Evlilik d??? hamile kalan Z.?. koruma alt?na al?nd?

Van??n Ba?kale il?esinde devlet hastanesine muayene amac?yla gelen Z.??nin evlilik d??? hamile oldu?unu tespit eden doktor, b?lgenin t?relerini g?z ?n?ne alarak durumu kaymakaml??a bildirdi. Kaymakaml?k olay?n t?re cinayetine d?n??memesi i?in Z.??yi Van?a g?nderdi.


Van??n Ba?kale il?esinde devlet hastanesine muayene amac?yla gelen Z.??nin evlilik d??? hamile oldu?unu tespit eden doktor, b?lgenin t?relerini g?z ?n?ne alarak durumu kaymakaml??a bildirdi. Kaymakaml?k olay?n t?re cinayetine d?n??memesi i?in Z.??yi Van?a g?nderdi.
Yetkililerden al?nan bilgiye g?re, il?enin Il?cak k?y? Belliyurt mezras?nda ya?ayan Z.?. 3 g?n ?nce 10-11 ya?lar?ndaki birine ait ye?il kartla muayene olmak amac?yla il?e devlet hastanesine geldi.
Z.??yi muayene eden doktor, Z.??nin fiziki g?r?n???nden ??phelendi. Muayene sonucu Z.??nin hamile oldu?unu tespit eden doktor durumu kaymakaml??a bildirdi. Halen n?fus c?zdan? bulunmayan 21-22 ya?lar?ndaki Z.??nin, evlilik d??? 14 haftal?k hamile oldu?u ??renildi. Olay?n duyulmas?ndan sonra ortaya ??kan ve Z.??nin amcas?n?n o?lu oldu?u bildirilen M.??nin, Z.?. ile g?n?ll? olarak birlikte oldu?unu s?yledi?i belirtildi. M.??nin bekar oldu?u ??renildi.
Bu arada Z.??nin olay?n t?re cinayetine d?n??memesi i?in Van?a g?nderilerek koruma alt?na al?nd??? ??renildi.
Van?da ge?ti?imiz g?nlerde yine evlilik d??? hamile kalan bir kad?n aile meclisinin ald??? karar sonucu abisi taraf?ndan ?ld?r?lm??t?. (Van/AA)
www.evrensel.net