?zmir?de karikat?r ve e?itim g?nleri

Karikat?rc?ler Derne?i ?zmir Temsilcili?i, ?Karikat?r ve E?itim? g?nleri d?zenledi. ?ki g?n s?ren etkinlikte, ?karikat?r e?itimi? ve ?karikat?rle e?itim? konular? tart???ld?. Bir de karikat?r sergisinin a??ld??? etkinlikte, ?e?itli ??retim ?yeleri ve karikat?ristlerin kat?ld??? ?? oturum d?zenlendi.


Karikat?rc?ler Derne?i ?zmir Temsilcili?i, ?Karikat?r ve E?itim? g?nleri d?zenledi. ?ki g?n s?ren etkinlikte, ?karikat?r e?itimi? ve ?karikat?rle e?itim? konular? tart???ld?. Bir de karikat?r sergisinin a??ld??? etkinlikte, ?e?itli ??retim ?yeleri ve karikat?ristlerin kat?ld??? ?? oturum d?zenlendi. Etkinlikle ilgili olarak g?r??t???m?z, Karikat?rc?ler Derne?i ?zmir Temsilcisi Cem Ko?, 1996 y?l?ndan bu yana ??kard?klar? b?ltenlerinde, e?itimci ve karikat?rist Hasan Efe?nin ?al??malar? vas?tas? ile ?e?itimde karikat?r? ve ?karikat?r e?itimi? konular?n? ele ald?klar?n? ifade etti. Denizlili karikat?rc?lerin, karikat?r?n e?itimde kullan?m? ile ilgili ?nerilerinin de oldu?unu dile getiren Ko?, ?Bu T?rkiye genelinde karikat?r d?nyas?nda pek ilgi g?rmedi ama ?zmir Temsilcili?i olarak bunu s?rekli destekledik? dedi. Bu ?al??malar?n?n ard?ndan dernek b?nyesindeki ba?ka ??retmenlerin de kendi okullar?nda denemeler yapt???n? aktaran Ko?, ?B?yle k???k k???k denemelerle bir uygulama deneyimi olu?tu. Sonra d???nsel anlamda buna katk?lar oldu de?i?ik ki?iler taraf?ndan. En sonunda b?yle bir etkinlik yapt?k? dedi.
Tart??malar kitapla?t?r?lacak
Ko?, ??rne?in karikat?r di?er g?zel sanatlar alanlar? olan resim, heykel gibi m?fredat i?erisinde yer alm?yor. Biz arzu ederiz ki bu da yer als?n. ?ocuklar karikat?r? sadece dergilerden ??renmesin. 17. y?zy?ldan beri gelen bir ge?mi?i var karikat?r?n, bunu da ??rensin istedik? dedi. Ko?, etkinlikte tart???lanlar? bir kitap haline getireceklerini s?zlerine ekledi. ?lk kez ??rencilerine se?meli ders olarak karikat?r e?itimi veren Hasan Efe, hem bir karikat?rist hem de bir ??retmen olarak, ?1980?li y?llarda karikat?r? derslerde kullanmaya ba?lad???n? ifade etti. ?O zaman yayg?n de?ildi bireysel olarak yap?yordum bu ?al??malar?. Daha sonra ders anlat?rken tefti?e gelen m?fetti?lerin dikkatini ?ekti konu. S?cak bakt?lar. Onlar?n yakla??m? biraz daha konuyu geli?tirmeme sebep oldu? diyor Efe.
Efe bir d?nem Almanya?ya gitti?inde de oran?n Milli E?itim Bakanl????na ?neride bulunmu?. ?neri kabul edilmi? ve bir y?l sonra uygulamaya ge?ilmi?. 1957 Ala?ehir do?umlu olan Edebiyat ??retmeni Hasan Efe, ??rencilerin karikat?rle ?ok ilgili oldu?unu belirterek, ?Her a?amada yakalayabiliyoruz onlar? karikat?rle. Ama ucunu ka??rmamak gerekiyor. Etkileyici bir ?zelli?i var? dedi. Efe, karikat?r dersi verdi?i ??rencilerinin daha sonralar? bu u?ra?? s?rd?rd???n? s?zlerine ekledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net