Erbil?in bir y?l hapsi isteniyor!

?ovmen Mehmet Ali Erbil hakk?nda, sunuculu?unu yapt??? programda pantolonunu ?ekti?i ki?inin cinsel organ?n?n g?r?nmesine ili?kin y?r?t?len soru?turma sonucu haz?rlanan iddianamede, 6 ay ile 1 y?l aras?nda hapis cezas? istendi.


?ovmen Mehmet Ali Erbil hakk?nda, sunuculu?unu yapt??? programda pantolonunu ?ekti?i ki?inin cinsel organ?n?n g?r?nmesine ili?kin y?r?t?len soru?turma sonucu haz?rlanan iddianamede, 6 ay ile 1 y?l aras?nda hapis cezas? istendi.
Bunun ?zerine resen ba?lat?lan soru?turma s?rerken, Manisa Barosu ?ocuk Haklar? Komisyonu ?yesi avukat T?lin ?evik Turbil de dilek?e g?ndererek ?ikayet?i oldu ve her iki soru?turma birle?tirildi.
Olaydan sonra T?rkiye tarihinde ilk kez olmak ?zere program?n yay?mland??? kanala 12 program durdurma cezas? verildi?i dile getirilen iddianamede, s?z konusu karar?n y?r?tmesinin ?dare Mahkemesince durduruldu?u anlat?ld?.
Program?n sunucusu taraf?ndan, t?m aksakl?klar dikkate al?narak davran?lmas? gerekti?i dile getirilen iddianamede, Erbil?in ?hayas?zca hareketlerde bulunma? su?unu d?zenleyen TCK?n?n 225. maddesi uyar?nca 6 ay ile 1 y?l aras?nda hapis cezas?na ?arpt?r?lmas? talep edildi. (?stanbul/AA)
www.evrensel.net