RAMP I?IKLARI

 • Ferhan ?ensoy y?netimindeki ?Ortaoyuncular ? tiyatro toplulu?u, bu sezon d?rt farkl? oyunla seyircisine merhaba diyor.Yazarl???n? Ferhan ?en?oy?un yapt??? oyunlardan ?Ferhangi ?eyler? 1587, ?Beni Ben mi Delirttim?225, ?Kiral?k Oyun ?150, ve?A?k?m?z?n Son Dura???50. defa seyircisiyle bulu?uyor.


  Ferhan ?ensoy y?netimindeki ?Ortaoyuncular ? tiyatro toplulu?u, bu sezon d?rt farkl? oyunla seyircisine merhaba diyor.Yazarl???n? Ferhan ?en?oy?un yapt??? oyunlardan ?Ferhangi ?eyler? 1587, ?Beni Ben mi Delirttim?225, ?Kiral?k Oyun ?150, ve?A?k?m?z?n Son Dura???50. defa seyircisiyle bulu?uyor.
  Bu oyunlardan iki emekli tiyatro sanat??s?n?n ?sanat akademisi? a?ma giri?iminin anlat?ld??? ?A?k?m?z?n Son Dura???,T?rkiye?nin yak?n ge?mi?i ve bu g?n?n?n sanat ortam?na keskin bir dille ele?tirel bir yakla??m getiriyor.
  ?ensoy oyununda,aymazl?k i?inde, d?nemin iktisadi ko?ullar?n?n ve ?y?kselen de?erlerin? ayr?m?nda olmayan kar?-koca iki emekli tiyatro sanat??s?n?n oturduklar? apartman?n garaj?n? sanat akademisi yapma giri?imlerinden yola ??karak T?rkiye ger?e?ini, k?lt?r emperyalizmini,?zentili, snop ya?am tarz?n? ,oyunculuk me?galesinin bu g?n i?inde bulundu?u durumu ,sanat ??rencilerinin ilgi alanlar?n?,dizileri ve bunlar izleyen ve reyting yapt?ran avam topluluklar? ,apartman kap?c?lar?n?n her f?rsat? para kazanmak i?in kullanma giri?imlerine kadar g?ndelik hayat ger?e?ini mizahla kar???k ramp ???klar?na ta??yor ve alay ediyor.
  Emekli kar?-koca sanat??lar, emeklilik sonras? kendilerine bir me?guliyet ararlar hem para kazanacaklar? hem de bo? vakitlerini de?erlendireceklerdir.Bu ama?la kentin varo?lar?ndan bir mahallede h?zland?r?lm?? oyunculuk e?itimi vermek sanat akademisi a?arlar,dersleri kendileri vereceklerdir.Apartman?n kap?c?s? Cafer?de akademinin kantinini i?letmeye taliptir, i?letmeyi kendisine verirlerse apartman sakinlerini akademi a??lmas?na ikna edecektir. Ba?vurular a??l?r ve gazeteye ilan verirler ancak beklenen ilgi olu?mam?? sadece oyunculukla ili?kisi olmayan d?rt ki?i ba?vurmu?tur.Bu gelenlerde farkl? umut ve beklentilerle ve kimi de tesad?fen oradad?r. Emekli sanat?? Sabri Bat?ran bir Shakespeare ?al??acak ancak kursiyerlerin yetenekleri yoktur ve ilgileri farkl? alanlardad?r.Kap?c? hem ?ay satar hem de prova s?recinde Sabri Bey?e ve ??rencilere yard?mc? olmakta gelmeyen oyuncular?n yerine sahneye ??karak onlar? markelemektedir.Ancak ?oyuncular?n? tek hayalleri bir dizide rol kapmak ve ??hret sahibi olmakt?r.Ba?larda dizi oyunculu?una ?iddetle kar?? ??kan Sabri Bey ve kar?s? bir diziden misafir oyuncu olarak teklif al?rlar ?nce teredd?t ederler ve akademinin giderleri i?in ?mecburen? kabul ederler,ancak bir sorun vard?r y?netmen ?nce deneme ?ekimi yapacakt?r Amerikada us?l b?yledir. Bu arada, kap?c? da oyuncu olmu? ayn? dizide oynamaktad?r.Sonunda Sabri beyler teklifi kabul ederler ancak dizi iki b?l?m sonunda yay?ndan kald?r?l?r,oyuncular paralar?n? alamam??lard?r. Yay?ndan kald?r?lan dizinin oyuncular?na para ?denmezmi? Amerikada da b?ylemi?. Sonunda akademi iflas eder ve kar? koca, son duraklar? olan kentin ?ok uza??nda bir k?y evine yerle?irler ve ya?amlar?na orada devam ederler.
  Konusunu k?saca ?zetlemeye ?al??t???m ?A?k?m?z?n Son Dura???, emperyalist k?lt?re angaje olmu?, pop?ler k?lt?r?n ku?atmas? alt?nda hayatlar? k?ska? alt?na al?nan oyuncu toplulu?u ve sabun k?p??? gibi dizileri t?keten televizyon izleyicilerine y?nelik ,i?erden yerinde bir ele?tiri y?neltmesi anlam?nda ?nemli bir ger?e?in ay?neltmesi anlam?nda ?nemli bir ger?e?in alt?n? ?iziyor. Oyun, gev?ek dokusu ve kulland??? dil itibar?yla ele ald??? konuyu sahici bir anlat?mla seyirciye yans?l?yor.Tematik olarak birbirine ba?l? epizotlardan olu?an oyun,a??k bi?im bir ?slupla sahneye ta??n?yor.Seyirlik bir yorumla aktar?lan oyunda, dekor sembolik bir tarzla yorumlanm??. Ferhan ?ensoy, yazarl??? ve sahne yorumundaki ba?ar?s?n? Sabri Bey rol?n? yans?larken de devam ettiriyor.?ensoy , yorumunda Sabri Bey?in her t?rden s?k?nt? ve a?mazlar?n?,?eli?ki ve teredd?tlerini abart?ya ka?madan, inand?r?c? bir oyunculuk ?rne?i ile ba?ar? ile sahneye ta??yor. Ferhan ?ensoy y?llar?n birikimi ile yo?urdu?u rol?n? a??k ve anla??l?r hale getirirken Sabri Bey?in gerek komik gerekse de dramatik halini ?zenle dengeleyerek ,b?t?nl?kl? bir kompozisyon ??kar?yor seyircinin kar??s?na.
  Sabri Bey?in kar?s? Vesile rol?nde izledi?imiz Nefrin Tokyay, Vesile?nin hem beceriksiz hem de giri?imci tavr?n? sade bir oyunculuk ?rne?i ile yorumluyor, Kap?c? Cafer rol?n? yans?layan Erkan ???nc? sesi ve bedeniyle kap?c?n?n b?t?n karekteristik ?zelliklerini kimi yerde karikat?rize ederek kimi yerde ger?e?e yatk?n bir oyunculukla yans?l?yor.Anormal davran??lar? ile dikkat ?eken,oyunculuk e?itimi almak ?zere kent d???ndan gelen ??retmen rol?n? yans?layan Ali ?atalba? ?zel bir oyunculuk ?rne?i sunuyor seyirciye.?atalba? ,tipik bir ??retmen tavr? ile kararl? , ilkeli ve ?zenli bir portreyi sesini ve mimiklerine kullanarak tamamlanm?? bir foto?raf olarak getiriyor seyircinin kar??s?na.Akademinin kursiyerleri olarak izledi?imiz di?er oyunculardan ?zellikle Elif Durdu ve Ebru Soyuerden , ?evremizde s?k?a raslad???m?z ve i?imizden birileri olan ,haylaz , sanat ve hayatla ili?kisi olmayan iki dandik kursiyer rol?n?, jestleri ve tav?rlar? ile canl? bir fig?r olarak abart?s?z bir bi?imde seyircinin kar??na ??kar?yorlar.
  Sonu? olarak ?Ortaoyuncular?, repertuarlar?na ald?klar? oyunlarla T?rkiye?nin insan malzemesi ve toplumsal yap?s?na ince bir alay ve mizahla ele?tirel yakla??mlar?n? s?rd?r?yorlar.
  Metin Boran
  www.evrensel.net