Haklar? i?in bekliyorlar

Alia?a?ya ba?l? ?akran beldesinde bulunan Dema Tekstil i??ileri ?nceki geceyi fabrika ?n?nde ge?irdi. ?ocuklar? ve e?leriyle birlikte ate?ler yakarak gecenin so?u?undan korunmaya ?al??an i??iler, haklar?n? almak i?in patronun fabrikay? bo?altmas?na engel oldular.


Alia?a?ya ba?l? ?akran beldesinde bulunan Dema Tekstil i??ileri ?nceki geceyi fabrika ?n?nde ge?irdi. ?ocuklar? ve e?leriyle birlikte ate?ler yakarak gecenin so?u?undan korunmaya ?al??an i??iler, haklar?n? almak i?in patronun fabrikay? bo?altmas?na engel oldular. Emeklerinin kar??l???n? alana kadar bekleyeceklerini belirten i??iler, patronun sendikala?maya engel olmak i?in fabrikay? dahi kapatmay? g?ze ald???n? s?yl?yorlar.
Ekmek davas?
1997 y?l?ndan bu yana Dema Tekstil?de ?al??an Mehmet A?ar, fabrikan?n Lay Testil?den Perihan Bardak??o?lu?na sat?lmas?yla sorunlar?n ba?lad???n? belirtti. Yeni patronun 8 ayl?k s?re i?inde i??i ?cretlerini geciktirdi?ini dile getiren A?ar, i??ilerin alacaklar?n?n 25 g?nd?r ?denmedi?ini s?yledi. D?SK/Tekstil?e ?ye olduktan hemen sonra kendisinin de aralar?nda bulundu?u 7 i??inin i?ten at?ld???n? kaydeden A?ar, ?D?rt g?nden bu yana fabrikam?z ?al??m?yor. ?? bulamama gibi gerek?eler ileri s?r?yorlar ama bunlar do?ru de?il. Sendika yetki belgemiz geldi. Patron s?zle?meye oturmuyor ve bu aradaki f?rsat? de?erlendirip fabrikay? bo?altma e?iliminde. Bizim davam?z sadece ekmek davas?? diye konu?tu.
?Tek ??p ??kamaz?
?E?er ?al??abilseydik ve sendika da olsayd? ben de h?l? fabrikan?n i?yeri temsilcisi olacakt?m? diyen 8 y?ll?k Dema Tekstil i??isi Ay?e Uzun, ?Patron biz, ?rg?tlenince bask?lara, y?ld?rma politikas?na ba?lad?. Yemeklerimizi bile azaltt?? dedi. D?SK/Tekstil Temsilcisi Emin A?k?n da patronun i?erdeki makineleri b?y?k oranda ta??d???n? dile getirerek, ?Buna ra?men ?u saatten sonra fabrikadan tek ??p bile ??kmas?na izin vermeyece?iz. Hukuksal i?lemler ba?lay?ncaya kadar buray? koruma alt?n alaca??z? dedi.
???ilerin eylemine destek i?in gelen Petrol-?? Alia?a ?ube Ba?kan? ?brahim Do?ang?l, i??ilerin emeklerinin kar??l???n? alabilmek i?in yapt??? bu eylemin hakl? ve me?ru oldu?unu s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net