YA?AMA K?LT?R


 • Sevgili Mehmet Uzun,
  Tan??al? epey oldu? On y?l m? on iki y?l m?? Avrupa ?lkelerinden d?rt y?z yazar, bir vapurdayd?k. Seninle birlikte 15 T?rkiyeliydik. Ama sen ?sve?' ten geliyordun.
  G?le? y?zl?yd?n, iyi bak??l?yd?n. Sana hemen ?s?nm??t?k. Vapurumuz Yunanistan'?n Pire liman?ndan a??ld? denize. Tam da T?rk donanmas?yla Helen donanmas?n?n Ege'de kar?? kar??ya olduklar? g?nlerdi. ?at??ma ka??n?lmaz gibi g?r?n?yordu?
  Ben T?rkiye-Yunanistan Dostluk Derne?inin ba?kan?yd?m. Ger?ekten tedirgindim.
  Vapurumuz iki donanman?n aras?ndan ge?ip gitti?An?ms?yor musun?
  Bug?n, g?ncede foto?raf?n? g?r?nce, nedense sana yazmak geldi i?imden.
  Neden? diye sorma?
  Ger?ekten bilmiyorum? Ayr?ca bunun ?zerinde d???nmek de gelmiyor i?imden?Sana yazarken bir ?eyleri ?nceden d???nm?? olmak istemiyorum. ??imden geldi?i gibi, konu?ur gibi yazmak istiyorum.
  Belki de Ahmet'i ?zledim.
  Ahmet orta okuldan beri arkada??md?. Son on y?l benim yaz okulumun bulundu?u G?re'de yerle?mi?ti. Yar?m y?l ?nce g?md?m onu?
  ?yle g?venirdim ki ona? Hilesi hurdas? yoktu? Tavla oynarken bile?
  Ahmet K?rt idi? Fazl? da ?yle? Ba?ka arkada?lar?m?z da?
  Ahmet'in ?ok g?zel sesi vard?.
  Lise 1'de miydik ne? Ders aras?nda s?n?ftan ??kmam??t?k. O, ?imdi klasik T?rk m?zi?i denilen t?rden bir ?ark? s?ylemi?ti. ?nan ki bu g?n bile kulaklar?mdad?r.
  Bir yaz da izci kamp?na gitmi?tik. T?rkiye obalar kamp?na? Bizim be? ki?ilik ?stanbul Erkek Lisesi obas? birinci olmu?tu. Orhan da vard?? Ahmet'le s?k? arkada?t? Orhan? Hani " yedikleri i?tikleri ayr? gitmez" denir ya, i?te ?yle?
  ?yi arkada?lard?k hepimiz, b?t?n s?n?f arkada?lar?? S?navlar da bile hepimiz birbirimizi kollard?k?Sinemaya, tiyatroya, giderken, Beyo?lu'na ??kt???m?zda paralar?m?z? denkle?tirirdik. (Bizim ?a??m?zda Beyo?lu'na gidilmez, ??k?l?rd??)
  Liseden sonra Ahmet ile yollar?m?z ayr?ld?. Ben yurt d???na gittim. Sonra da ?stanbul'a de?il Ankara'ya d?nd?m. Yirmi be?- otuz y?l sonra ?stanbul'da yeniden bulu?tu?umuzda hi?bir ?ey eskimemi?ti aram?zda. Bak??lar?m?zdaki s?cakl?k, i?tenlik bile?
  Seni vapurda ilk g?rd???mde de y?z?nde bu s?cakl?k, i?tenlik vard?. ?nsana g?veniyordun Ahmet gibi, g?l???nde ?ne ??k?yordu bu?
  Sevgili Mehmet Uzun,
  Biz Ahmet'le ne oldu?umuzu iyi biliyorduk.
  Ben Ege'liydim, o da Malatya'l?, Arapkir'li daha do?rusu. Bir kez bile K?rtl??? T?rkl??? tart??mam??t?k? Daha ?nceleri olanlar? bilmiyor muyduk? Biliyorduk elbette?Gene de b?yleydi i?te?B?yle bir sorunumuz yoktu, bizi birbirimize d???recek? Bunu o g?nlerden ba?ka arkada?lar?mla da konu?tuk son y?llarda? Onlarda kalm?? izlenimler de b?yleydi
  Sevgili Mehmet Uzun, g?ncede g?rd?m; epey kilo vermi?sin. Ama y?z?nde g?l???n eksilmemi?. Hi? eksilmesin?
  Burada ara veriyorum. Sana yazmay? s?rd?rece?im.
  Cengiz Bekta?
  www.evrensel.net