????iler ?rg?tl? bir s?n?f olarak davranmal??

E?itim Sen Ankara 2 No?lu ?ube Program Kurultay?na Haz?rl?k Komisyonu taraf?ndan d?zenlenen ?Kapitalist K?reselle?me, Emek S?reci ve Sendikalar? konulu panel Ekin Sanat Merkezi?nde d?zenlendi.


E?itim Sen Ankara 2 No?lu ?ube Program Kurultay?na Haz?rl?k Komisyonu taraf?ndan d?zenlenen ?Kapitalist K?reselle?me, Emek S?reci ve Sendikalar? konulu panel Ekin Sanat Merkezi?nde d?zenlendi.
Panele Ankara ?niversitesi Siyasal Bilgiler Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. T?lin ?ngen, Gazi ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi ??retim ?yesi Prof. Dr. Y?ksel Akkaya ve Mersin ?niversitesi E?itim Bilimleri Fak?ltesi ??retim ?yesi ?zler ?ak?r kat?ld?.
Komisyon ?yesi H?meyra Ya?mut taraf?ndan y?netilen panelde ilk s?z? alan T?lin ?ngen, sendikalara ili?kin ?rg?tlenme modelleri geli?tirirken, kapitalizmin tarihsel s?recini iyi bilmek gerekti?ini belirtti. Kapitalizmin do?as?nda var olan e?itsizliklerin devam etti?ini ve sadece bi?im de?i?tirdi?ini s?yleyen ?ngen, insan i?in de?il k?r i?in ?retim yap?lan yerde istikrars?zl?klar ve krizlerin ka??n?lmaz oldu?unu dile getirdi. ?ngen, kapitalizmin krizlerden ??kmak i?in kendini yeniden yap?land?rmaya ?al??t???n?, bu yeniden yap?land?rmay? da emek ?zerindeki bask?lar? art?rarak ger?ekle?tirdi?ini s?yledi. ?ngen, esnek ?al??ma, yerelle?me ve benzeri uygulamalar?n?n da bu bask? s?recinin bir ?r?n? oldu?unu ifade etti. ?Birle?ik ve ?rg?tl? davranan sermaye s?n?f?na kar??, i?kolu vb. ayr?mlara girmeden ?rg?tl? bir s?n?f olarak davranmal?y?z. Ekonomik alanda oldu?u gibi siyasal alanda da sermaye iktidar?na kar?? ?rg?tl? ve birle?ik m?cadele ederek muhalefeti ?rmeliyiz? diyen ?ngen, i??i s?n?f?, sosyal devleti ve ulus devleti korumak gibi ciddi yan?lsamalar? a?acak ve kendi ?z ara?lar?na g?venecek bir m?cadele y?r?tmesi gerekti?ine dikkat ?ekti.
Prof. Dr. Y?ksel Akaya, sermayenin i?yerlerinde i?letme ?bilimi? arac?l???yla kurdu?u hegemonya kar??s?nda ihmalkarl?k yap?ld???n? belirterek, i?yerlerinde i??iler aras?nda rekabetin k??k?rt?larak ki?iliksiz insanlar yarat?lmaya ?al???ld???n? s?yledi. Sald?r? yasalar? kar??s?nda refleksiz bir toplum haline gelindi?ini dile getiren Akkaya, bu durumu Wernicke-Korsakoff hastal???na benzetti. Yarat?lan yeni insan tipini de?i?tirmek ve kendine g?venen insan tipi yarat?lmadan sendikal ?rg?tlenme modeli ne olursa olsun sorunlar?n ??z?lemeyece?ini kaydeden Akkaya, sorunlar? ??zebilmek i?in i?yeri ?rg?tlenmelerinin g??lendirilmesi ve i??ilerin g?nl?k ya?amlar?nda kazan?lmas? gerekti?ini s?yledi. ???i s?n?f? bilincinin i?yerlerinde kazand?r?lmas? gerekti?ini vurgulayan Akkaya, i??ileri kazanmak i?in burjuvaziden daha fazlas?n?n yap?lmas?n?n zorunlu oldu?unu anlatt?.
Kapitalist k?reselle?menin ad?n?n, bildi?imiz emperyalizm oldu?unu belirten ?zler ?ak?r ise, mevcut sendikal anlay??lar? ele?tirerek hi?birinin devrimci perspektifte olmad???n? ileri s?rd?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net