Ortak m?cadele vurgusu

Deri-?? Tuzla ?ubesi Ola?an Kongresi Tuzla ??meler D???n Salonu?nda yap?ld?. Kongrede Hasan Sonkaya ve Binali Tay ba?kanl?klar?nda iki liste yar??t?. Deri i??ilerinin yo?un kat?l?m sa?lad??? kongrede i??i haklar?na y?nelik sald?r?lara kar?? ortak m?cadele ?a?r?s? yap?ld?.


Deri-?? Tuzla ?ubesi Ola?an Kongresi Tuzla ??meler D???n Salonu?nda yap?ld?. Kongrede Hasan Sonkaya ve Binali Tay ba?kanl?klar?nda iki liste yar??t?. Deri i??ilerinin yo?un kat?l?m sa?lad??? kongrede i??i haklar?na y?nelik sald?r?lara kar?? ortak m?cadele ?a?r?s? yap?ld?.
A??l?? konu?mas?n? yapan ?ube Ba?kan? Hasan Sonkaya, m?cadeleyi y?kseltme konsunda deri i??ilerinin ?zerine d??eni yapaca??n? dile getirdi. T?rk-?? 1. B?lge Ba?kan? Faruk B?y?kkucak, haklar?n gasp edildi?i bu d?nemde sendikalar?n s?n?fta kald???n? belirterek ortak m?cadele edilmesi gerekti?ini s?yledi. Deri-?? Genel Ba?kan? Yener Kaya da k?dem tazminat?n? korumak i?in ?? konfederasyonun ?n ko?ulsuz bir araya gelmesini istedi. Deri-?? Genel Ba?kan Yard?mc?s? Musa Servi, deri i??isinin s?n?fa d?n?k sald?r?lara ve emperyalist sald?r?lara kar?? m?cadele kararlar? ile kongreyi tamamlayaca??na inand???n? belirtti. EMEP ?stanbul ?l Ba?kan? Mehmet K?l?n?aslan ise deri i??ileri ve tersane i??ilerinin ortak m?cadele ederek Tuzla havzas?nda birlik sa?lamas? gerekti?ini belirtti. K?l?n?aslan, her g?r??ten ve milliyetten i??ilerin sermayeye kar?? birlik olmas? gerekti?ini belirtti. DTP Merkez Y?netim Kurulu ?yesi Osman Ergin de ortak m?cadele konusunda ?zerlerine d??eni yapamaya haz?r olduklar?n? belirtti.
Kongrede s?z alan i??iler de y?netimi kim kazan?rsa kazans?n, sermayenin sald?r?lar?na kar?? deri i??ilerinin birli?ini sa?layarak m?cadele etmesini istediler.
Y?netime aday olarlar?n konu?malar? s?ras?nda ise kar??l?kl? su?lamalar ve gerginlikler ya?and?. Mevcut y?netime kar?? olan delegeler yapt?klar? konu?malarda, taban?n sesine kulak verilmedi?ini, ta?eron ?al??man?n yayg?nla?mas?na y?netimin buna seyirci kald??? ve temsilcilik se?imlerinde usuls?zl?k yap?ld???n? ?ne s?rd?ler. Muhalefetin Ba?kan Aday? Binali Tay, ta?eronla?t?rmaya kar?? ?cadele edeceklerini, b?lge, g?r?? ve d???nce ayr?m? yapmayarak sendikan?n kap?lar?n? t?m i??ilere a?acaklar?n? dile getirerek delegelerden oy istedi.
Hasan Sonkaya ise ele?tirele sert yan?t verdi. "Bug?n kendine yeni diyenler, eski y?neticiler, m?cadeleden ka?an insanlar" diyen Sonkaya, baz? delegelerin ve i?yeri temsilcilerinin sendikan?n ba?ar?s?z olmas? i?in kararlara uymad?klar?n? iddia etti. Sonkaya, ayr?m yapmadan m?cadeleye devam edeceklerini s?yledi.
Konu?malar?n ard?nda se?imlere ge?ildi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net