71 ya??ndaki anneye poliste T?rk?e testi

Elbistan E Tipi Cezaevi?nde PKK davas?ndan h?k?ml? Abdurrahman Oral, annesi Hacire Oral ile g?r??ler ve telefonda K?rt?e konu?mas?na izin verilmesi i?in cezaevi idaresine dilek?e verdi.


Elbistan E Tipi Cezaevi?nde PKK davas?ndan h?k?ml? Abdurrahman Oral, annesi Hacire Oral ile g?r??ler ve telefonda K?rt?e konu?mas?na izin verilmesi i?in cezaevi idaresine dilek?e verdi. Cezaevi idaresinin talebi ?zerine Adana Da?l?o?lu Polis Karakolu?na ?a?r?lan 71 ya??ndaki anne Oral??n, T?rk?e bilip bilmedi?i terc?man arac?l??? ile tespit edilmeye ?al???ld?. O?lu ile anadili d???nda anla?amad???n? s?yleyen anne Oral, K?rt?e yasa?? nedeniyle o?lu ile g?r??melerinde sadece ?hal hat?r?n?? sorabildi?ini s?yledi.
O?lu dilek?e verdi
Adana?n?n Seyhan il?esine ba?l? G?lbah?e Mahallesi?nde oturan Hacire Oral??n (71) o?lu Abdurrahman Oral, 29 Mart 1991 tarihinde Kahramanmara???n Elbistan il?esinde g?zalt?na al?nd?. Yarg?lanan Oral, 36 y?l hapis cezas? ald?. 15 y?ld?r cezaevinde bulunan Oral, T?rk?e bilmeyen annesi ile telefonda K?rt?e konu?ma olana?? sa?lanmas? i?in 16 Kas?m 2006 tarihinde Elbistan E Tipi Cezaevi idaresine dilek?e verdi.
?Neden T?rk?e bilmiyorsun??
Cezaevi idaresi de Adana Da?l?o?lu Polis Karakolu?ndan, Hacire Oral??n T?rk?e bilip bilmedi?inin tespit edilmesi i?in ifadesinin al?nmas?n? talep etti.
Eve gelen polisler Oral?? alarak karakola g?t?rd?. Karakolda terc?man arac?l??? ile ifadesi al?nan Oral, ?Karakolda, bir komiser bana o?lumun nerede oldu?unu sordu, cezaevinde oldu?unu s?yledim. ?O?lun neden cezaevinde?? dedi. ?rg?t ?yeli?inden ceza ald???n? ve kendilerinin durumu bildi?ini s?yledim. Bunun ?zerine, sen ?T?rk?e bilmiyor musun, neden o?lunla T?rk?e konu?muyorsun? diye sordu. Ben de okula gidemedi?imi ve bu nedenle T?rk?e ??renemedi?imi s?yledim. Daha sonra, ifademin bitti?ini s?yleyerek, gidebilece?imi s?ylediler? dedi.
?Sadece hal hat?r?n? sordum?
T?rk?e bilip bilmedi?inin polisler taraf?ndan tespit edilmek istenmesinin yanl?? oldu?unu belirten Oral, o?lu ile anadili d???nda hi?bir dilde ileti?im kuramad???n? s?yledi. Cezaevindeki K?rt?e konu?ma yasa??ndan dolay? b?y?k s?k?nt? ya?ad???n? ifade eden Oral, ?Cezaevinde K?rt?e konu?ma yasa?? uyguland??? i?in, g?r??melerimizde s?k?nt?lar ya?an?yor? dedi.
?O?lum ile kendi dilimde konu?mam bu kadar soruna neden olmamal?? diyen Oral, 16 Kas?m g?n? yapt?klar? bir telefon g?r??mesinde K?rt?e konu?tu?unu ve sadece o?lunun hal hat?r?n? sorabildi?ini ifade etti.
75 ya??ndaki baba Ahmet Oral da uygulaman?n onur k?r?c? oldu?unu s?yledi. Oral,? Bug?n bir anne ve o?lunun anadilleri ile konu?malar? nedeniyle b?yle bir uygulamaya maruz kalmalar? insanl?k su?udur? diye konu?tu. (Adana/D?HA)
www.evrensel.net