H?k?met 15 g?n sonra harekete ge?ti

Bakanlar Kurulu sonras? al?nan kararlar? a??klayan H?k?met S?zc?s? ve Adalet Bakan? Cemil ?i?ek, 15 Eyl?l ile 20 Kas?m tarihleri aras?ndaki s?rede ?r?nleri, hayvan varl?klar?, seralar? en az y?zde 20 zarar g?renlerin Ziraat Bankas? ve Tar?m Kredi Kooperatifine olan bor?lar? bir y?l s?reyle, faizsiz ertelenece?ini s?yledi.


Ba?bakan Erdo?an ba?kanl???nda toplanan Bakanlar Kurulu, felakettin 15 g?n sonra harekete ge?me karar? ald?.
Bakanlar Kurulu sonras? al?nan kararlar? a??klayan H?k?met S?zc?s? ve Adalet Bakan? Cemil ?i?ek, 15 Eyl?l ile 20 Kas?m tarihleri aras?ndaki s?rede ?r?nleri, hayvan varl?klar?, seralar? en az y?zde 20 zarar g?renlerin Ziraat Bankas? ve Tar?m Kredi Kooperatifine olan bor?lar? bir y?l s?reyle, faizsiz ertelenece?ini s?yledi. Bu s?re i?erisinde ?ift?ilere 18 bin 700 ton bu?day, 2 bin 600 ton arpa tohumlu?u ile 3 bin 700 ba? dam?zl?k hayvan yard?m? yap?laca??n?, bu konuda T?GEM?in yetkili k?l?nd???n? kaydeden ?i?ek, T?GEM?in bu yard?mlar?n?n g?rev zarar? olarak hazine taraf?ndan kar??lanaca??n? ifade etti.
?i?ek?in ifadesine g?re, Ziraat Bankas? ve Tar?m Kredi Kooperatifi?nin ?reticilere uygulanan kredilerde y?zde 25-60 oran?nda faiz indirimi yap?lmas?, i?letme kredilerinin de bir y?l s?reyle faizsiz olarak ertelenmesi kararlar? al?nd?. 2007 Nisan??ndan itibaren ?denecek olan DGD, mazot ve g?bre deste?inin de ?ne al?narak, ?ubat ay?ndan itibaren ?denmesine karar veren Bakanlar Kurulu, valilikler taraf?ndan tespit edilecek a??r hasar g?ren ve oturulamaz durumdaki evler yerine, TOK??nin yapaca?? evler konusunda kolayl?k getirilecek. Ayr?ca yine valiliklerin tespitlerine g?re hasarl? ev sahiplerinin 6 ayl?k kira bedelleri de devlet taraf?ndan kar??lanacak. Esnaf?n Halkbankas??na bor?lar?n?n bir y?l s?reyle faizsiz ertelenmesi karar? da alan h?k?met ayr?ca, yap?lacak tespitlere g?re se?ece?i esnaflara da kar??l?ks?z yard?m yapacak. Felaket b?lgesindeki belediyelerin ?ller Bankas? paylar? da aral?ktan itibaren y?zde 60 yerine y?zde 80 olarak uygulanacak.
Bakanlar Kurulu ayr?ca ?cretlilerin vergi iadelerini kald?racak yasa tasar?s? ile yurt d???na ??k??larda uygulanan 70 YTL?lik harc? 15 YTL?ye indiren yasa tasar?s?n? da imzaya a?t?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net