Bah?eli tehditle ba?lad?, tehditle bitirdi

MHP?nin, ?ncesinde tart??mal? olan, ancak genel ba?kan aday? ?mit ?zda???n bertaraf edilmesinden sonra sakinle?en 8?inci Ola?an Kongresi d?n Atat?rk Spor Salonu?nda yap?ld?. Geni? g?venlik ?nlemlerinin al?nd???, tek sesin ??kt???


MHP?nin, ?ncesinde tart??mal? olan, ancak genel ba?kan aday? ?mit ?zda???n bertaraf edilmesinden sonra sakinle?en 8?inci Ola?an Kongresi d?n Atat?rk Spor Salonu?nda yap?ld?. Geni? g?venlik ?nlemlerinin al?nd???, tek sesin ??kt??? kongrede konu?an MHP Genel Ba?kan? Devlet Bah?eli, ??tay? y?ksek tutarak, anayasay? de?i?tirecek ?o?unlukla gelerek, 60??nc? h?k?meti olu?turacaklar?n? ileri s?rd?. Konu?mas?n?n ?ok b?y?k b?l?m?n? i? ve d?? ?tehdit? olarak tan?mlad??? konulara ay?ran Bah?eli, yeniden genel ba?kan se?ildi.
Kongre i?in, Atat?rk Spor Salonu ?evresi ve i?erisinde geni? g?venlik ?nlemleri al?nd?. Delegeler, konuklar ve kat?l?mc?lar?n birka? kez s?k? aramalardan sonra al?nd??? salonda, ?Tek ba??na iktidar?? vurgulayan ve i?sizlik, a?l?k, yoksulluk gibi sorunlar?n iktidarlar?nda ??z?lece?ini ?ne s?ren pankartlar yer ald?. K?rs?de Atat?rk posterinin iki yan?nda Bah?eli ve T?rke? posterleri as?l?rken, salonun b?t?n?nde Bah?eli resimli bayraklar ile sloganl? MHP bayraklar? yer ald?.
Yakla??k 2 saatlik konu?mas?nda devletin varl???n?n, k?reselle?me r?zgarlar?n?n etkisi ile birlik ve b?t?nl???n tehlike alt?nda oldu?unu savunan Bah?eli, T?rkiye?nin okyanus ?tesi g??lerin y?r?ngesine girdi?ini, bat? eksenli bak???n egemen oldu?unu s?yledi. Koalisyon orta?? olduklar? d?nemde IMF ile imzalad?klar? anla?malara de?inmeyen ve, ?T?rkiye i?in ba?ka ?lkelerin kurtulu? re?etelerinin ??z?m olmad???n?? savunan Bah?eli, AKP iktidar?nda ?T?rkl?k de?erlerinin topyek?n sald?r? alt?nda? oldu?unu s?yledi. 301?inci maddeye ince ayar ile T?rkl??e hakareti serbest b?rakmak istediklerini belirten Bah?eli, Ba?bakan??n vatanda?l?k ba??n? ?st kimlik kabul edip, T?rkl??? alt kimli?e indirdi?ini s?yledi. Ba?bakan??n PKK?n?n demokratik cumhuriyet s?ylemi ile bulu?tu?unu belirten Bah?eli, ?Vatan?m?z, i?erden han?erlenmektedir? dedi.
A?ar?? ele?tirdi
Ba?bakan ve isim vermeden A?ar?? da hedefe alan Bah?eli, ?Ter?ristleri Ankara ovas?na indiren re?eteye h?km?, aziz milletimiz zaman? geldi?inde verecektir? dedi. ?ktidarlar? d?neminde Abdullah ?calan?? F tipi cezaevine sevk edeceklerini s?yleyen Bah?eli, ?Da?dan indirip ovaya salmak yerine, F tipi cezaevinde hak ettikleri kadar kalacaklar? dedi. Bah?eli iktidarlar? d?neminde af ??kmayaca??n? s?yledi.
AB?nin ?Hain bir y?k?m projesi? oldu?unu savunan Bah?eli, onurlu bir ?yelik olmamas? halinde, T?rk?n nazik bir c?mlesini d?nyaya hayk?r?p, ?Al Kopenhag kriterlerini git? diyebileceklerini savundu.
?ttifak aray??lar?n? ele?tiren, ?cankurtaran? gibi milliyet?i s?ylemlere sar?lanlar oldu?unu belirten Bah?eli, bu kesimleri ?t?ren ve etiket milliyet?ileri? olarak nitelendirdi. Bah?eli?nin ?Hac? Bekta? milliyet?iliktir, Pir Sultan milliyet?iliktir? ifadesi ve ?semah?tan s?z etmesi dikkat ?ekti. Bah?eli, ?tek ba??na iktidar, 60??nc? h?k?meti kurma ve anayasay? de?i?tirecek ?o?unlukla iktidar? s?zlerinin ard?ndan hedeflerine az kald???n? ileri s?rd?.
Bah?eli yeniden genel ba?kan
Devlet Bah?eli, 78 il ba?kan?n?n ortak ?nerisiyle yeniden aday oldu?u kongrede, 1127 delegenin oyu ile yeniden genel ba?kanl??a se?ildi. Genel ba?kanl?k se?iminde, toplam 1174 kongre delegesinden 1139?u oy kulland?. 12 ge?ersiz oyun kullan?ld??? se?imlerde Bah?eli, 1127 oy alarak yeniden genel ba?kan oldu. Daha sonra 70 ki?ilik Merkez Y?netim Kurulu ile 9 ki?ilik Merkez Disiplin Kurulu ?yelikleri i?in se?im yap?ld?. (Ankara/EVRENSEL)
Sultan ?zer
www.evrensel.net