Sava?, s?rg?n ve K?rt ?yk?c?l??? tart???ld?

?Sava?, S?rg?n ve K?rt ?yk?c?l???? panelinde bir araya gelen K?rt yazarlar, sava??n edebiyat i?in bir malzeme oldu?unu belirterek, ?ncelikli amac?n edebiyat?n g?zelli?i oldu?unu belirttiler.


?Sava?, S?rg?n ve K?rt ?yk?c?l???? panelinde bir araya gelen K?rt yazarlar, sava??n edebiyat i?in bir malzeme oldu?unu belirterek, ?ncelikli amac?n edebiyat?n g?zelli?i oldu?unu belirttiler.
Hel?m Yusiv, Dilawer Zeraq ve Yaqop Tilermen? kat?ld??? panelde, ?lk olarak konu?an Yaqop Tilermeni, s?rg?n ile K?rt ?yk?c?l??? hakk?nda bilgi verdi. Yazman?n insan i?in vatan anlam?na geldi?ini belirten Tilermeni, edebiyat?n da bu ?ekilde d???n?lmesi gerekti?ini ifade etti. ?Bir halk nicel ve fiziki olarak b?y?yebilir. Ama bu halk edebi olarak b?y?m?yor ve geli?miyorsa o halk b?y?k bir halk de?ildir? diyen Tilermeni, belediyenin edebiyat g?nleri ?al??mas?n? ?rnek g?stererek, bu ?al??malar olmasa belediyenin hizmetlerinin amac?na ula?amayaca??n? belirtti. Edebiyatta iki ?nemli sorunun oldu?una i?aret eden Tilermeni, ?Birincisi ?ben kimim?? ikincisi ise ?biz kimiz?? sorular?d?r. Bir halk?n aras?nda din, k?lt?r birlikteli?i vard?r. Ama bu birliktelik noktalar?ndan en ?nemlisi dildir. ?Ben kimim?? eksenli d???nen bir yazar kendi kimli?ini bulur? dedi. Konu?mas?nda s?rg?ne de de?inen Tilermeni, s?rg?n?n baz? y?nlerden yazar i?in ?nemli bir rol oynad???n? kaydederek, s?rg?nden dolay? co?rafyas?n? terk eden yazar?n g?rd??? yeniliklerle ufkunun a??ld???na dikkat ?ekti.
?Sava? edebiyat i?in ama? olamaz?
Yazar Hel?m Yusiv ise sava? ve ?yk? yaz?c?l??? konusunu de?erlendirerek, sava?an insanlar?n edebiyata k???mseyici bir bak??lar?n?n oldu?unu belirtti. Sava? zaman?nda insanlar?n ?lmesi ve ?ld?rmesinden kaynakl?, ?ncelikli sorunlar?n bunlar oldu?una de?inen Yusiv, ?Birinci sorun edebiyat?n k???k g?r?lmesidir. Ama edebiyat?n d??man kar??s?nda bir k?l?? olarak kullan?laca??n? bilmiyorlar. Sava? edebiyat i?in bir malzemedir. Ama sava? edebiyat i?in ama? olamaz. Edebiyat temel ama? ve g?zellik, estetik olmal?d?r? diye konu?tu.
Yazarl?k ve s?rg?n ikilemine de de?inen Yusiv, yazarl?k ve s?rg?n ile sava? ve s?rg?n aras?nda g??l? bir ba??n oldu?unun alt?n? ?izerek, Sovyet ?lkeleri, Ermenistan ile Kafkasya ?lkelerinde ye?eren K?rt edebiyat?ndan ?rnekler verdi. Kafkasya?daki K?rtler aras?nda ?yk? yaz?c?l???n?n 90?l? y?llardan sonra ba?lad???n? dile getiren Yusiv, ?S?rg?n ?reticilik i?in ?nemli bir ?artt?r. S?rg?n her ?eyden ?nce bir da? gibidir. Bazen da??n ba??na ??kar d?rt bir yan?n?z? g?r?rs?n?z ve g?zlemlersiniz. S?rg?n de b?yle bir ?eydir. S?rg?ne giden bir kimse ?lkesini ve toplumunun durumunu g?r?r? dedi.
?Ba?kas?n?n dilini konu?mak da s?rg?nd?r?
S?rg?n hayat?n?n zorluk ve ac?lar?n? ?eken Yazar Dilawer Zeraq ise, s?rg?n?n insan?n kendi ?lkesinden, il?esinden veya kendi k?y?nden ayr?lmas?yla da olabilece?ini ifade ederek, ?Ba?kas?n?n dilini konu?mak zorunda olmak da bir s?rg?nd?r? belirlemesini yapt?. S?rg?nde ?ekilen ac?lar?n insan?n kendi k?y?nden ayr?lmakla ya?anan ac?dan farkl? olmad???n? vurgulayan Zeraq, K?rt ?yk?c?l???ne ili?kin bilgi vererek, ???kan dergiler g?steriyor ki, K?rt ?yk?c?l??? h?l? roman d?zeyine ula?mam??t?r. ?ok ?nemli ad?mlar at?l?yor ?imdi. Bu ad?mlar gelecekte K?rt yaz?m?n?n temellerini olu?turacakt?r? diye konu?tu. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net