Futbol, beklentilerin uza??nda kal?yor

14 golle sezonun ?imdiye kadarki en k?s?r haftalar?ndan birini ya?ad?k. Ligin ortalama futbol d?zeyi zaten pek keyif vermese de futbolseverler en az?ndan at?lan gollerle avunuyordu. Futbolsuzlu?un yan?nda at?lan gol say?s? da d???k kal?nca, bu hafta iyice tats?z ge?ti.


14 golle sezonun ?imdiye kadarki en k?s?r haftalar?ndan birini ya?ad?k. Ligin ortalama futbol d?zeyi zaten pek keyif vermese de futbolseverler en az?ndan at?lan gollerle avunuyordu. Futbolsuzlu?un yan?nda at?lan gol say?s? da d???k kal?nca, bu hafta iyice tats?z ge?ti.
Sonucu b?y?k bir merakla beklenen F.Bah?e-Be?ikta? derbisi i?in ?da? fare do?urdu? yorumunu yapmak yanl?? olmaz. Beklenti nas?l b?y?k olmas?n ki? Bir yanda Alex, Appiah, Lugano, Edu, Deivid, Kezman, di?er yanda ise Kleberson, Ricardinho, Delgado gibi kul?plerin, kadrolar?na katmalar?ndan b?y?k gurur ve sevin? duyduklar?, d?nya ?ap?nda tan?nan pahal? oyuncular var. Bunun d???nda iki tak?mda da, ?ok say?da milli tak?m oyuncusu da yer al?yor. Gelgelelim sahada sergilenen oyun, bu ???lt?l? kadrolara kar??n beklentilere yakla?amad? bile. M?cadele, doz a??s?ndan y?ksek gibi g?r?nse de oyunun kalitesi vasat? a?amad?. ?ki tak?m?n da ?st ?ste 5 pas yapamad??? bir ma??n kalitesi ancak bu kadar olabilirdi zaten. Tak?mlar, ?ncelikle yenilmemeyi d???n?p savunma i?ine a??rl?k verdikleri i?in de h?cum organizasyonlar? alabildi?ine g?d?k kald?.
Sahadaki tela?l? ko?u?turma dikkat ?ekiciydi. Topa sahip olduktan sonra, hemen pald?r k?ld?r ata?a kalkmak yerine, ?ok say?da haz?rl?k pas? yaparak olgun atak geli?tirmeyi neden d???nmez ki tak?mlar? Hi? mi Barcelona?y? seyretmiyorlar? Barcelona her hafta, ?futbolda nas?l h?cum edilir?in dersini veriyor adeta. Ku?kusuz Barcelona?n?n y?ksek kadro kalitesiyle bu i?i ba?armas? daha kolay ama burada ?nemli olan bir atak anlay???n?, bir atak tarz?n? benimsemek. Rakip savunmay? eksik ya da dengesiz yakalam??san tabii ki h?zl? h?cum yapacaks?n ama kar??nda yerle?mi?, kalabal?k bir savunma varken, h?zl? atak yapmaya ?al??mak pek anlaml? olmuyor ve ?o?unlukla top kayb?yla sonu?lan?yor.
F.Bah?e ve Be?ikta? onmilyonlarca dolar harcayarak olu?turduklar? kadrolar?ndan bir t?rl?, tatmin edici, keyif verici bir futbol g?remiyorlar. Ama bu d???k kaliteli futbol yine de onlar? ?ampiyonluk yar???ndan al?koymuyor ve de yine zirve m?cadelesinin ?nde gelen tak?mlar? aras?ndalar. Var?n anlay?n ligde oynanan futbolun kalitesini...
Memnunlar da var
Tigana, derbiden memnun ayr?lanlar aras?ndayd?... Frans?z teknik adam, oynad?klar? oyunu be?endi?ini, sahada yapmalar? gereken her ?eyi yapt?klar?n? s?ylerken, bunu ayr?ca i?lerin art?k yava? yava? yoluna girdi?inin bir g?stergesi olarak kabul etmek gerekti?ini ifade etti. Be?ikta???n Kad?k?y?deki oyunundan gelece?e dair umutlar ??karmak, a??r? iyimserlik say?lmaz m?? Tigana, Be?ikta???n m?cadelesinde derbiye ?zg? motivasyonun oynad??? rol? unutmamal? ve ?iyi yolda olduklar?n?? s?ylemek i?in de en az?ndan birka? hafta daha beklemeli. Yeni bir hayal k?r?kl???n?n alt?ndan kalkmak ?ok daha zor olabilir ??nk?.
T?rkiye?deki ilk derbisine ??kan Zico da, tak?m?n?n m?cadelesinden memnun oldu?unu s?yledi. Teknik adamlar, oyunla ilgili ayr?nt?l? konu?maktan ka??n?p b?yle ?iyi m?cadele ettik? gibi yuvarlak laflarla konuyu ge?i?tirici ?ekilde yorumlar yapmay? giderek al??kanl?k haline getirdiler. Tatmin edici bir oyun sergileyemedikten sonra, ?iyi m?cadele ettik? laf?, ne anlama geliyor ki? Ancak ne var ki bu tarz yakla??mlar, teknik adamlar? ele?tirilmekten kurtarm?yor. Pek ?ok futbol yorumcusu, Fenerbah?e?nin derbiyi kazanamamas?n?n faturas?n? Zico?ya ??kard?. Zico, ?iyi m?cadele ettik? diyedursun, spor medyas?nda yap?lan yorumlar a??rl?kl? olarak, Zico?nun tak?m?n?, korkak bir taktikle oynatt??? bi?imindeydi.
?stikrar meselesi
Galatasaray ge?en hafta oldu?u gibi bu hafta da ligin en k?rl? tak?m?yd?. ?lk 4 i?inde galip gelen tek tak?m oldular. Sezonun en k?t? oyunlar?ndan birini sergilemelerine kar??n Antalya deplasman?ndan 3 puanla d?nmeyi ba?ard?lar. S?n?k ve ezik g?r?nd?kleri kar??la?mada ald?klar? galibiyet, iyi oynay?p da kazanamad?klar? ma?lar?n kar??l??? olarak g?r?ld? ve ?futbolun adaleti yok? z?rval???na fazlaca malzeme edilmedi. Gerets de a??k?a, rakiplerinden k?t? oynad?klar?n? itiraf etmekten ?ekinmedi. Ge?ti?imiz haftadaki iyi futbolun ard?ndan, bu hafta tel tel d?k?lme... Tak?mlar, ?istikrar? kavram?ndan ne kadar da uzaktalar... Zaten 5 hafta istikrarl? bir grafik yakalayan tak?m, ?ok b?y?k mesafe katedebiliyor.
Trabzon ise k?t? gidi?te alabildi?ine istikrarl? ve de ba? a?a?? gidi?ini s?r?yor. Bordo-mavili tak?m bu hafta da deplasmanda Sivas?a boyun e?di. Son 5 haftada sadece 1 puan alabildiler ve bu 5 haftada hi? gol atamad?lar. Lazaroni?nin gidi?i ve Ziya Do?an??n geli?iyle s?k?nt?lar?n geride kald???na inananlar, sorunun asl?nda ?ok daha derinlerde oldu?unu yeni yeni anl?yorlar. Lazaroni?nin kuyusunu kazanlar ?imdi de Ziya Do?an??n kellesini istiyorlar. Yeni bir kan de?i?ikli?inin Trabzon?un sorunlar?n? ??zece?i ise son derece ??pheli.
G?ze batanlar
Bu haftan?n en ?ok g?ze batan tak?mlar? Ankara ve Bursa oldu. Ligin en az yenilen (1 kez) tak?m? olan Ankara, beraberliklerden galibiyetlere ge?menin ?d?l?n? 5. s?raya kadar y?kselerek ald?. Bursa da yeni teknik direkt?r? Engin ?peko?lu y?neteminde oynad??? 3. ma??n? da kazanmay? bildi. 3 ma?ta 9 ve toplamda 21?e ??kan puanla Bursa ?imdi 6. durumda.
Sivas??n b?y?k tak?m garezine de de?inmek gerekiyor. Ligin 6. haftas?nda evinde Fenerbah?e ile 1-1 berabere kal?p, ge?ti?imiz hafta ?stanbul?da Be?ikta??? 1-0 yenen k?rm?z?-beyazl? ekip bu hafta da Trabzon?u ayn? skorla eli bo? g?nderdi. Sivas??n marifeti bunlarla da s?n?rl? de?il. 10. haftada, o zamana kadar yenilgisiz lider olan V.Manisa?n?n yenilgisizlik unvan?na da 3-2?lik skorla yine Sivas son verdi. Sivas ayr?ca ligin di?li ekiplerinden Kayseri ile deplasmanda oynad??? ma?tan da 1-1?lik sonu?la 1 puan ??karmay? ba?ard?.
Mehmet ?zyazanlar
www.evrensel.net