Hayata kar?? duran ??izgi-Roman?

Usta Ressam Mehmet G?lery?z??n son d?nemde yapt??? desenleri ??izgi~Roman? ba?l?kl? sergide bulu?uyor. X-ist?in ev sahipli?i yapt??? sergi 7 Aral?k - 6 Ocak tarihleri aras?nda gezilebilecek.


Usta Ressam Mehmet G?lery?z??n son d?nemde yapt??? desenleri ??izgi~Roman? ba?l?kl? sergide bulu?uyor. X-ist?in ev sahipli?i yapt??? sergi 7 Aral?k - 6 Ocak tarihleri aras?nda gezilebilecek. T?rk resminin desen virt??zlerinden biri olarak kabul edilen Mehmet G?lery?z?e g?re, ?Desen ?zerine sorular?n?z, her an kendinize sordu?unuz, pe?inde oldu?unuz bir meselenin, d???ncelerin kayd?d?r.? Nitekim sergi izleyicisi, ressam?n zamanla hesapla?an desenlerinde ya?ama, g?ndelik ger?e?e, yak?n tarihe, ki?isel d?nyas?na dair t?m ipu?lar?n? bulabiliyor. G?lery?z??n ger?ekten kayna??n? alan ?izgileri, ger?ek?st? yolculu?a ??kan bir ?roman?a d?n???yor.
Mehmet G?lery?z kimdir?
1958?de girdi?i ?stanbul Devlet G?zel Sanatlar Akademisi Resim B?l?m??n? birincilikle bitiren Mehmet G?lery?z, daha sonra devlet bursu ile gitti?i Paris?te Y?ksek Resim ve Litografi ihtisas? yapt?. ?stanbul Devlet G?zel Sanatlar Akademisi Resim B?l?m??nde ders verdikten sonra ise Br?ksel?de heykel ve grav?r ?al??malar? yapt?. B?LSAK?ta sanat e?itimi veren G?lery?z 1986?da Kal?n adl? sanat dergisini yay?nlamaya ba?lad?. ?stanbul?da 25 y?l? i?eren retrospektif sergisinin kuruculu?unu ?stlendi. Votre Beaut? Dergisi ?G?lery?z?l? Sohbetler? r?portaj dizisi yazd?. Mehmet G?lery?z, Ankara Shearaton Oteli Atrium i?in 14 resimden olu?an ?Kar?? R?zgar? serisini ger?ekle?tirdi. Ayr?ca, Uluslararas? Plastik Sanatlar Derne?i Kurucu Ba?kanl???n? ?stlendi. 1992?de Bilkent ?niversitesi?nde misafir ??retim g?revlisi olarak ders veren G?lery?z; Polat R?nesans Oteli Lobisi i?in 7 par?adan olu?an resim serisini ger?ekle?tirdi. International Association of Artists??n (IAA) D?nya Y?netim Kurulu ?yesi, IAA Avrupa 2. Ba?kan? ve T?rkiye UPSD Ba?kan? olarak halen g?rev yapmaktad?r. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net