Selden geriye bir ?ey kalmad?

16 ya??nday?m, 8?inci s?n?fa kadar okudum. Maddi imkans?zl?klardan dolay? okuyamad?m. 6 karde?iz. Elektrik gitti?inden dolay?, yani belediye elektri?i kesti.


16 ya??nday?m, 8?inci s?n?fa kadar okudum. Maddi imkans?zl?klardan dolay? okuyamad?m. 6 karde?iz. Elektrik gitti?inden dolay?, yani belediye elektri?i kesti. Annem d??ar? ??kt???nda hemen ba??rd?. Ve bizi dam?n ?st?ne ??kmam?z i?in uyard?. Dam?n ?st?ne ??kt???m?zda b?t?n evlerin ?st? insanlarla doluydu. Ba??rma sesleri, baz?lar? da halk?n duymas?n? sa?lamak i?in silahla ate? a??p halk? uyar?yordu. Selden sonra evimizden geriye hi?bir ?ey kalmam??t?. Belediyenin kurdu?u ?ad?ra g?t?rd?ler bizi. Yemek, sa?l?k ve ayakkab?m?za kadar b?t?n ihtiya?lar?m?z? kar??lad?lar. Bizim ayr?ca 30?dan fazla koyun, kuzu ve ine?imiz telef oldu. Devletten yard?m bekliyoruz. Ama bu sel bat?da olsayd? devlet her t?rl? yard?m? yapard?. Biz K?rd?z diye selden bu zamana kadar hi?bir devlet yetkilisi yard?mda bulunmad?. Sel sular? i?in hasar tespitinde bulundular. Ama ?u ana kadar yard?m gelmedi. Batman ve Diyarbak?r Belediyesi?ne te?ekk?r ederiz. Tunceli?den gelen ve di?er illerden yard?ma gelen herkese. (BATMAN)
U?ur Baytar
www.evrensel.net