T?PRA? ?zelle?ti T?rkiye kaybetti

T?rkiye?nin en b?y?k sanayi kurulu?u olan petro-kimya devi T?PRA? ?zelle?tirilip, Ko? Holding-Shell ortakl???na devredildi.


T?rkiye?nin en b?y?k sanayi kurulu?u olan petro-kimya devi T?PRA? ?zelle?tirilip, Ko? Holding-Shell ortakl???na devredildi.
T?PRA???n ?zelle?tirilmesi s?recince ?e?itli eylemler yaparak ?zelle?tirmeyi durdurmaya ?al??an petrol i??ileri, ?zelle?tirmenin iptali i?in a??lan davalara da umut ba?lam??lard?. Ancak hukuki s?re? de i??ilerin aleyhine sonu?land?. Petrol-?? Sendikas??n?n en b?y?k ?ubesi durumunda olan Alia?a ?ubesi?nin Ba?kan? ?brahim Do?ang?l, T?PRA???n ?zelle?tirilmesi s?recinde sendika olarak ellerinden geleni yapt?klar?na inand???n? s?yledi. ?zelle?tirme ile petrol i??ilerinden ?ok halk?n kaybetti?ini dile getiren Do?ang?l?le T?PRA???n ?zelle?tirilmesini, sonras?n? ve yeni ba?layan T?S s?recini konu?tuk.
Yarg? s?recinin de tamamlanmas? ile T?PRA???n ?zelle?tirilmesi tamamland?. Bununla ilgili neler s?yleyeceksiniz?
Bu konuda s?ylenecek her ?ey s?ylendi. Sadece ?u kadar?n? s?yleyeyim, Petrol-?? Sendikas? bu s?re?te elinden geleni yapmaya ?al??t?. Eksikleriyle, fazlas?yla bu m?cadele kamuoyu taraf?ndan da de?erlendirilecektir, ama biz elimizden geleni yapt???m?z? d???n?yoruz. Bu s?recin sonunda da kaybeden sadece biz i??iler de?iliz. Bizden daha ?ok T?rkiye halk? kaybetti. ?ok basit bir ?ey s?yleyeyim, ?irket y?lda yakla??k 1 milyar dolar gelir elde ediyorsa bu hazineye kal?yordu. ?imdi ?zel bir ?irketin kasas?na giriyor bu para. Dolay?s?yla b?yle bir kurulu?u ?zelle?tirilmekle b?y?k bir hata yap?lm??t?r. Bunu ?n?m?zdeki g?nlerde daha iyi anlayaca??z.
?zelle?tirmeden bu yana neler ya?and? T?PRA??ta?
Sendikam?z T?PRA??ta ?rg?tl? ve bu da devam ediyor. 16 Temmuz?da T?rkiye genelinde 4-C kapsam?nda topluca bir i?ten ??karma oldu. Bunlardan ?nemli bir k?sm? g?n?ll? olarak ayr?lanlard?. Bunlar?n say?s? 500??n ?zerindedir. Bizim burada kendi iste?i d???nda i?ten ??kar?lan 7 arkada??m?z oldu. Bu yakla??k 1 y?ld?r devam eden yeni i?verenle ?nemli bir s?k?nt?ya neden oldu. G?ndelik bir tak?m sorunlar d???nda herhangi bir sorun yok ?u an. Bizim ?dari Davalar Genel Kurulu?nun verdi?i karar? uygulatmak i?in yapt???m?z eylemler s?recinde bir tak?m tats?zl?klar ya?and?. Yani i?veren bizim i?eriye girmemiz konusunda bir tak?m engeller ??karm??t?. Onlar? da a?t?k. Onun d???nda normal ?al??ma hayat? devam ediyor. Hatta T?S g?r??meleri s?reci bak?m?ndan da d?ne g?re h?zlanma s?z konusu.
T?PRA??ta T?S s?reci ba?lad?. Nas?l gidiyor?
Eyl?lde yapt???m?z ba?vuru, bakanl?k taraf?ndan da onand? ve 1 Kas?m itibariyle toplus?zle?me yapmak i?in yetki belgesi geldi. ?n?m?zdeki g?nlerde g?r??meler ba?layacak. T?PRA? i?vereni, Kamu ??veren Sendikas? ?yeli?inden ayr?ld?. ?u anda ba?ka bir i?veren sendikas?na da ?ye olup olmad?klar?n? bilmiyoruz. Bize b?yle bir bilgi gelmedi. K?sacas? ?n?m?zdeki g?nlerde T?PRA? i?vereni ile masaya oturup 1 Ocak 2007?den itibaren ge?erli olacak olan T?S i?in g?r??melere ba?layaca??z. Her zaman oldu?u gibi teklif tasla??n? ?yelerimizle birlikte haz?rlad?k. Elimizdeki haklar?m?z?n geriye gitmemesi, m?mk?nse yeni kazan?mlar elde etmek i?in s?zle?me g?r??melerine ba?layaca??z ve bunun i?in m?cadele edece?iz. Yar?n m?cadele a?amazs?nda neler ya?an?r bilmiyorum ama ?rne?in bu T?S s?recini de biz masada bitirmek istiyoruz. Ancak farkl? ?eyler geli?irse de bir sendikan?n yapmas? gereken ne varsa onu yapar?z.
Sendika olarak T?PRA???n ?zelle?tirilmesinin yarg?dan d?nece?i umudunuz ?ok fazlayd?. Sonu? tersi oldu. Sizce neden?
29 ki?ilik bir kurul bu ?dari Davalar Genel Kurulu. Zaten bizim lehimize olan ilk karar? da oy ?oklu?u ile alm??lard?. Birka? hakim de?i?ti orada, dairelerdeki de?i?ikliklerden kaynakl?. Bir iki tanesi de fikrini de?i?tirdi ve bu sonu? ortaya ??kt?. Bunlar hukuki s?re?ler, bir ?ey s?ylemek belki bize d??mez ama hukukun hayat?n genel gidi?at?ndan ne kadar ba??ms?z oldu?u da tart???l?r. Hele hele de ?dari Hukuk gibi bir h?k?met uygulamas?n?n do?rulu?u yanl??l??? ?zerinde bir at??ma s?z konusu ise. Sadece bir yasal d?zenlemeye, metne bak?p da de?erlendirme yap?lm?yor, b?y?k ?l??de idari kararlarda. ?rne?in ?zelle?tirmenin kamu yarar? ta??mad??? d???ncesi, kimine g?re s?bjektivite arz ediyor. O nedenle de hakimlerin b?yle fikir de?i?tirmesi ola?an.
Yarg?n?n etki alt?nda b?rak?ld???n? d???n?yor musunuz?
?ok ilgin? ?eyler ya?and? bu hukuki s?re?te. Y?ksek yarg?dan ?zelle?tirmenin iptali do?rultusunda ??kan g?r??e baz? ?evreler ?z?lm??t?, biz de sevinmi?tik tabii. ?z?len ?evreler i?erisinde ilgin? kesimler de vard?. Sermayenin ?z?lmesi bir anlamda anla??labilir bir ?eydir. Ama Cumhuriyet Gazetesi ve ?lhan Sel?uk gibi yazarlar da ?ok ?z?lm??lerdi. Hatta bizim ve i??iler ?zerinde ciddi manevi bask? y?n?nde ?abalar? olmu?tu. Bu da bizi ?ok ?zm??t?. Arkas?nda ba?ka bir ?ey aramak i?in s?ylemiyorum ama bu bizde ciddi d?? k?r?kl??? yaratm??t?. Bu i?te, hakimler ?zerinde bir etkidir. Yarg?n?n bask? alt?nda kalmas? zannedildi?i gibi bildik y?ntemlerle olmuyor her zaman. Bu da bu y?ntemlerden bir tanesi i?te. (?zmir/EVRENSEL)
?zer Akdemir
www.evrensel.net