Haberimiz Meclis?te

Y?MPA???n gurbet?i vatanda?lardan toplad??? paralar? Kanal 7?ye aktard???na dair, gazetemizde 18 Kas?m Cumartesi g?n?, ???te belge? ba?l??? ile man?etten verdi?i haber Meclis g?ndemine getirildi.


Y?MPA???n gurbet?i vatanda?lardan toplad??? paralar? Kanal 7?ye aktard???na dair, gazetemizde 18 Kas?m Cumartesi g?n?, ???te belge? ba?l??? ile man?etten verdi?i haber Meclis g?ndemine getirildi.
CHP Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya Ba?bakan Erdo?an??n yan?tlamas? istemiyle verdi?i soru ?nergesinde, gazetemizde yer alan belgelere kar?? ne gibi i?lemler yapaca??n?, Kanal 7?nin kurucular? Nabi Avc? ile Akif Beki?yi dan??man? yapmas?n?n da bu ili?kinin sonucu olup olmad???n? sordu.
Sinan Yerlikaya, Ba?bakan Erdo?an??n yan?tlamas? istemiyle Meclis Ba?kanl????na verdi?i soru ?nergesinde, Y?MPA???n ba?ta Almanya olmak ?zere Avrupa ?lkelerinde ya?ayan yurtta?lar?m?zdan toplad??? paralardan dolay?, Y?MPA? Y?netim Kurulu Ba?kan? Dursun Uyar hakk?nda ?a??r doland?r?c?l?k? su?undan Almanya Manheim Asliye Mahkemesi?nce verilen uluslararas? tutuklama karar? ve bu karar?n 2005 y?l?nda T?rkiye?de ilgili kurumlara iletildi?i de hat?rlat?ld?. Uyar??n aranmas?na ra?men bir cenaze t?reninde bakanlar ile saf tutarken g?r?nt?lerine da at?fta bulunan Yerlikaya, konunun Meclis?e ve savc?l?klara yans?mas? ?zerine Ba?bakan Erdo?an??n, ?belge getirin?, ?belgeyle konu?un? s?zleriyle konuyu dile getirenleri azarlad???na i?aret ederek, ??imdi Evrensel gazetesinde ??kan bir belgeyle Y?MPA???n toplad??? paralar?n 9 milyar marka yak?n bir miktar?n?n Kanal 7?nin Avrupa ?ubesi olan Media 7?ye aktar?ld??? bildirilmi?tir? dedi.
Ortaya ??kan belgelerde, toplam 5 milyon 600 bin mark?n bor? verildi?inin de belirtildi?ini, bundan sonra Media 7 GmbH?n?n daha sonra ayn? ?evreler taraf?ndan iflas ettirildi?ini ve yerine Euro7 GmbH?n?n kuruldu?unu kaydeden Yerlikaya, ?Se?imlerde partinizi a??k?a destekleyen Kanal 7?nin, Y?MPA???n halktan toplad??? paralarla finanse edildi?i belgelerle ortaya ??kmaktad?r. Hatta Kanal 7?nin kurucular?ndan Nabi Avc? ve Ankara Temsilcisi Akif Beki ?u anda dan??man?n?z olarak g?rev yapmaktad?r? dedi.
Erdo?an?a 3 soru
  • Bas?nda yer alan belgelerden sonra bir soru?turma yapmay? d???n?yor musunuz?
  • Bor? olarak Kanal 7?ye aktar?lan bu paralar? tahsil etmeyi d???n?yor musunuz?
  • Kanal 7?nin kurucusu Nabi Avc? ile Ankara Temsilcisi Akif Beki?nin dan??man olarak atanmas? bir tesad?f m?? Yoksa Kanal 7?nin se?imlerde verdi?i deste?in bir sonucu mu?? (Ankara/EVRENSEL)
    Sultan ?zer
    www.evrensel.net