YA?ADIK?A


 • Son g?nlerde elektri?e yap?lan ve yap?lacak zamlar konu?uluyor. Konu?uluyor ama sorunun ?z?ne pek inilmiyor.
  Sorun nedir?
  Elektri?in pahal? olmas? m??
  ?rne?in elektri?i bug?n i?in 12?13 Yeni Kuru?a de?il de 3 Yeni Kuru?a satsalar sorun ??z?lm?? m? olacak?
  Varsayal?m R.T. Erdo?an ??kt? dedi ki: ?Bundan b?yle elektri?in birim fiyat? 3 kuru?tur. Bir daha da zam yap?lmayacakt?r.?
  Bu durumda ne yapmam?z gerekir?
  R.T. Erdo?an?? ve H?k?meti alk??lamal? m?y?z? Yoksa ele?tirmeli miyiz, ya da k?skanmal? m?y?z?
  Asl?na bakarsan?z elektrik ?retim ve da??t?m politikas? de?i?medi?i s?rece, elektri?i isterseniz 15 Yeni Kuru?a sat?n, isterseniz bedava verin. De?i?en hi?bir ?ey yoktur. ??nk? her iki durumda da kaybeden halk, kazanan elektrik ?retim ve da??t?m?n? elinde bulunduranlar olacakt?r.
  Bug?n R.T. Erdo?an??n da dedi?i gibi ?elektrik ?retiminin bedeli do?algaz y?z?nden y?kselmi?tir.? Bu y?ksek maliyet; elektrik ?retim tesislerini elinde bulunduran anamalc?lara para kazand?r?rken, kamuya para kaybettirmektedir.
  Bu durumda devlet ister pahal? al?p ucuza sats?n, ister pahal? al?p pahal? sats?n?
  De?i?en bir ?ey yok. Her iki durumda da y?k halk?n s?rt?ndad?r. Ucuz sat?l?rsa halktan toplanacak ek vergilerle s?bvanse edilecektir.
  Pahal? sat?l?rsa direkt halktan toplanacakt?r.
  Birinde gizli ve sinsice bir uygulama, ?b?r?nde a??ktan zam yoluyla halktan para al?nmas? s?z konusu.
  Ama her iki durumda da bedeli halk?m?z ?demektedir.
  O zaman elektri?e yap?lan veya yap?lacak olan zamlara odaklanmak do?ru bir tutum de?ildir. Do?ru olan ve yap?lmas? gereken sorunun ?z?ne inmek ve toplumun dikkatini bu ?ze ?ekmektir.
  Sorunun ?z?; enerji ?retiminde maliyetin y?ksek olmas?n?n nedenleridir.
  Bu nedenlere bakt???m?zda kar??m?za iki hatal? tercih ??kmaktad?r. Bunlar; yerli kaynaklar?n yerine, yabanc? kaynaklara a??rl?k verilmesi ve enerji ?retim-da??t?m sistemlerinin ?zelle?tirilmesidir.
  Bu iki temel tercih elektrik enerjisinin maliyetini art?rm??t?r, art?racakt?r. Bu sorunlara birde n?kleer enerjiyi ekleyecek olurlarsa; torunlar?m?z?n torunlar?n?n gelece?ini bile sorunlar yuma??na d?n??t?rm?? olacaklard?r. Gidi? de o y?nedir.
  ?imdi hedef ?u olmal?d?r: Enerjiyi en uygun maliyetle nas?l elde ederiz ve toplumun, ?lkenin yarar?na nas?l sunar?z?
  ??z?m ise olduk?a basit ve a??kt?r.
  Birincisi: Enerji ?retim ve da??t?m?n?n kamunun elinde olmas? ve k?r ama?l? de?il, toplumsal yarar odakl? yap?land?r?lmas? gerekir.
  ?kinci olarak: Enerji kaynaklar?n?n kullan?m?nda ?ncelik mutlaka yerli kaynaklara verilmelidir. Kendi kaynaklar?m?z? tam kapasite kullanmaya ba?lad?ktan sonra, h?l? enerji gereksinimimiz varsa, o zaman d?? kaynak al?m?na gidilmelidir.
  ?imdi ?ayl?k elektrik t?ketiminde, 150 kWh?e kadar y?zde 10, bunun ?zerindeki t?ketime y?zde 40 zam uygulanacak? s?ylemleri veya R.T.Erdo?an??n: ?Elektri?e zam yap?lmayacak? t?r?ndeki a??klamalar? hedef sapt?rmad?r. Bu oyuna gelmemek, sorunu onlar?n istedi?i d?zlemde de?il, olmas? gereken d?zlemde tart??mak ve halk? ayd?nlat?p ?rg?tlemek gerekmektedir. ??nk? as?l sorun bu ?lkenin nimetlerinin ve k?lfetlerinin payla??m?ndad?r.
  Enver ?at
  www.evrensel.net