D??de yemek boykotu

Dicle ?niversitesi Ziya G?kalp ??renci Yurdu ??rencileri, yurtta ya?anan sorunlar ile kantin yemek ?cretlerinin y?ksek olmas?n? protesto etmek amac?yla boykot ba?latt?. Sal? g?n?nden bu yana devam eden boykota kat?l?m yo?un.


Dicle ?niversitesi Ziya G?kalp ??renci Yurdu ??rencileri, yurtta ya?anan sorunlar ile kantin yemek ?cretlerinin y?ksek olmas?n? protesto etmek amac?yla boykot ba?latt?. Sal? g?n?nden bu yana devam eden boykota kat?l?m yo?un.
Yurt ??rencileri tek ?e?it yeme?in ?? ?e?ide ??kar?larak fiyat?n?n 2 YTL?ye indirilmesini, yemeklerin kalitesinin art?r?lmas?n?, piyasa fiyatlar?n?n ?ok ?zerinde olan kantin fiyatlar?n?n d???r?lmesini istiyor. ??renciler yurtta, sosyal ve k?lt?rel etkinliklere izin verilmesini, idare ve g?venlik g?revlilerinin ??renciler ?zerindeki bask?lara son vermesini de talep ediyorlar.
?Kantinci yurt a?as??
Yurt yemekhanesini boykot eden ??renciler kent merkezinden anla?t?klar? bir lokantadan gelen d?r?m ve ayranlarla kar?nlar?n? doyurmaya ?al???yor. Her ak?am 17.30?da yurt kap?s?na gelen bir ara? ile ??rencilere d?r?m da??t?l?yor. Yurt kap?s?nda yemek s?ras?nda konu?tu?umuz muhasebe b?l?m? 2. s?n?f ??rencisi Mehmet Ta?demir ?Yemek fiyatlar? ?ok y?ksek. Daha taze ve daha ucuz yemek istiyoruz. 3 ?e?it yemek 1.5 YTL olmal?. Yurdumuzda internet, bilardo, tenis gibi faaliyetlerin ?cretsiz olmas?n? istiyoruz. Yurtta bir k?t?phane kurulmal?? diyor. Y?llard?r Ziya G?kalp Yurdu?nda s?k?nt?lar?n ya?and???n? s?yleyen Ta?demir ?Yurt binas? biraz ?ehrin d???nda. Belli bir saatten sonra ula??m yok. Bu nedenle yurt yemeklerini yapan ve kantini i?leten i?letmeci keyfi davran?yor. Kantin fiyatlar?n?n piyasan?n y?zde 50 ?zerine ??kar?yor. Resmen bu yurdun a?as? gibi davran?yor? diye konu?tu.
Otelden pahal?
Sosyoloji 2. s?n?f ??rencisi ?mer Co?kun da yemek fiyatlar?n?n pahal?l???ndan ve bayatl???ndan ?ikayet ediyor. ?Tek ?e?it yemek veriyorlar. Yan?nda bir pilav bile yok. Hep ayn? yeme?i yemek zorunda b?rak?l?yoruz. Yemek al?rken kulland???m?z fi?lere de tarih s?n?rlamas? getiriliyor. Fi?in ?zerindeki tarihte yemek almazsak fi?imiz yan?yor. Buras? ??renci yurdundan ?ok bir ticarethaneye d?nm??. Bir otelde kalsak bu kadar pahal?ya gelmez. Biz ev tutacak maddi imkanlara sahip olmad???m?z i?in yurtta kal?yoruz. Bu nedenle yurttaki yemekten, kantine kadar b?t?n fiyatlar?n ucuzlat?lmas?n? istiyoruz? dedi.
Co?kun, banyo kabinlerinin bir?o?unun bozuk oldu?unu, s?cak su bulamad?klar?n?, ?ama??r makinelerinin kulland?r?lmad???n?, kaloriferlerin bazen ?al??t?r?lmad???n? da s?zlerine ekliyor. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
Sinan T?z?n
www.evrensel.net