?Uygulama bas?n ?zg?rl???ne sald?r?d?r?

Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i 4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda haz?rlanan ve G?n TV taraf?ndan canl? olarak ekrana yans?t?lmas? planlanan ?Diyarbak?r?da Ya?ayan Yazarlar Sorunlar?n? Tart???yor? adl? programda polisin ?ekim yapmak istemesi, T?rkiye?deki bas?n ?zg?rl???n?n yeniden tart???lmas?na yol a?t?.


Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i 4. Diyarbak?r Edebiyat G?nleri kapsam?nda haz?rlanan ve G?n TV taraf?ndan canl? olarak ekrana yans?t?lmas? planlanan ?Diyarbak?r?da Ya?ayan Yazarlar Sorunlar?n? Tart???yor? adl? programda polisin ?ekim yapmak istemesi, T?rkiye?deki bas?n ?zg?rl???n?n yeniden tart???lmas?na yol a?t?.
Polisin tutumuna tepki g?steren ?air ve yazarlar, bu uygulaman?n Avrupa medeniyetler seviyesine ula?maya ?al??an T?rkiye?nin imaj?n? sarst???n? s?yledi. Program?n sunucusu Adil Kurt ise y?llarca bu t?r programlar yapt???n? ama b?yle bir uygulama ile ilk defa kar??la?t???n? belirtti.
Yazar Necmiye Alpay: Ben ?ok ?z?ld?m. B?yle bir canl? yay?n bence toplumumuzun s?k?nt?lar?n? ve sorunlar?n? ortaya koymak i?in, bir kesimin derdini dile getirebilmek i?in, ad?m atabilmesi i?in iyi bir f?rsatt?. Buna ne i?in polis kar??t?r?l?yor anlayabilmi? de?ilim. ??nk? bu canl? yay?nda memlekete k?t?l?k yap?laca??n? hi? sanm?yorum. Ger?ekten fena halde ?z?ld?m diyebilirim. Umar?m bu t?r sorunlar tekrar edilmez, umar?m daha ?ncekiler gibi bu t?r ?al??malar daha demokratik ve ?zg?r bir ortamda yap?l?r. Diyarbak?r?a 3 kere geldim, o toplant?larda bazen ufak tefek kaza belalar oluyordu ama genel ?izgisi i?erisinde bir ?eye yar?yordu. Bizi biraz rahat nefes alan bir toplum haline getiriyordu, bunu hissediyorduk. Ama canl? yay?n program?na polisin kar??t?r?lmas?yla ba?layan bu durum, benim nefesimi tekrardan daraltt?. ?ok ?z?ld???m? ve tekrar etmemesini diledi?imi s?yleyebilirim.
Yazar Muharrem Erbey: K?lt?r ve Edebiyat ortam?n?n konu?aca?? konular a?a?? yukar? belli. Canl? yay?na m?dahale etmek ?ok do?ru ve yerinde bir karar de?il. ??nk? buras? ayn? zamanda G?n TV?nin bir st?dyosu haline geldi. St?dyonun ?al??malar?n?n polis taraf?ndan kontrol edilmesi gibi bir durum ortaya ??k?yor ve bu me?ru hale gelecek. ?ok do?ru bir ?ey de?il. AB s?recindeki yasalar geriye do?ru i?liyor. AB s?reci ile beraber haklar ve ?zg?rl?kler kategorisi gittik?e geni?lerken, ?lkemizde ?lkede ?zg?r G?ndem gazetesinin kapat?lm?? olmas?, d???nce ve ifade ?zg?rl???, d?n burada polis taraf?ndan kameraya al?nan canl? yay?n program?, somut olarak AB uygulamalar?n?n b?lgemizde tersine i?ledi?ini g?steriyor. Ben bir hukuk?u olarak da ilk defa b?yle bir duruma tan?k oluyorum.
Ter?rle M?cadele Kanunu, son d?nemdeki gergin atmosfer, siyaset?ilerin s?ylemleri, Genelkurmay Ba?kan??n?n a??klamalar? gerginli?i t?rmand?r?yor. Bu gerginli?in hi? kimseye faydas? olmayacakt?r. AB?ye girmeye ?al??an bir ?lkenin yasalar?n?n gittik?e esnemesi gerekir. Uygulamada da bu esneklik g?r?lmelidir.
Gazeteci Yazar Ayd?n Bolkan: Ben ilk defa b?yle bir ?ey g?r?yorum. Canl? yay?na polis kameras? al?namaz. ??nk? oras? bir televizyon st?dyosu ve zaten bu yay?n d??ar?ya eksiksiz olarak veriliyor. Bu yak???k bir davran?? de?il. Bas?n?n meslek ve etik ilkelerine ayk?r?d?r. G?n TV?nin polisin bu tutumundan dolay? canl? yay?n?n? yapmamas?n? do?ru bir karar olarak g?r?yorum.
?air Arjen Ari: Bizler canl? yay?n program?nda, Diyarbak?r?da ya?ayan yazarlar?n sorunlar?n? dile getirecektik. Hi?birimizin elinde silah yok. Bizler da?da sava?an ki?iler de?iliz. Tek silah?m?z var o da kalemimiz. Hi?bir arkada??m?z canl? yay?nda birilerine hakaret etmeyecekti. Ama maalesef polislerin bu tutumundan dolay? sorunlar?m?z? halk?m?z ile payla?amad?k. Avrupa medeniyetler seviyesine y?kselmeye ?al??an bir ?lkenin valisi ve h?k?metine b?yle bir davran??? yak???k bulmuyorum. ?lke d???ndan gelen misafirler olmasayd?, bence bu Edebiyat G?nleri?nin de iptal edilmesi gerekirdi.
Program sunucusu Adil Kurt: Y?llard?r bu t?r programlar sunuyorum. Bug?ne kadar b?yle bir uygulama ile kar??la?mad?m. Meslek hayat?mda bu program?n ayr? bir yeri olacak. Canl? yay?n program?n?n polis kameralar? ile st?dyodan izlenmesini, gazetecilik meslek ve etik kurallar?na ayk?r? buldu?um i?in, bu program? s?rd?rmedim. Belki de ilk defa bir canl? yay?n program? bu kadar k?sa s?r?yor. Ama ke?ke hi? olmasayd? ve bu ilki ya?amasayd?k. B?yle bir uygulamay? kabul etmemiz m?mk?n de?il. (Diyarbak?r/D?HA)
Ma?allah Dekak - Kerem ?elik
www.evrensel.net