KONUM

 • ?a?da? K?rt roman?n?n en ?nemli temsilcisi olan Mehmed Uzun, hastal?k nedeniyle d?nd??? ?lkesinde bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yap?yor.


  ?a?da? K?rt roman?n?n en ?nemli temsilcisi olan Mehmed Uzun, hastal?k nedeniyle d?nd??? ?lkesinde bar?? ve karde?lik ?a?r?s? yap?yor. K?rt dilini inkar edenlere, K?rt?enin e?itim ve edebiyat dili olamayaca??n? s?yleyenlere, yazd??? romanlarla yan?t veren; K?rt tarih ve k?lt?r?n?n birikimlerinden ?a?da? destanlar yaratan Uzun?un hastal?kla m?cadelesi bile, halk?n?n gelece?i i?in verilen m?cadele ile birle?mi? durumda. Dengbejinden ?airine, ayd?n?ndan siyaset?isine b?t?n K?rtler, Uzun?a sahip ??karak, Ona hastal??a kar?? sava??m g?c? vererek moral kayna?? olmu?; Uzun da, diren? ve m?cadelesiyle onlar? birle?tiren bir ulusal de?er haline gelmi?. ?lkenin ?nemli bir s?re?ten ge?ti?i bu g?nlerde Uzun, kat?ld??? her etkinlikte, T?rklerle K?rtlerin, K?rt sorununun bar?? ve karde?lik temelinde ??z?lmesi i?in birle?mesi gerekti?ini s?yl?yor.
  Uzun, ge?ti?imiz hafta kendisini ziyaret eden EMEP Genel Ba?kan? Levent T?zel ve parti y?neticileriyle yapt??? g?r??mede ?ate?kes? ile ilgili ?nemli mesajlar vermi?ti: ?Ate?kes ?ok ?nemli. Bunun g??lendirilmesi gerekiyor. B?lgenin buna ?ok b?y?k ihtiyac? var. Ayd?nlar?n bu konudaki tutumu iyi, bunun s?rd?r?lmesi gerekiyor. Genelkurmay??n jargonu iyi de?il. Bat? ve ABD?nin T?rkiye K?rtlerine kar?? olan tav?rlar?n? ele?tiriyorum. Ama onlar bile T?rkiye?nin K?rt politikas?n? ele?tiriyor. ??z?m noktas?na gidiyor. ??z?m noktas?na yakla??l?yor. K?rtlerin tutumu ?ok iyi. T?rklerle, K?rtlerin K?rt sorununun ??z?m?nde birle?mesi gerekiyor.?
  Mehmed Uzun, yine Hasan Cemal ile yapt??? ve Milliyet?te ?? g?n boyunca yay?mlanan g?r??mesinde, sorunun ??z?m? y?n?nde T?rk ayd?nlar?na ve ?lkeyi y?netenlere ?a?r?lar yap?yor. ?Devlet ?iddet kullanarak bu sorunu ortadan kald?ramaz. Kald?rabilmi? olsa seksen y?ld?r kald?r?rd?? diyen Uzun, ate?kesi T?rkiye i?in bir d?n?m noktas? olarak de?erlendirerek, devletin bu ad?m? yan?ts?z b?rakmayarak ?ncelikle genel af ilan etmesi gerekti?ini belirtiyor. Uzun?un, Hasan Cemal?in sorunun ??z?m? konusunda ne yap?lmal? sorusuna yan?t? k?sa ve a??k:?K?rt dilinin, K?rt kimli?inin ?n?ndeki engelleri kald?rmak... K?rd?n kendini K?rt olarak daha rahat ifade edebilmesi... G???n, i?sizli?in ac?lar?n? sarmak... K?rtlerin sivil siyasete, demokratik siyasete daha ?ok kat?l?mlar?n? sa?lamak... Bak?n, y?zde 10 baraj?yla olmuyor. 2 milyon oy bo?a gidiyor. K?rtler d??land?klar?n?, parlamentoda temsil edilmediklerini s?yl?yorlar ki, bu konuda son derece hakl?lar. Bu d??lanm??l??a da son vermek laz?m.?
  Devletin K?rt sorununda uygulad??? inkar ve bask? politikalar? nedeniyle ?lkesini terk etmek zorunda kalm??, K?rt dili, edebiyat? ve k?lt?r?n?n geli?tirilmesi i?in b?y?k m?cadeleler vermi? Mehmed Uzun, bug?n de, halk?n?n talep ve ?zlemlerinin terc?man? olmaya devam ediyor. Bug?n art?k K?rtlerin varl??? da, K?rt dili ve edebiyat? da inkar edilemiyor. Ama seksen y?ld?r bask?c?, ?oven politikalardan beslenen g??lerin kendi egemenliklerini korumak i?in, sorunu ?iddet politikalar?yla ??zme anlay??? devam ediyor.
  Emekten, bar??tan, demokrasi ve karde?likten yana g??ler, Uzun?un ?a?r?s?n? sahiplenip geli?tirmeli; K?rt sorununun ??z?m? ve ?lkenin demokratikle?tirilmesi m?cadelesi konusunda daha ?rg?tl? ve ileri ad?mlar atmal?d?r. Uzun?un g?r??lerine k??esinde yer veren Hasan Cemal gibi T?rk ayd?nlar? da, yap?lan ?a?r?n?n muhatab? durumundad?r ve bu konuda tak?nacaklar? tutum, ?ayd?n? s?fat?n? hak edip etmediklerinin turnusol? olacakt?r.
  ?D?n?m noktas?? olarak nitelendirdi?i bir s?re?te, halk?n?n m?cadelesine g?? veren Uzun?u; daha sa?l?kl?, bar?? ve karde?li?in h?k?m s?rd??? g?nlerde yine birlikte olmak dile?iyle selaml?yoruz...
  ?etin Diyar
  www.evrensel.net