Diyarbak?rl? yazarlara polis engeli

4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda G?n TV taraf?ndan canl? olarak sunulmas? planlanan ?Diyarbak?r?da ya?ayan yazarlar sorunlar?n? tart???yor? adl? etkinlik, polisin program esnas?nda ?ekim yapmakta ?srar etmesi ?zerine iptal edildi.


4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda G?n TV taraf?ndan canl? olarak sunulmas? planlanan ?Diyarbak?r?da ya?ayan yazarlar sorunlar?n? tart???yor? adl? etkinlik, polisin program esnas?nda ?ekim yapmakta ?srar etmesi ?zerine iptal edildi.
Program sunucusu Gazeteci Adil Kurt, canl? yay?n esnas?nda Diyarbak?r Valili?i?nin karar?yla polisin ?ekim yapmak istemesini bas?n ve meslek ilkeleri d???nda oldu?unu belirterek, program? bu ko?ullarda s?rd?remeyeceklerini s?yledi.
Yazarlardan protesto
Etkinli?in yap?laca?? saatte Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi Tiyatro Salonu?na gelen polisler, programda kamera ?ekimi yapacaklar?n? bildirirken, B?y?k?ehir Belediyesi ve G?n TV yetkilileri ile polis aras?nda tart??ma ya?and?. Sivil polisler, ?ekim yapmalar?n? Diyarbak?r Valili?i?nin ?Etkinliklerin kamera ile g?r?nt?lenmesi kararla?t?r?lm??t?r? ?eklindeki karar belgesine dayand?rd?. Tart??malar?n ard?ndan G?n TV, program? canl? olarak yay?nlamaya ba?lad?. Ancak program sunucusu Gazeteci Adil Kurt, polisin program d?zenledikleri yerde ?ekim yapmas?n?n kabul edilemez oldu?unu belirterek, G?n TV ad?na b?ylesi bir durumun bas?n yay?n ilkeleri ve ahlak? d???nda oldu?unu s?yledi. Program? iptal etme karar? ald?klar?n? belirten Kurt, Diyarbak?r halk?ndan ?z?r dilediklerini ancak bu ko?ullarda programa devam edemeyeceklerini ifade etti. Bunun ?zerine d??ar?da bulunan izleyiciler ile programa kat?lan Diyarbak?rl? yazar ve ayd?nlar alk?? ve z?lg?tlarla Diyarbak?r Valili?i ve polisin tutumuna tepki g?stererek, G?n TV?nin program? iptal etme tutumuna destek verdi. Edebiyat G?nleri kapsam?nda d?zenlenen ve G?n TV taraf?ndan organize edilen programa, aralar?nda Yazar-Siyaset?i Osman ?z?elik, Gazeteci Ayd?n Bolkan, Yazar M?g?rdi? Margosyan, Yazar ?eyhmus Diken, Yazar-Avukat Muharrem Erbey?in de bulundu?u 25 konuk kat?lm??t?. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net