Kayyum, sendikac?l??? reddetmektir

T?MT?S i?inde bulunan baz? ki?ilerin a?t??? dava sonucunda, sendikan?n kayyuma devredilmesi karar? ??kt?. Temyiz edilen dava Yarg?tay?a giderken, T?MT?S ?yesi i??iler ise davay? a?anlara tepki g?sterdi.


T?MT?S i?inde bulunan baz? ki?ilerin a?t??? dava sonucunda, sendikan?n kayyuma devredilmesi karar? ??kt?. Temyiz edilen dava Yarg?tay?a giderken, T?MT?S ?yesi i??iler ise davay? a?anlara tepki g?sterdi. Bu ki?ilerin kendi ??karlar? i?in b?yle bir yol tuttu?unu dile getiren i??iler, kayyum isteyenlerin sendikay? kaosa s?r?kleyerek, i??inin ekme?ini d???nmediklerini g?sterdiklerini belirttiler. ???iler, bu ki?ilerinin yapt?klar?n?n sendikac?l??? reddetmek anlam?na geldi?ini dile getirdiler.
Ba??n? ??kr? G?nsili, G?rel Y?lmaz, Cafer K?m?rc? ve Kenan ?zt?rk??n ?ekti?i grup, 2004?te yap?lan genel kurulun ard?ndan sendika y?netiminin ?al??mad???, g?revini yerine getirmedi?i gibi iddialarla imza toplayarak Ola?an?st? Genel Kurul yap?lmas? i?in dava a?m??lard?. Genel kurul toplanana kadar sendikaya kayyum atanmas? i?in de ayr? bir dava a??lm??t?. Kayyum davas?n?n karar duru?mas? 14 Kas?m?da g?r?ld?. Davac?lar kayyum karar?n?n al?nmas?yla da yetinmeyerek, bu karar?n Yarg?tay a?amas? beklenmeden uygulanmas?n? istediler. Ancak bu talep mahkeme taraf?ndan reddedildi.
G?r??lerine ba? vurdu?umuz i??iler ise sendikan?n 104 i?yerinde toplus?zle?me imzalad???n?, ?rg?tlenme ?al??mas? y?r?tt???n? dile getirerek, dava a?an grubun s?ylediklerinin do?ru olmad???n? anlatt?lar. ???iler bu grubun kayyum konusunda i?yerlerine sand?k kurulmas? ve ola?an?st? genel kurul yerine ?ube genel kurullar?n?n ard?ndan erken ola?an genel kurul yap?lmas? taleplerini de reddettiklerini belirttiler.
???iye zarar verir
?Bizi y?netsinler diye ba??m?za getirdik, onlar ?imdi g?t?r?p sendikay? kayyuma verdiler? diyen ?en ?zmir i??isi H?seyin Zeri, kayyumun i??ilere zarar verece?ini, i??ilerin de bu ki?ilerden hesap soraca??n? dile getirdi. Ayn? i?yerinden Hayati Tata? da sendikay? kayyuma teslim etmenin ahlaks?zl?k oldu?unu vurgulad?. Tata?, sendikalar?na sahip ??kmaya devam edeceklerini belirtti. Sendikay? kayyuma g?t?renlere kar?? olduklar?n? dile getiren Hasan G?? ise Antep, ?zmir ve Bursa?daki i??ileri de kayyuma kar?? tepki g?stermeye ?a??rd?.
Kartal Ambar??nda bulunan ?z Bursa ??yeri Temsilcisi Ya?ar G?l, kayyum isteyenlerin patronlara g?? verdi?ini s?yledi. Kayyumun i??ilerin hakk?n? koruyamayaca??n? ifade eden G?l, ????ilerin birli?ini isteyenler 5 ay sonra ola?an kongre d?nemini beklesinler? dedi. ?z Bursa i??isi Eli ?eker de kayyuma kar?? i??ilere birlik ?a?r?s? yapt?.
En geri duran i?in bile abes
Pamukkale Ta??mac?l?k i??isi Mehmet Ceylan kayyumun s?n?f m?cadelesinde en geri duran sendikac? i?in bile abes bir talep oldu?unu kaydetti. Davay? a?anlar?n kayyum karar?na sevindi?ini, i??ilerin ise buna kar?? oldu?unu s?yleyen Ceylan, ??yle devam etti: ?B?t?n bu sorunlar?n ??z?m? i??ilerin birli?i ve karde?li?indedir. ???iler kenetlenmeli ve m?cadele etmelidir. Kayyumu talep edenler birka? ki?idir.?
???i hareketine ?nderlik etmi? olan T?MT?S?in kayyumu hak etmedi?ini anlatan Ova Kargo i??isi Sad?k K?rpeo?lu, i?kollar?nda y???nlarca ?rg?ts?z i??i dururken, kayyum karar? i?in u?ra? verilmesinin kabul edilemez oldu?unu s?yledi. Bu ?aban?n ?rg?ts?z i??ilerin ?rg?tlenmesine harcanmas? gerekti?ini dile getiren K?rpeo?lu, ????iler olarak birli?imizi beraberli?imizi sa?lamal?y?z,. Bunun yolu ola?an kongrelerdir. T?MT?S ?ok badireler atlatm??t?r. Bunu da atlat?r? diye konu?tu. Kayyumun i??inin talebi olmad???n? vurgulayan Antep Ta??mac?l?k ??yeri Temsilcisi Mahmut Dede, i??ilerin birli?ini yine i??ilerin sa?layaca??n? belirtti.
Birlik sa?lanmal?
Adana?da T?MT?S ?yesi Salih Tayan kayyumun hem i??iyi hem de sendikay? bat?raca??n? s?yledi. B?yle bir ?eyin i??inin talebi olmad???n? dile getiren Tayan, ?Ne kadar birbirimize sahip ??karsak o kadar g??l? oluruz, haklar?m?z? da kazan?r?z. Biz i??iler sendikan?n kayyuma gitmesini istemiyoruz? dedi.
?Devletin direktifleriyle sendikan?n y?netilmesi i??i sendikac?l???n? bitirir? diyen Adana Ta??mac?l?k i??isi R?dvan Akdeniz, sendikadaki b?l?nmenin i??ilere zarar verdi?ini s?yledi. Akdeniz, ?Eskisi gibi hak arayan, tek yumruk olan bir sendikaya sahip olmam?z i?in tek yolumuz sendikam?z?n birli?ini sa?lamam?zd?r? diye konu?tu. Ayn? i?yerinde ?al??an ?brahim Macun da b?l?nmenin i??iye zarar verdi?ini kaydetti. ?Biliyorum ki kayyum i??iye fayda getirmez. ???i art?k bu tart??malardan usand?? diyen Macun, birli?in sa?lanmas?n? istedi. (???? SEND?KA SERV?S?)
Ki?isel ??karlar? i?in...
Kemal Karabulut (?stanbul ?ube Ba?kan?): Ola?an?st? Genel Kurul ve kayyum, i??ilerin de?il ki?isel ??karlar? i?in hareket eden birka? ki?inin plan?d?r. Daha ?nce birli?i savunanlar , ki?isel ??karlar? ?ne ??k?nca sendikay? yok etmeyi bile g?ze ald?lar. Sendikay? kayyuma teslim etmek ahlaks?zl?kt?r. 12 Eyl?l darbesinde sendika kayyuma teslim edildi ve 1984 y?l?na kadar b?t?n haklar donduruldu. T?MT?S ?yesi i??iler bu sald?r?y? da p?sk?rtecektir.
Vahap Toku? (?stanbul ?ube Sekreteri): Ki?isel ??karlar? i?in sendikay? yok etmekten bile ka??nmad?lar. Son bir iki y?ld?r sendika i?inde karga?a yaratt?lar ve ama?lar? kesinlikle i??ilerin haklar?n? ileriye ta??mak de?il. Kendi ??karlar?. Sendikam?za sahip ??kaca??z ??nk? sendikan?n as?l sahipleri i??ilerdir.
?eyhmus ?elik (T?MT?S Adana ?ube Y?neticisi): T?rk-???te baz? sendikalar kayyumdan ?ok?a zarar g?rd?. Sendikam?z? i??iler d???nda ba?kalar?n?n y?netmesini, kayyuma gitmesini istemiyoruz. Bu durum sendikay? da i??iyi de bitirir. Sendikam?z?n ad?n?n kirlenmesine izin vermeyece?iz.
www.evrensel.net