?Kentsel d?n???m, sermaye i?in?

?ehir Planc?lar? Odas? (?PO) taraf?ndan d?zenlenen Kentsel D?n???m Sempozyumu?nda, kentsel d?n???m?n, insanlar?n bar?nma hakk? d???nerek de?il, sermayenin g?z dikti?i yerleri ele ge?irme projeleri olarak uygulanmas? ele?tirildi.


?ehir Planc?lar? Odas? (?PO) taraf?ndan d?zenlenen Kentsel D?n???m Sempozyumu?nda, kentsel d?n???m?n, insanlar?n bar?nma hakk? d???nerek de?il, sermayenin g?z dikti?i yerleri ele ge?irme projeleri olarak uygulanmas? ele?tirildi.
Sempozyumda konu?an ?PO Ankara ?ubesi Ba?kan? Zafer ?ahin, Ankara ile ilgili planlar?n bug?ne kadar be? bin kere de?i?tirildi?ine dikkat ?ekerken, kentsel d?n???m projelerinin de ilk olarak burada hayata ge?irilerek, di?er illerde uygulanmaya ba?land???n? s?yledi. Kent merkezinde kalan ve d?n???me ihtiya? duyulan yerlerde ?al??malar yap?lmazken, kentin d???ndaki G?neypark gibi alanlarda bu projelerin hayata ge?irilmesini ele?tiren ?ahin, bunun nedeninin sermaye gruplar?n?n bu alanlara ihtiya? duymas? ve g?z koymas? oldu?unu belirtti.
?ahin, kentsel d?n???m projelerinin, planlar?n arac? olmas? gerekirken, onlar?n yerini ald???na i?aret ederek, planlar?n tart??abilme ?ans?n?n, onlar hakk?nda ses ??karma ?ans?n?n bulundu?unu hat?rlatt?. Projelere kar?? planlar? savunmak gerekti?ini, Sulukule, Dikmen Vadisi Bar?nma Hakk? B?rosu gibi yerlere lojistik destek vermek gerekti?inin alt?n? ?izen ?ahin, ?Kim kazan?yor, kim kaybediyor a??k?a ortaya koymal?y?z. Yoksa hem m?cadele zay?flayacak hem de ?ehir planc?lar?n?n planlama yetene?i kalmayacak? diye konu?tu.
?ift karakterli kentler
?PO ?stanbul ?ubesi?nden Tayfun Kahraman ise ?nceden sermayenin, gecekondu sahiplerini ucuz i? g?c? olarak kulland??? ve kamunun da bar?nma hakk?n? gecekondulara devretti?i bir kamu, sermaye ve gecekondu dengesi var oldu?unu belirterek, ancak art?k bu ucuz i? g?c?ne ihtiya? olmamas? nedeniyle gecekondular?n da tahliyesinin istendi?ini anlatt?. K?y?lar?n ?st gelir grubu taraf?ndan kullan?ld???n? dile getiren Kahraman, baz? i? alanlar?n?n da kapat?lmas?yla Beykoz, Sar?yer gibi merkezlerden orta s?n?f?n terk etti?ini ifade etti.
?PO ?zmir ?ubesi y?neticilerinden Ula? K?l??kaya da ?zmir?de ya?anan s?rece de?inerek, ?Konak Meydan?, a?a?land?rma, k?y?daki d?zenlemeler, sa?l?kla?t?rma projelerinden bug?ne gelindi. Ege?nin incisi, fuarlar kenti ?zmir, ayn? zamanda yoksullu?un, e?itsizli?in adaletsizli?in kenti ?zmir oldu? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net