m. G?rtuna, isimleri tek tek bana yazd?rd?ktan sonra, ??imdi bunlar? ben s?ylemi? olursam yanl?? olur, siz duymu? gibi sorun ben cevap vereyim? dedi.?
Buyrun burdan yak?n! En acemi muhabirin bile d??meyece?i tuza?a d??en yaz? i?leri m?d?r? han?mefendi, G?rtuna taraf?ndan oyuna getirildi?ini anlat?rken ne kadar so?ukkanl?. R?portajda kimi zaman kar??l?kl? sorular ?nerilebilir ama bu kadar ?istihbarat? kokan bir durumda, gazetecinin g?revi uyan?k olmakt?r, siyaset?inin kurnazl???na destek vermek de?il!
Pamir?in itiraflar?n? yazd??? yaz?s?nda, pi?manl?ktan eser yok, okurdan ?z?r bile dilemiyor. Varsa yoksa G?rtuna?ya, Sar?g?l?e ?at?yor. G?rtuna bir isim daha s?ylemi? ama yaz?lmamas?n? isteyince Pamir de yazmam??. Buradan ??kard??? sonu? ?u: ?Yani yaz?lacakla yaz?lmayaca??n ayr?m?n? yapabiliyorum.? Oysa yapam?yor! Bu ayr?m? G?rtuna?n?n ?izdi?i s?n?rlara g?re yapmakla gazetecilik mi olur?
Ancak han?mefendinin ?nceki vukuat? d???n?ld???nde, ?a??rmak abes olur. Hat?rlarsan?z, Susurluk d?neminde Fikri Sa?lar ile derin devlet ?zerine yapt??? r?portaj?n kasetini M?T?e g?t?ren gazetecinin de Bal?i?ek Pamir oldu?u ortaya ??km??t?.
Gazetecilik yapanla yapmayan?n ayr?m?n? nas?l yapaca??z?
Zay?flama meselesi
Haftan?n vahim olaylar?ndan biriydi, ancak ne yaz?k ki fazla ?zerinde durulmad?. Brezilyal? manken Ana Carolina Reston, hen?z 18 ya??ndayken a??r? zay?fl?k nedeniyle hayat?n? kaybetti. 174 cm boyundaki gen? kad?n 40 kg idi ve h?l? domates ve elmadan ibaret bir beslenme d?zeni vard?. Dramatik olay, ilk duyuldu?unda gazetelerde haber oldu ancak onca sa?l?k sayfas? yapan, doktorlara program yapt?ran gazete ve televizyonlar meselenin ayr?nt?lar?na girmeye yana?mad?.
Oysa ?s?f?r beden? modas?, bug?ne kadar medya taraf?ndan en ?ok desteklenen sa?mal?klardan biriydi. Zay?flama merak?n?, televizyon yar??malar?na var?ncaya kadar k??k?rtmak i?in y?llar?n? harcad?lar. ?nl?lerin zay?flama re?eteleri, yaz diyetleri, k?? diyetleri gazete sayfalar?ndan bir an olsun inmedi. En acayip ?rneklerinden biri, magazin programlar?n?n sel?lit av?d?r. Sel?litli olmak su?mu? gibi, falanca mankenin, filanca ?ark?c?n?n bacaklar?na zum yap?ld?, ?Sel?litler yakaland??. Birka? ay ?nce hastal?k derecesinde zay?flayarak kemikleri say?l?r hale gelen bir gen? k?zla ilgili haberler, bu kez T?rkiye mahre?liydi. ?imdi de bu. En zay?f gen? kad?nlar?n bile h?l? rejim yapmaya ?al??t???, zay?flamak istememenin toplumsal bir su? say?ld??? bir paranoya hali yaratanlar! Bari bu haberden sonra d?n?n de kendinize bak?n.
?a?da? G?nerb?y?k
www.evrensel.net