?nsanlar patronlar?n umurunda de?il

Panelde gemi s?k?mleri ile ilgili ele?tirilere i?adamlar?n? temsil eden Gemi S?k?m Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ak?n Karademir, ?Bu durum gemi patronlar?n?n sorunu de?il? diyerek tepki g?sterdi.


Alia?a Petrol-?? ?ubesi?nde ?nceki g?n, ?Gemi s?k?m?n?n ?evre ve insan sa?l???na etkileri, ?lke ekonomisine katk?lar?, gemi s?k?m? i?yerlerindeki i? g?venli?i, i??i sa?l???, emek ?rg?tlenmeleri ve OTAPAN ?rne?i? konulu panel ger?ekle?tirildi. Panelistlerin gemi s?k?mlerinin ?evre ve insan sa?l??? ile ilgili sunumlar?na dayanamayan i?adamlar? salonu terk etti. Salonda i?adamlar?n? temsilen konu?an Gemi S?k?m Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ak?n Karademir, ele?tirilere ?Bu durum gemi patronlar?n?n sorunu de?il? diyerek tepki g?sterdi.
?Art?k bahaneleri kalmad??
Panelde ilk olarak konu?an Ege ?evre ve K?lt?r Platformu S?zc?s? Avukat Arif Ali Cang?, Hollanda?n?n s?k?lmek ?zere Alia?a?ya g?nderdi?i, beyan edilenden fazla zehirli at?k i?erdi?inin a???a ??kmas?n?n ard?ndan halk?n tepkisi ve yap?lan eylemler sonras? Hollanda?ya geri g?nderilen Otopan gemisi deneyimini anlatt?.
?evre M?hendisleri Odas??ndan Halil Gezer, Alia?a?da bulunan demir ?elik fabrikalar? ile gemi s?k?m tesisleri aras?ndaki ili?kiye dikkat ?ekerek, bu iki sekt?r?n birbirini besledi?ini s?yledi. Gezer, yasal d?zenlemeler olmas?na ra?men bunlara uyulmad???na dikkat ?ekerek, gemi s?k?m tesislerinin ?effaf, halk?n denetimine a??k ve en ?nemlisi sendikal? i??i ?al??t?rmas? durumunda tam olarak denetlenebilece?ini belirtti.
Greenpeace eski ?al??anlar?ndan Erdem Vardar ise gemi s?k?m?n?n ucuz i?g?c? ve denetimsizlik nedeniyle Avrupa ve ABD d???nda, az geli?mi? ?lkelerde yap?ld???na dikkat ?ekti. Gemi s?k?mc?lerin eskiden 5?er y?ll?k kira kontratlar?n? gerek?e g?stererek yat?r?m yapmaya yana?mad?klar?n? aktaran Vardar, kira s?relerinin ?imdi 20 y?la ??kar?ld???n? hat?rlatarak, ?Bu sanayicilerin art?k bahanesi kalmad?? diye konu?tu.
Patronlar salonu terk etti
Soru-yan?t ?eklinde ger?ekle?mesi planlanan forum b?l?m? gemi s?k?m sanayicilerini temsilen salonda bulunanlar?n sorulara ve konu?malara tepki g?stererek salonu terk etmesine sahne oldu. Panel b?l?m?ndeki konu?mas?nda gemi s?k?m tesislerinde gerekli mevzuata uyuldu?unu, sa?l?k ve ?evre i?in her t?rl? ?nlemi ald?klar?n?, 1800 ki?iye istihdam yaratt?klar?n? ileri s?ren Gemi S?k?m Sanayicileri Derne?i Y?netim Kurulu ?yesi Ak?n Karademir, s?ylediklerinin Kimya M?hendisleri Odas? Ba?kan? ve Tehlikeli Gemi S?k?m?n? ?nleme Giri?imi S?zc?s? Ertu?rul Barka ile Av. Arif Ali Cang? taraf?ndan resmi belgelerle ??r?t?lmesine fazla tahamm?l edemedi. T?rkiye?de asbest uzman?n?n olmad???n?n ortaya konuldu?u konu?malara ?Bu durum gemi patronlar?n?n sorunu de?il? yan?t?n? veren Kanrademir, gemi s?k?mlerdeki sigorta ve sendika hakk?ndan yoksun ta?eron firmalarda ?al??an i??ilerin durumlar? ile ilgili soru ve konu?malara tepki g?stererek toplant?y? terk etti. (?zmir/EVRENSEL)
EGE?EP TUR?EP?ten ayr?ld?
Alia?a Petrol-?? ?ubesi?nde ayn? zamanda Ege ?evre ve K?lt?r Platformu?nun (EGE?EP) 4. B?lge Toplant?s? ger?ekle?tirildi. 4 kurumun daha ?at?s? alt?na girdi?i EGE?EP 4. b?lge toplant?s?nda EGE?EP, ???al??malar?n bi?imi, ?al??ma ilkeleri ve yap?lanma ?al??ma tarz? ile yararlan?lacak mali kaynaklar bak?m?ndan farkl? yakla??mlar i?inde?? olma gerek?eleriyle T?rkiye ?evre ve K?lt?r Platformu?ndan (TUR?EP) ayr?ld?.
www.evrensel.net